MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Curs 2007 – 2008

 

ÍNDEX

Qüestions generals del Departament.

1) Elecció de llibres de text per al curs vinent.

2) Resultats obtinguts per l‘alumnat.

3) Treballs per a l’estiu. Alumnes convocats per a setembre.

4) Avaluació i recuperació de pendents.

5) Inventari de llibres i de material audiovisual.

6) Medis didàctics.

7) Funcionament del departament.

8) Acords rellevants.

9) Relació amb escoles adscrites

10) Feines amb altres departaments.

11) Treball amb alumnes d’integració.

12) Activitats complementàries i extraescolars.

13) Propostes per al proper curs.

Annexos:

Relació d'annexos interessants d’altres anys.

Llistat de documents per a nou professorat.

Resum de pautes de funcionament per a nou professorat.

Llistes de resultats del programa GESTIB (ESO).

Llista d'altes i baixes d'eines.

Inventari de llibres del departament.

Extracte de les ACE realitzades.

Llista d’alumnes que

a) Són convocats a l’examen de setembre (annexa a les memòries de grups)

b) Han de recollir fiança (llista signatures annexa a les memòries de grups)

c) Han de pagar desperfectes.

Exàmens de Setembre (Després de les memòries de cada Nivell)

Memòries de Tecnologia de 1r ESO.

Grups 1r A, B, C i D (Dani Sancho)

Memòries de Tecnologia de 2n ESO.

Grups 2n A, B, C i D (Xisco Huguet)

Memòries de Tecnologia de 3r ESO.

Grup 3r A, B, C i D (Antonio Márquez )

Memòries de Tecnologia de 4rt

Grup 4rt A i C (Antonio Márquez)

Memòria d'Ambit Pràctic (Raquel)

Memòries d'Informàtica ESO

Grup 4rt A-B (Rafel Serra)

Grup 4rt Diversificació (Rafel Serra)

Memòria de Tecnologia Industrial II. (Antonio Márquez )

Departament de tecnologia IES ALGARB

Sant Jordi, 27 de juny de 2008

QÜESTIONS GENERALS DEL DEPARTAMENT.

1) Elecció de llibres de text per al curs vinent.

La utilització dels diferents textos en els diferents cursos ha estat la següent:

En primer i segon curs s’ha utilitzat el llibre d’apunts que fa dos anys vaig redactar i que cada curs se va modificant, de moment només amb les meves pròpies aportacions i amb les errades ortogràfiques que, especialment el curs passat, alguns alumnes destacats anaven detectant. En aquest curs, que el llibre s’ha utilitzat també a primer curs, a càrrec de Dani Sancho i Rafel Serra, aquestos companys han fet unes observacions puntuals que inclouré en la propera edició, encara que el proper curs no farem ni 1r ni 2n curs, pels canvis en l’organització de la ESO que estam patint darrerament.

Aquest curs vaig optar per imprimir-los personalment, ja que fer-los imprimir costava uns 20 euros i la impressió final ha sortit per 8 euros (inclosa l’enquadernació). S’han de comentar, però, una sèrie de problemes:

Per a altres ocasions es preferible usar tapa i contratapa més dura, enquadernador d’espiral i possiblement impressora Laser de color (encara que se tengui que comprar específicament, hi ha models per 300 euros que poden donar un preu raonable ) o algunes de tinta més professionals però assequibles (Officejet Pro C7590: joc 3 cartutxos tinta per 75 euros (2000 pàgines)- s’ha de vigilar la rapidesa)

En tercer i quart curs s’ha tornat a usar el llibre de McGraw Hill ja que Toni Màrquez ho ha considerat adequat. S’ha usat de manera recomanada i s’ha de tenir en compte que els canvis que estam patint aquestos darrers cursos afecten negativament a l’organització, ja que els currículums no s’aproven amb prou antelació per a que les editorials puguin treure les seves propostes i els professors poguem estudiar-les. Així doncs, hem rebut una "allau" de llibres de text sense tenir temps de revisar-los. A part, la inestabilitat històrica del nostre departament ens condueix a no comprometre’ns amb un llibre en concret per al curs vinent. També s’ha de destacar que la representant de McGrawHill, Antonia Alcina, s’ha tornat a comprometre a canviar els llibres actuals pels nous a tots els alumnes repetidors i als que tenguin germans, sempre que no siguin molta quantitat (15 o 20). Aquesta opció, que suposam que altres representant també es poden comprometre, dóna flexibilitat en front de la norma de 4 anys d’estabilitat demanada pel Consell Escolar.

