MUNTATGE DE LA INTERFÍCIE DE CONTROL

PER ORDINADOR DE MAQUETES MOTORITZADES

Les passes a realitzar en el muntatge de la placa de control del projecte d'aquest curs, 2003/04 són les següents:

 1. Seccionar les pistes adequades seguint el plànol corresponent.

 2. Col·locar i soldar els ponts seguint l'esquema específic.

 3. Col·locar el connector DB-25 al cable pla i comprovar-ho

 4. Separar les línies imprescindibles del cable pla i connectar-les a la placa.

 5. Comprovar que no hi ha curt-circuits inadequats entre patilles del connector.

 6. Col·locar el suport de circuit integrat (zocalo) en la posició adequada

 7. Col·locar els relés en el seu lloc (de manera ordenada)

 8. Col·locar els diodes en el lloc adequat i juntar pistes necessàries.

 9. Soldar el cable de control de 10 fils (control de la maqueta)

 10. Col·locar l'euro-connector mascle a l'extrem del cable de 10 fils.

 11. Comprovar que no hi curtcircuits inadequats entre pistes.

 12. Comprovar l'activació dels relés i diodes, de manera manual.

 13. Col·locar el circuit Integrat en el suport i comprovar el funcionament des del port paral·lel de l'ordinador (software propi o Lcontrol)

Donat que en aquesta pràctica s'han de fer bastantes soldadures i es important la seva correcta execució perque funcioni be la placa (bastant cara, per cert), a continuació exposam una serie de consells sobre soldadura que convé seguir a la hora de soldar:

Seccionar les pistes adequades seguint el plànol corresponent.

Amb el tipus de placa de circuit imprés subministrada, les pistes linials que van de part a part s'han de seccionar per llocs adequats per independitzar parts del circuit de manera adequada. Per fer això, és convenient marcar amb un llàpis HB o un retolador, els punts de seccionament indicats en l'esquema subministrat.

Després, amb l'ajut d'un minitrepant (també es pot fer amb un Cutter gruixut, i amb molta precaució als talls) s'ha de llimar la zona de seccionament.

Col·locar i soldar els ponts seguint l'esquema específic.

A continuació, amb trossos de cable aillat, prim i preferiblement de colors diferents, s'han d'anar preparant els ponts entre diferents pistes. Aquestos ponts es colocaran per la part contrària a les pistes, junt amb la resta de components.

La preparació i col·locació dels ponts és convenient fer-la de manera ordenada.

 1. Pelar un extrem del cable que es vol emprar en el pont a col·locar (2 o 3 mm són suficients).

 2. Introduïr l'extrem pelat en el forat de la placa que li correspon. És important començar pels ponts situats a un costat i anar-los soldant per ordre, cap al costat contrari. De fet, aquesta norma que convé seguir amb tots els components, fa referència a que és preferible col·locar els components i soldar-los en l'ordre que menys "molestin" per després col·locar els altres. Així doncs, les persones dretanes (diestras) es convenient que vagin soldant (per la cara de les pistes, obviament) de esquerra a dreta. Les esquerranes a l'inreves. Per tant, en la cara de dalt, els ponts s'han de posar de dreta a esquerra.

 3. Soldar l'extrem del pont. Per aixó s'han de seguir els consells sobre soldadura de components electrònics que teniu al principi.

 4. Mesurar el tros necessari sobre la mateixa placa, tallar, pelar.

 5. Si l'ordre de soldadura és l'adequat, soldar el nou extrem. Si no, esperar a que li toca el torn.

(Aquest ordre no es pot emprar en casos de ponts molt curts que, una vegada soldats, serà dificil tallar i pelar. En aquest cas, s'ha de tallar i pelar els dos extrems abans de soldar el primer punt)

Col·locar el connector DB-25 al cable pla i comprovar-ho

Per col·locar el connector de cable pla, s'ha de ficar la cinta en la ranura del connector, col·locant el costat marcat de vermell (o negre) en la part de la patilla 1 del connector (mirant el connector des de davant, amb la part ample a dalt, és la part de l'esquerra). La numeració està marcada a la part de dins del connector (en el plàstic). És important fixar-se que les línies queden ben col·locades entre les puntes del connector, començant per la primera. Una volta col·locat i pressionant amb els dits perque no patini, s'ha de pegar un colp`sec (amb un martell) i preferiblement sobre un tros de fusta, perque la pressió es faci de manera repartida.

Es important abans de soldar el cable comprovar que la cinta ha quedat ben connectada. En principi, si la cinta ha quedat recta, basta comprovar que la patilla 1 del connector està connectada amb la linia 1 del cable (o la 2 del connector amb la 3 del cable). Per això es pot usar un tester, en la posició de medició de continuitat (brunzidor), ja que "pitarà" si la patilla i la linia (que haurem d'haver pelat un poquet, estan correctament connectades.

Separar les linies imprescindibles del cable pla i connectar-les a la placa.

Les linies que són de moment imprescindibles per conduir informació des de l'ordinador fins a la placa són les linies de dades i la linia de terra. Aquestes corresponen a les linies nº 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, i 18 que es una de les terres.

