DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsTECNOLOGIA INDUSTRIAL II i ELECTROTÈCNIA A 2n DE BATXILLERAT

Redactat per : Xisco HUGUET (C.D.T.)

Darrera revisió:02/10/2005

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

L'assignatura de Tecnologia Industrial a 2n de Batxillerat és la continuació de l'assignatura a primer de batxillerat.

D'acord amb el currícul oficial, els continguts d'aquest curs estan organitzats al voltant de l'estudi de les màquines, començant per l'anàlisi de la constitució general de les màquines i de les variables i paràmetres que les defineixen. Després s'estudien els principis generals dels sistemes automàtics, fins arribar a la situació actual de control amb circuits digitals i ordinadors. Una revisió de la pneumàtica i la oleo-hidraulica permet un aprofundiment en els sistemes industrials. Naturalment fa falta un estudi dels materials necessaris en la construcció de les màquines.

Els estudis d'aquestos conceptes es complementen amb la construcció d'una maqueta motoritzada controlable per ordinador.

Per tenir informació més detallada de l'assignatura podeu veure la programació corresponent.

ELECTROTÈCNIA (no es realitza enguany per falta d'alumnat matriculat)

Aquesta assignatura que hem començat a oferir des de que hem recuperat el Batxillerat Tecnològic, es dedica a l'estudi més profund de l'electricitat i les seves aplicacions tècniques: Motors, Transformadors, Linies elèctriques de corrent altern, etc.

Per tenir informació més detallada de l'assignatura podeu veure la programació corresponent.

Si ho desitjau, podeu revisar el resum de continguts de les assignatures i materies del departament.