A segon de Batxillerat, on hi havia un únic alumne que feia assignatures soltes, s’ha seguit usant el llibre del curs passat.

 

2) Resultats obtinguts per l‘alumnat:

Encara que a la part de la memòria corresponent a cada curs i assignatura, el professor responsable ha de fer la seva valoració personal, en aquest apartat faré la valoració general dels resultats del departament. Per fer l’anàlisi, però, no usaré ni els resultats del curs passat ni la mitja de totes les illes Balears, ja que consider que no reflexen adequadament la situació encara que poden servir de referència. Consider molt més encertat centrar l’anàlisi en comparar els resultat de cada grup concret amb els resultats de la resta d’assignatures. Amb la informació disponible (i sense dedicar-me a fer una feina de transcripció dels resultats que subministre el gestib de tots els grups de tecnologia de l’Institut, per falta de temps i de ganes) la comparació se centra en: diferencia entre la nota de l’assignatura i la nota mitja de cada alumne, posició de l’assignatura en quant a mitja, respecte a les altres assignatures, i posició de l’assignatura en quant a percentatge d’aprovats, respecte a la resta d’assignatures. Les dades corresponents s’inclouen en forma de taula , a continuació, seguides dels corresponents comentaris.

Diferencia entre la nota de l’assignatura i la mitja de cada alumne

 

En la taula s’observa que la major part de les diferències estan al voltant del 0 (entre –0,5 i +0,5 de fet). Concretamenten els 1rs d’ESO estan un poc per baix, com es veu en el promig negatiu (encara que sempre inferior a 1 punt). De fet, crec més atribuible la diferència a un excés de benevolència dels professors de algunes altres àrees que no excés d’exigència del professor de tecnologia, pel que he pogut observar. En la resta de grups, especialment 3rs i 4ts, estan per damunt. L’únic grup amb una diferència promig superior a 1 punt és 4t A. Aquest cas, sense ser exagerat, és comprensible ja que correspon a un grup reduit (12 alumnes) que fan l’assignatura optativa, i per tant, fonamentalment escollida.

Posició de l’assignatura en quant a mitja i a percentatge d’aprovats, RESPECTE a les altres assignatures

Com es veu en la taula, els cursos més baixos tenen unes posicions comparatives més dolentes, encara que els percentatges d’aprovats són bastant alts (igual, en promig, a la mitja balear, casualment). Percentatges que ja m’havien cridat l’atenció en el 2n trimestre, sense veure un comportament massa exemplar en els grups corresponents. Aquesta situació pens que és atribuible als factors propis de l’assignatura: assignatura nova, valorant molts de factors, i amb menys pes dels examens sobre la nota final, i una certa exigència dels professors de tecnolgia en front un major paternalisme del professorat acostumat a tractar aquest alumnat a primària.

DIFERÈNCIA AMB LA NOTA DE TECNOLOGIA DEL CURS PASSAT

Comparant la nota de tecnologia de cada alumne amb la que va treure el passat curs en la mateixa assignatura, es pot observar que la majoria augmenta la nota, (com es veu en el promig), i alguns alumnes que baixen, especialment a 4t, corresponen a casos d’abandonament.

 

3) Treballs per a l’estiu. Convocats per a setembre.

El curs 03/04 es tornaren a instaurar les proves de Setembre per a tots els nivells. D’aquesta manera, en lloc de demanar exclusivament un treball d’estiu que els alumnes suspesos que promocionaven havien de realitzar, per tenir-ho en compte com a part de la recuperació (treball que no solia tenir gaire resposta, per altra part), ara s'han de deixar preparats exàmens escrits per a cada nivell, perque tots els alumnes que no han aprovat al llarg del curs, disposin d'aquesta nova oportunitat. Les proves, que des del curs passat s'han uniformitzat per nivells, estan a la carpeta informàtica del departament. A més de l'examen, els alumnes que tenguin treballs del curs per entregar, poden fer-ho per complementar la nota. Enguany ja s’ha anat reiterant als professors del departament que deixassin un full de càlcul indicant les notes de tots els apartats inclosos als criteris de qualificació i una indicació dels diferents treballs realitzats, explicitant els pendents de cada alumne. A més a més, s’ha d’incloure un resum de la llista de treballs pendents dels alumnes suspesos a les memòries de cada grup.