En el costat oposat al connector, s'han de separar aquestes línies (amb l'ajut d'unes tissores o cutter si fa falta) i pelar un poc aquestes linies (2 o 3 mm com a molt) per soldar-les a la placa com a l'apartat anterior.

Comprovar que no hi ha curt-circuits inadequats entre patilles del connector.

Es important comprovar que no hi curtcircuits imprevistos entre patilles del connector, ja que en cas contrari podria rompre's el port paral·lel de l'ordinador (probablement de manera irreversible). Per això, amb el tester, en posició de mesura de continuitat, comprovar que no hi ha contacte entre dues patilles (especialment les consecutives, però cap en cap si funciona be).

Si es detecta algun curt-circuit, probablement es degut a que un poc d'estany toca dos pistes consecutives o que dos punts de soldadura es toquen. Revisar visialment aquestes soldadures i en cas de detectar-ho, amb el soldador calent i net, eliminar l'excés d'estany.

Col·locar el suport de circuit integrat (zocalo) en la posició adequada

Colocau el suport en la posició indicada a l'esquema corresponent i anau soldant les patilles en l'ordre comentat en els consells de soldadura. En aquest cas, amb patilles tant junts, es preferible col·locar la placa de manera que el soldador quedi en posició transversal a la tira de patilles ( a la part d'enmig del suport, per exemple)

Col·locar els relés en el seu lloc (de manera ordenada)

Igualment s'han d'anar col·locant els relés. Donat que entren un poc forçat, es poden posar primer tots els relés i després soldar-los adequadament.

Quan s'introdueixen les patilles del relé en el forat, s'ha d'anar alerta de no forçar massa per no rompre. A més, com la posició de les patilles no està ben normalitzada, s'ha de torçar un poquet (quan s'esta introduïnt es pot moure amb un tornavis prim i llarg) per encarar-lo al forat adequat.

Col·locar els diodes en el lloc adequat.

Després dels relés es poden posar els diodes. Es poden deixar tant alts com els relés (no més ni massa menys). S'ha de tenir en compte que la borna "positiva" del diode és la pata més llarga (si es un diode nou, s'enten).

Hi ha algunes pistes, marcades a l'esquema de seccionament amb punts negres, que s'han de juntar per aconseguir el correcta funcionament. Es poden juntar col·locant estany fos entre les dues pistes de manera que les toqui a la vegada.

Soldar el cable de control de 10 fils (control de la maqueta)

S'han de pelar els fils necessaris per l'activació del motors de la maqueta en un dels extrems. Es important escollir els colors definits de manera comuna, per després fer-los coincidir amb l'euroconnector de l'altre extrem, ja que ens interessa que qualsevol placa pugui controlar qualsevol maqueta.

Després, d'acord amb la posició de l'esquema, s'han de connectar els cables pelats en la placa. Per acabar, retallar les puntes sobrants de cables i components.

Col·locar l'euro-connector mascle a l'extrem del cable de 10 fils.

L'altre extrem s'ha de connectar a un euro-connector mascle (com els de TV i video) que ens servirà per connectar a l'euro-connector femella que s'haurà d'instal·lar en els cables de la maqueta (en lloc dels commatudors manuals actuals).

Aquest euro-connector mascle s'ha de soldar seguint la posició indicada en l'esquema (fixau-vos que l'ordre dels nº en els connectors mascles es contrari al de les femelles (simètric, com es natural)).

Comprovar que no hi curtcircuits inadequats entre pistes.

Una vegada fetes totes les soldadures, per sense tenir cap cable connectat a la font a la maqueta, ni el CI col·locat, s'ha de revisar que no hi ha soldadures que es toquin o que uneixin dos pistes que no haurien d'unir. Per això, amb el tester en posició de mesura de continuitats, vigilar que cap dues pistes consecutives "piten" si no ho han de fer. S'ha de comprovar en els diferents nivells de seccionament de la placa.

Comprovar l'activació dels relés i diodes, de manera manual.

Abans d'instalar el CI, que en cas de mal funcionament es podria rompre, convé fer una comprovació manual. Per això, connectar els cables d'alimnetació a la font adequada (basta el positiu i el negatiu, i amb un fil curt (3 o 4 cm) pelat pels dos extrems, unir el forat del suport més proper a cada diode amb terra (tocar el "forat" amb un extrem i el pol negatiu amb l'altre) . Si el led s'encen i el relé s'activa (o al menys fa remor) la connexió es correcta. Comprovar cada conjunt led-relé amb el connector corresponent.

Col·locar el circuit Integrat en el suport i comprovar el funcionament des del port paral·lel de l'ordinador (software propi o Lcontrol)

Fetes totes les passes anteriors, ja es pot provar el circuit complet, amb el CI. Comprovar que les patilles del CI estan ben rectes i col·locar-lo en el seu lloc (insertant-lo ben pla, en direcció correcta i pressionant suaument).

Després, amb la placa desconnectada de la font d'alimnetació, col·locar el connector DB-25 al port paral·lel (d'impressora) de l'ordinador de prova (preferentment antic, si es pot elegir, per si el cas). Millor que l'ordinador ja estigui engegat.

Amb un software de control adequat (propi o Lcontrol) enviar senyals a la placa i comprovar que funciona adequadament.