DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsÀREES, ASSIGNATURES I MATÈRIES.

Redactat per: Xisco HUGUET (CMI.)

Darrera revisió:16/09/2006

Els objectius didàctics del departament de tecnologia se centren en proporcionar a l'alumnat uns fonaments tècnics per poder entendre millor la gran quantitat d'objectes i sistemes que, produïts per l'humanitat des dels seus inicis, ens envolten per tot arreu.

Si entenem la tecnologia com l'estudi de les tècniques que utilitza l'home per adaptar els materials i sistemes que li subministra la natura a les seves necessitats és evident que el camp abraçat és amplissim.

A diferència del que pensa molta gent, fins i tot ben relacionada amb el món de l'ensenyament (com és el cas d'alguns professors d'altres especialitats), la TECNOLOGIA A L'ESO NO és l'equivalent als “treballs manuals” de l'antiga E.G.B., desenvolupats ocasionalment dins l'assignatura de Pre-Tecnologia.En realitat és l'estudi estructurat de les tècniques que l'home fa servir per adaptar la natura a les seves necessitats i constitueix el nexe més bàsic amb l'actual món tecnològic. Podria ser més clar dir que és una PRE-Enginyeria, ja que és el punt de partida de l'alumnat que vulgui desenvolupar cicles formatius o carreres universitaries de caire tècnic com són les Enginyeries (incloent tant les més tradicionals com altres més recents, com la d'Informàtica), l'Arquitectura, etc.

Les àrees, matèries i assignatures que desenvolupam al llarg de l'etapa per tal d'aconseguir aquestos objectius, organitzades per cursos i nivells d'optativitat, són les indicades en la taula següent. Podeu veure també el resum de continguts de les diferents assignatures i materies i també explicacions sobre les activitats que desenvolupam.
 


2n d'ESO

3r d'ESO

4rt d'ESO

1r BATX.

2n BATX.

Obligatòries

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

 

 

 

Troncals o de Modalitat

 

 

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I(només quan hi ha prou demanda)

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II(només quan hi ha prou demanda)

ELECTROTÈCNIA(només quan hi ha prou demanda)

Optatives

 


INFORMÀTICA

TIC

(només quan hi ha prou demanda)