Per a facilitar als alumnes l’estudi de la matèria pendent, tal com va indicar la Cap d'estudis, cada professor havia d'explicar als alumnes suspesos el treball de recuperació de Setembre durant la darrera setmana del curs, encara que és habitual que els alumnes que suspenen ja no assisteixen a classe per aquestes dates.

4) Avaluació i recuperació de pendents:

L’avaluació d'alumnes amb la tecnologia d'un curs inferior pendent s’ha realitzat al llarg del curs proposant-los que entregassin novament els treballs que no havien entregat el curs passat o aquells treballs dels que havien tret un nota molt baixa. El principal problema d’aquest mètode, que es considera el més coherent de cara a incentivar els alumnes a treballar al llarg del curs que toca (i no en les rebaixes del curs següent), és que els professors del nostre departament són molt poc estables, ja que una de les 3 places fixes està "segrestada" des de fa 9 anys i l’altra té una ocupació compartida amb la coordinació informàtica. En aquestes circumstàncies és difícil fer un seguiment adequat sense tenir una informació escrita molt completa (que fins el moment no es té) sobre els treballs realitzats al llarg del curs. Puntualment sorgeixen problemes semblants amb alumnes que venen d’un altre institut, cas en que se’ls demana que duguin els treballs que havien fet el curs passat per a poder comparar.

Els treballs de recuperació d’enguany les he coordinat personalment, fent-los arribar a cada alumne/a personalment, per mitjà del seu professor de tecnologia d’enguany o del seu tutor si no feia l’assignatura.

Al llarg del curs només tres alumnes han recuperat l'assignatura de tecnologia fent l’examen de recuperació de Maig. Na Teresa Vargas, a més a més, ha entregant treballs. La resta d’alumnes ni es varen presentar a l’examen (ni molt menys cap treball)

5) Inventari de llibres i de material audiovisual

Cada curs sol haver dos fonts d’obtenció de nous llibres i material multimèdia: compres, bàsicament per a la biblioteca i llibres de text promocionals que ens han fet arribar diferents editorials (guardats al departament).

    1. Compres. Enguany ja no s’ha fet una proposta per departaments ja que el director va considerar que després de 14 anys la biblioteca de l’Institut ja té un fons suficient. Enguany es va proposar que si algun departament tenia interessos concrets, que ho fes saber. Al nostre departament no hi va haver propostes.
    2. Promocions llibres de text. Enguany han tornat a arribar moltes mostres, donat el canvi de currículums plantejat pel nou govern balear. La llista de llibres rebuts s’inclou a continuació, ja que el curs passat vaig actualitzar l’inventari que el curs 2000/01, el professor ANTONIO CASTRO va fer i que des d'aleshores no s'havia actualitzat, i que intentaré mantenir al dia

 

TEIDE

Tecnologies 3r ESO

ESO

TEIDE

Quadern de projectes: Tecnologies 3r ESO

ESO

McGrawHILL

Informàtica 4t ESO

ESO

McGrawHILL

Informàtica 4t ESO

ESO

BARCANOVA

Tecnologies 2n ESO

ESO

McGrawHILL

Tecnologia Industrial 1r BATX

BATXILLERAT

McGrawHILL

Tecnologia Industrial 2n BATX

BATXILLERAT

TEIDE

Tecnologia 4t ESO

ESO

BARCANOVA

Tecnologia 4t ESO

ESO

McGrawHILL

Tecnologia 4t ESO

ESO

McGrawHILL

Tecnologia 4t ESO

ESO

McGrawHILL

Tecnologia 4t ESO

ESO

I uns quant llibres d’Informàtica

6) Medis didàctics

Horaris i organització

S’ha continuat amb les sessions de dues hores consecutives en els grups de 4rt, però donada la reducció a dues hores setmanals que han sofert els grups de tecnologia a 3r, doncs s’han fet separades. S’ha tornat a reservar una de les hores setmanals a l’aula d’Informàtica si hi havia professor de recolzament, cosa que aquest any s’ha concentrat en els grups amb alumnes de NEE, de manera que bastants grups no han tengut cap hora d’aquestes característiques.

En els grups de 1r i 2n, les sessions eren independents d'una hora. Sembla preferible en aquestos cursos que es facin sessions independents.

