DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsMEMÒRIA del CURS

Redacció pàgina: Xisco HUGUET (CMI.)
Darrera revisió: 2/4/05

La memòria anual del departament, on s'analitza el funcionament del curs en relació a la programació realitzada així com els resultats obtinguts, té una estructura habitual any rera any: Per una part hi ha l'apartat de qüestions generals del departament, redactat pel Cap del dpt, i per l'altre, hi ha les memòries de cada una de les àrees, nivells i grups, redactades per cada un dels professors reponsables de cada part. (Encara que no s'inclouen apartats on es faci referència a alumnes concrets per garantir la privacitat)

ÍNDEX

Grups d'Informàtica ESO

Grup de Tecnologia Industrial II.

Estadístiques de Notes (del curs 07/08, ja que des de llavors he perdut l'empempta (o me l'han feta perdre))