PROJECTE DE

TECNOLOGIA

2n d’ESO

 

 

PRÀCTICA CONSTRUCTIVA

PALES per a EDUCACIÓ FÍSICA

Curs 2004/2005

 

 

 

 

 

ÍNDEX PROJECTE "PALES EDUCACIÓ FÍSICA"

 

 1.- MEMÒRIA

1.1) Antecedents

1.2) Objectius

1.3) Característiques

1.4) Materials necessaris

1.5) Planificació de la construcció

2.- PLÀNOLS

2.1) Forma personalitzada

2.2) Sistema de subjecció

2.3) Talls sobre el taulell comercial

3.- PRESSUPOST

4.- ANNEXOS

4.1) PROVEÏDORS

4.2) FULL DE PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ

4.3) LLISTA DE MATERIALS

4.4) PLÀNOL MODIFICAT DEL SISTEMA DE SUBJECCIÓ.

 

 

1) MEMÒRIA. PROJECTE "PALES EDUCACIÓ FÍSICA"

1.1) ANTECEDENTS (Descripció del problema o necessitat)

A l'àrea de Educació Física, els alumnes d'ESO tenen, entre altres coses, que perfeccionar les seves habilitats motrius i de coordinació entre les seves extremitats. Una de les activitats que es desenvolupa al tercer trimestre de 2n és el maneig de pilotes mitjançant pales acoblades a cada mà, per poder realitzar jocs individualment o amb altres companys.

Donat que en aquest mateix curs de 2n els alumnes tenen també l'àrea de Tecnologia, dins la qual, entre altres continguts, es persegueix que els alumnes coneguin les tècniques de treball de la fusta, s'ha plantejat la possibilitat de que siguin els alumnes mateixos els que construeixin les seves pales en lloc de comprar-les. D'aquesta manera les pales seran més personals i els alumnes aprofitaran per adquirir agilitat en el maneig de les ferramentes per treballar la fusta.

1.2) OBJECTIUS (El que voliem aconseguir)

Els objectius que es persegueixen amb la realització d’aquesta pràctica són els següents:

 1. Definir unes pales lleugeres i resistents per poder jugar a Pala-dos, ja que, a més de ser necessaries per a l'àrea d'Educació fisíca, és un joc esportiu divertit i "diferent".
 2. Aconseguir un disseny adequat que cumpleixi una triple funció:
  1. Obtenir unes formes originals i creatives, diferents a les que es poden trobar a les tendes, i sobre tot, molt personals.
  2. Tenir la major "superficie de toc" possible per tenir més facilitat de colpejar la pilota (i per tant, de guanyar en el joc)
  3. Evitar o al menys reduir la possibilitat d'accidents a un mateix o als companys mentres estam jugant.

 3. Plantejar un sistema de subjecció senzill i còmode, que s'adapti adequadament a les mans i que el puguin construir els propis alumnes. A més, no ha d'interferir amb la superficie de "toc", que ha de ser totalment plana.
 4. Minimitzar la utilització de materials. Aquest objectiu, que casi sempre està present, és molt important, no sols per reduïr les despeses econòmiques, sinò per aprofitar bé els recursos naturals.

1.3) CARACTERÍSTIQUES (El que finalment hem aconseguit)

D'acord amb els objectius que s'havien plantejat, indicats al paràgraf anterior, les característiques generals del projecte definit són les següents.

 1. Dimensions. El tamany màxim de cada una de les dos pales és de 24 x 24 cm. Amb aquestes mesures les pales cabran dins les taquilles del taller on els alumnes guarden els seus treballs mentres estan en construcció. Per altre lloc, amb aquestes mesures s'aconsegueix un bon aprofitament del tauler de contraplacat.
 2. Forma. La forma de les pales és una forma de ............................, com es veu al plànol nº 1. S'ha escollit aquest disseny perque és "original" (no copiat), està basada en formes redonejades i sinuoses (no pot tenir arestes). A més aprofita bastant be la superfície de la fusta.
 3. Cada alumne ha de "dissenyar" les seves pales (que seran simètriques) de manera que cumpleixi els objectius definits. Per això la forma de la pala ha de ser original (no copiada), ha d'estar basada en formes redonejades, que poden ser més o menys sinuoses. Ha de ser el més grossa possible.