Per al curs vinent, que es torna a recuperar la tercera hora a tercer d’ESO, probablement es reprendrà l’estructura setmanal de 2+1 encara que ja es discutirà en Setembre quan tenguem clara la plantilla del departament.

Les hores de desdoblament-recolzament de les que de moment encara gaudim, les seguim organitzant com a recolzament dins l’aula i no com a desdoblament.

Enguany s'ha organitzat prioritzant que els professors amb més anys de rodatge i experiència dins l'Institut recolzin professors més novells i més recentment incorporats al centre, o viceversa. Concretament, Rafel Serra ha fet recolzament a Dani Sancho en els 4 grups de 1r d’ESO, i Toni Màrquez ha fet recolzament en un grup meu (Xisco HUGUET). Aquesta mesura es considera positiva, ja que facilita la transmissió d’experiència entre el professorat que constitueix el dpt, que per la plaça definitiva ocupada per Cristofol GUERAU DE ARELLANO, indefinidament assignat al CPR i pel càrrec de CMI realitzat per Rafel Serra, duu una considerable inestabilitat al nostre departament.

La professora d’àmbit pràctic, Raquel, ha concentrat els seus recolzaments en grups de 1r d’ESO i de 4t, amb alumnes amb NEE. Era el primer any que desenvolupava aquest càrrec, ja que la seva experiència anterior se centrava en la seva especialitat: la biologia .

Aprofit per criticar novament la falta de coherència de les afirmacions dels responsables de personal de Conselleria (Carmen Aces) i la situació real del nostre Institut, segons les quals els alumnes amb NEE haurien de tenir personal especialista per atendre permanentment aquestos alumnes en canvi MAI HI HA HAGUT PROU PERSONAL PER TOT L’ALUMNAT que hi ha en el centre amb aquestes característiques.

Espais: aules i magatzems

S’ha mantingut la disposició de les dues aules de manera que sigui hàbil per utilitzar-les "simultàniament" com a aula convencional i aula-taller. Això proporciona una gran flexibilitat al funcionament dels grups que hi han treballat, sobretot en les activitats que s’han pogut desdoblar i simultanejar en el temps. A més a més així s’han alliberat espais d’aula convencional per a altres activitats de l’IES. Però l’espai disponible és bastant limitat, ja que alguna de les dues zones d’ús per part d’alumnes queda molt reduïda.

Encara trobam a faltar un magatzem digne, proper al taller, per al material fungible (fustes, plàstics, suro, planxes metàliques, fil-ferro,..) i per als treballs voluminosos que els alumnes dels diferents grups van realitzant i guardant al taller. De moment, a falta d'aquest, el material fungible de grans dimensions que no es necessiti immediatament, així com el material divers recollit per re-utilitzar, gràcies a la col·laboració d'alumnes, pares i professors, es guarda al soterrani.

Enguany, a més a més, s’ha instal·lat una mini-aula d’Informàtica, muntable i desmuntable per part dels alumnes, a l’aula taller tec-2, aprofitant 12 ordinadors obsolets que he ajustat, instal·lat i configurat per evitar la problemàtica d’accedir a les saturades aules del centre.

Dotació material

Les ferramentes segueixen guardades baix clau, tant les d’ús habitual dels alumnes com les altres, i s'estableixen mètodes de revisió i control com una part important de la tasca educativa dels alumnes i professors. La revisió de les eines del panell la fan els alumnes sessió per sessió, i l'inventari general l'hauriem de fer els professors trimestralment.

Aquest curs no hi ha hagut la problemàtica de la desaparició d’eines durant les obres de l’Institut del curs passat i no sembla haver-hi hagut gaire desaparicions en el decurs normals de les classes, però els darrers dies de Juny m’ha arribat la mala noticia de que s’han de tornar a fer reparacions en els radiadors de l’Institut, així que és possible que tornin a desapareixer coses. Faré arribar la meva disconformitat al nostre director i l’avís de que com ens tornin a faltar eines, aniré a denunciar l’empresa instal·ladora, no pel cost de les eines en sí sinó per la falta de decència i per la molestia que suposa a la feina que feim sistemàticament.

Enguany sembla que els companys que han usat l’aula TEC-I (o TEC-II, segons qui ho plantegi) han pogut acabar els inventaris, encara que TONI MARQUEZ se’n va tenir que anar a les oposicions d’Andalusia bastant abans del clautsre final, i DANI SANCHO ha demanat permís per assistir a uns campionats de tenis-taula. En qualsevol cas he de destacar la bona voluntad i bona feina que ha fet fins el darrer moment.

Supòs que una caixa d’eines que vaig preparar fa tres cursos perque des de secretaria-consergeria poguessin gestionar el préstec temporal a la resta de personal del centre (i així evitar les continues derivacions i interrupcions que teniem anys enrrera), deu tenir bastantes mancances, cosa que m’afecta especialment ja que personalment dedic un considerable esforç en mantenir els materials i estris de l’Institut en bon estat i en canvi els màxims responsables del centre no mostren el mateix grau d’implicació ni de bon tros. De fet fa uns mesos vaig caure en que hagués estat convenient revisar l’estat de la caixa quan la nova secretaria va prendre possesió. Els continus canvis de secretari tampoc faciliten aquesta feina i es dilueix molt la responsabilitat.

Enguany no hem tengut tantes interrupcions en referència al préstec d’eines i materials, però algunes persones tornen a aficionar-se al recurs fàcil de recorrer a les aules de tecnologia per materials i eines. En concret, ens han sol·licitat allargadors elèctrics, quan fa tres cursos vaig anar a la ferreteria a comprar-ne dos de diferents tamanys (amb sous de l’Institut, per supost), perque els gestionassin des de secretaria i evitar així interrupcions. He comprovat que algun d’ells encara està localitzat, però no hi ha "afició" a recorrer a la consergeria.

Els darrers dies del curs s’ha retornat als alumnes assistents la fiança que dipositen en Setembre (recordant-lis la importància de no perdre el rebut d'entrega, en el meu cas) a la vegada que se'ls demanava que signassin el full de retorn, amb la qual cosa en queda constància absoluta de qui l’ha recuperada i qui no. Es guarden aquestos fulls de signatures en la carpeta de documents d’aquest curs per a preparar les re-assignacions en cursos següents.

Enguany no se'ns va oferir la possibilitat de demanar material didàctic a la Conselleria, com anys enrera. Per a cursos posteriors, si es torna a plantejar, podriem sol·licitar un aspirador de serredís, eines de tall per al torn i un altre trepant de columna (no desmuntable) i un joc de lletres per marcar eines, unes pantalles LCD i/o tabletes digitalitzadores petites (tipus tablet PC) per fer presentacions informàtiques.

El vestuari per a alumnes (jaquetes) que està un poc repartit entre les dues aules (10 a l'aula TEC-1 i 5 a TEC-2) s'han tengut permanentment a disposició de qui les necessitàs. Igual que l’any passat, el seu ús ha set voluntari per part dels alumnes. Per a ús dels professors, es tenen les 4 bates de color marró amb el logotip del centre serigrafiat.

Monetaris

Enguany també s’ha funcionat amb un pressupost de valor inconcret, per a material fungible destinat a pràctiques per a alumnes, a part d'un pressupost de 360 euros per a material didàctic (assignat proporcionalment al nº d'alumnes, segons informació de secretaria). Realment no s’ha gastat gaire ja que tenim un cert stock. La despesa més important ha correspost a les pràctiques de pales per a educació física i per a la reductora de politges per a 1r i 2n d’ESO, però que no han estat molt altes. D'aquesta manera s’ha pogut subministrar gairebé tot el material de les pràctiques generals als alumnes abans de començar-les, la qual cosa ha repercutit molt positivament en el seu desenvolupament. En algunes pràctiques s'ha demanat la contribució parcial dels alumnes com a mostra de l'interés en el treball. Per a la compra de fungibles d'ús habitual, s’ha usat el mètode d’anys anteriors en el que en les reunions de departament es demanaven els materials necessàris i el Cap de departament els comprava en el termini d'una setmana. Tot i així, si algun professor necessitava material de manera més urgent podia anar a comprar-lo directament. Al llarg del curs no s'han hagut de fer gaires compres.

Enguany no hem aprofitat tampoc per re-nivellar els stocks de fusteria o altre material a final de curs. Es una feina convenient però de difícil planificació ja que el curs que ve tenim bastants canvis a causa dels canvis d’organització i currículums. Aquest final de curs tampoc hem apurat el pressupost de material didàctic que haviem comentat es podia dedicar a millorar els sistemes de presentació de les aules, en funció de les propostes que trobassin els altres professors. No hi ha hagut propostes concretes així que al final s’ha perdut aquesta assignació.

7) Funcionament del departament.

El departament de tecnologia segueix amb l'estructura inestable de fa anys, ja que CRISTOFOL GUERAU DE ARELLANO segueix com assessor científic-tècnic del CPR des de 1999, encara que ocupant una de les places definitives de l'Institut. A més, aquest any ha estat Rafel SERRA qui ha exercit novament de CMI, la qual cosa l'ha desvinculat parcialment de les àrees estrictament de tecnologia. En aquestes circumstàncies aquest curs hem tengut la sort (i per tant ja no val la pena jugar a la loteria) de que ha repetit al menys un dels professors del curs passat. S'ha incorporat un nou (bon fitxatge, per cert). El departament ha quedat de la següent manera:

DANI SANCHO, funcionari interí, professor de 1r d'ESO de Tecnologia i recolzament a un grup de tercer. Primer curs en aquest centre.

ANTONIO MÁRQUEZ, funcionari interÍ, professor de 3r i 4t d'ESO de Tecnologia, Desdoblament a un grup de 2n d'ESO. Segon curs en aquest centre.

RAFEL SERRA, funcionari de carrera amb destí definitiu al centre des de Setembre de 2000, a l'Institut des del curs 1998/99. Professor d'Informàtica de 4t d'ESO (Optativa i diversificació) i recolzament a tots els 1rs d'ESO. Fa la funció de coordinador de mitjans informàtics des del curs 05/06.

XISCO HUGUET funcionari de carrera amb destí definitiu al centre des del Setembre de 1999, a l'Institut des del curs 1994/95, professor de tecnologia de 2n d’ESO. Exerceix el càrrec de Cap de departament.

I com col·laborador, ja que està assignat al departament d'Orientació

RAQUEL, primer curs al centre funcionaria interina, professora d'Àmbit Pràctic (AP) del DO, té la funció de recolzament pràctic de les àrees pràctiques i la seva tasca se sol concentrar en grups d'ESO de major complexitat (alumnes d’integració, Compensatòria, Diversificació, etc).

 

8) Acords rellevants

El departament, constituït pels 4 professors de Tecnologia, s’ha anat reunint setmanalment els dilluns de 12:10 a 13:20 del matí, aproximadament, tal com queda reflexat al llibre d'actes. L’entesa ha estat prou bona i la transferència d’informació i experiències didàctiques interessant i ha facilitat la feina.

La majoria de reunions s'han dedicat a explicar i debatre (quan corresponia) els temes tractats en la CCP, coordinar continguts entre grups, comentar problemes i dubtes sobre situacions generades a l'aula i a l'entorn, i recordar i explicar el funcionament dels espais depenents del departament. Algunes de les propostes i temes tractats més destacables són les següents:

9) Relació amb escoles adscrites:

Des del curs 2001/02 tots els nostres alumnes comencen i acaben tota l'etapa educativa de secundària dins l’IES mateix, i a primària no hi ha àrea de tecnologia (els continguts equivalents estan incorporats, de manera molt difuminada, dins el coneixement del medi), la qual cosa fa del tot innecessària la coordinació amb escoles adscrites.

10) Feines amb altres departaments:

Ja des de fa uns anys haviem reduit el nostre nivell d'implicació en el manteniment de l'Institut, i aquesta línia de funcionament, imposada en el seu dia, de manera un poc traumàtica, ha repuntat un poc. He col·laborat en alguna petita reparació però segueixen pendents d'arreglar uns xilófons de Música, sol·licitats en cursos anteriors per Alicia Casares. Intentaré arreglar-los per no tenir-los un any més collint pols per dins l’aula, encara que me fa por sofrir noves demandes (encara que ara hi ha una persona de manteniment bastant ben considerada per part del director).

El segon grau de relació que existia, procedent de la necessitat d'eines i materials del nostre departament per part d'altres sectors de l'Institut, també ha reviscolat un poc. Com comentava, venen a buscar allargadors a les aules encara que n’hi ha consergeria, i enguany s’ha enviat algunes alumnes a buscar cúters o tornavissos. Quan és per actuacions puntuals, i a proposta dels propis alumnes, no te gaire importància, però sí quan són demandes per falta d’organització d’alguns professors i són necessàries per al desenvolupament normal de les seves classes. I tristement, el curs que ve es pot repetir.

En quant a la relació de tipus més didàctic, es limita a una relació de convivència més o menys cordial. No es plantegen cap tipus d'activitats interdisciplinàries, excepció feta de les PALES PER A EDUCACIÓ FÍSICA de 1r i 2n d'ESO.

11) Treball amb alumnes d’integració:

A la memòria de cada professor hi ha l'apartat corresponent als alumnes que hi havia al seu càrrec. En la carpeta informàtica del departament hi ha un espai per deixar còpìes de les adaptacions curriculars realitzades.

Segueix existint la sensació d’incapacitat i incoherència en front aquestes situacions que denunciavem en la memòria del curs passat (i anteriors), però suposam que seguirà: ressignació cristiana, doncs.

 

12) Activitats complementàries i extraescolars.

Enguany no hi ha hagut cap participació a nivell de departament conjunt ni de grups per separat.

13) Propostes per al curs vinent:

Primer, unes propostes de la Cap d’Estudis, que convé recordar el proper any:

A continuació mantindre unes propostes suggerides per la inspectora que ens va visitar en el curs 05/06, referides a les programacions didàctiques, i que enguany ja hem tornat a intentar aplicar:

Una altra sèrie de propostes també històriques sorgeixen d'algunes situacions produïdes per l'alta variació de professorat del departament, la qual cosa ha donat lloc en alguns casos, per falta de preparació i/o d'implicació dels corresponents professors, a situacions indesitjables especialment de cara als alumnes. Aquestes propostes que anam recollint especialment des del curs 04/05 són les següents:

 

 

Les propostes més significatives de les moltes fetes durant les reunions de departament d'enguany i de cursos anteriors, que s'han de recordar i revisar en el començament del proper curs, estan enunciades a continuació (algunes d'elles es desenvolupen més com annexos d’altres cursos):

Mantenir la nova "política" de prestec d'eines i materials del departament que inclou:

Derivar les demandes cap a Secretaria

Revisar en les reunions de departament setmanals el prèstec de ferramentes.

Reduir la tendència a oferir optatives mentres duri la inestabilitat del departament i a fer feines que no són correctament compensades per l'equip directiu ni valorades pel claustre.

Redistribuir automàticament en els nous grups les fiances que quedin de cursos anteriors, amb llistat preparats des del principi amb el format oficial. Amb les fiances no recollides d’alumnes que han deixat l’Institut, (i els estris abandonats a les classes), repartir "incentius materials" entre els alumnes més destacats, proporcionalment a la nota, per ex.

Mantenir actualitzat l'inventari de llibres del departament. Demanar a les editorials el PVP dels seus llibres.

A final de curs, aprofitar el remanent de pressupost, si n'hi ha, per restituir materials (fustes i cargoleria). Però l’estampida dels professors interins cap a les oposicions dificulta aquest fet ja que la supervisió i col·locació final recau damunt jo (i en Rafel si no s’en va de viatge).

Fer el seguiment dels alumnes presentats a Setembre: anotar qualificació i promoció, i fins i tot seguiment durant el curs.

Plantejar la possibilitat de fer desdoblaments en lloc de recolzaments. Sempre amb activitats concretes i definides per cada professor, i tenint en compte que no es desdoblen totes les hores a la setmana. En casos d'alumnes "desmotivats" que no deixen treballar els altres, per exemple. Preveure les aules necessàries en l’horari de principi de curs: tec + informàtica, per exemple.

Mantenir la possibilitat de concentrar els recolzaments en grups més necessitats (NEE, problemes de disciplina, etc).

Habilitar una major participació i coordinació amb els professors de desdoblament: definir el pes en la qualificació dels alumnes, establir hores de coordinació i anticipar material i documentació de les activitats.

Fomentar les vies d'informació escrita i telefònica amb els pares, especialment en casos de conflicte. A principi de curs es convenient enviar una "carta" genèrica sol·licitant confirmació de missatges, i persona i telefon de contacte.

No usar ni deixar als alumnes les bates més noves per feines massa "agresives". Usar les jaquetes previstes per aquestos temes, o bates velles si es necessita una protecció més completa.

Definir per als alumnes amb NEE una programació més detallada, de manera anticipada i fer una valoració més seriosa, sense "regalar" els aprovats.

Valorar la possibilitat de que els alumnes puguin "escollir" el professor del curs vinent.