  Exemples: forma de poma, de trèbol de quatre fulles, de flor sense "puntes", de cara amb "orelles"... No valen formes excessivament senzilles, com una simple circumferència o una el·lipse o un rectangle redonejat.

  La complexitat de la forma i la seva dificultat d’execució ajuda a obtenir una valoració més alta per part del professor. La forma que més es valorarà és la "linia sinuosa completa" (sense cap part recta).

   

  Cada pala tendrà una superfície de "toc" i una de "subjecció, (si hi hem de col·locar algun cargol o pern haurà d’entrar totalment dins la fusta) i convé que no tengui arestes ni parts rectes.

   

 4. Sistema de subjecció. El sistema de subjecció definit és ajustable, fàcil de muntar, utilitza materials d'ús corrent i no interfereix amb la superficie de "toc" (els cargols i perns entren totalment dins la fusta).

 

 

1.4) MATERIALS NECESSARIS

Els materials escollits per aquest projecte són, a grans trets, els següents (la llista detallada està al pressupost i a la llista de material dels annexos):

 

1.5) PLANIFICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

 

FASE

Explicació

Temps previst

FASE 1

DOCUMENTACIÓ

 

S’estudia el projecte i es dibuixa el plànol personal de cada alumne.

 

2 classes

FASE 2

TALL

 

 

Segons el full de procés, annex 4.2

3 classes

FASE 3

INSTAL·LACIÓ DE LES CINTES DE SUBJECCIÓ

 

 

Segons el full de procés, annex 4.2

2 classes

FASE 4 (opcional)

PINTURA

 

Fase opcional. Està prevista per als alumnes que acabin abans. No està inclosa al full de procés.

 

1 classes

2) PLÀNOLS. PROJECTE "PALES EDUCACIÓ FÍSICA"

 

PLÀNOL Nº 1:

Cada alumne ha de dibuixar un plànol personalitzat amb la forma de les seves pales (un plànol per parella de pales), basant-se en la peça base de contraxapat, que, com s’indica, és de 23 X 23 cm., i amb les condicions definides en el projecte.

S'ha de dibuixar un quadrat que representi el tros de fusta que tendrà cada alumne per cada pala. S'ha de dibuixar tan gros com capiga dins el marc amb caixetí. Dins del quadrat s'ha de dibuixar després l'esbós de la forma que es vol donar a les pales, vista des de davant.

 

 

4) ANNEXOS. PROJECTE "PALES EDUCACIÓ FÍSICA"

 

4.1) PROVEÏDORS

MATERIAL

PROVEÏDOR

ADREÇA

TELÈFON

/FAX

Tauler Contraxapat

MADERAS IBIZA

C. del Lliri, s/n

07800 Eivissa

Balears

 

971311614/

971311619

MADERAS BALEAR

Ctra. STA. Eulària, km. 0,7

07840 STA. EULÀRIA

BALEARS

971170070

DIEXCOBAL

Ctra. Sant Miquel, km. 0,4

Pol. CA NA PALAVA

07819 JESÚS (BALEARS)

971190028/ 971194085

Material de ferreteria

FERRETERIA TORRES GUASCH

Avda. de Sta. Eulària (Edif. Bahia T)

07800 EIVISSA (Balears)

971314024/ 971315582

Bricocentro

C. Sant Antoni km 4,5

07800

Eivissa

Balears

 

971315900/ 971191448

 

 

Cintes de cotó i velcro i anelles de nylon

MERCERIA ANGELA'S

C. Aragó, 27-B

07800 EIVISSA (Balears)

971390168

MERCERIA VALERO SALA

C. Sa Xeringa, 8

07800 EIVISSA (Balears)

971310187

Merceria

Sant Jordi

Sant Jordi

07817

Eivissa, Balears

 

 

----------

 

 

4.2) FULL DE PROCÉS PROJECTE "PALES EDUCACIÓ FÍSICA"

OPERACIÓ

Nº Plànol

MATERIALS

EINES

PROCE-DIMENTS

Temps Previst

1

Marcar el tros de tauló de contraxapat sobre el tauler complet

3

Tauler de contraxapat

Llàpis, regle i flexímetre.

PTF-1

10 min.

2

Ajustar el tauló i serrar per les marques fetes

3

"

Serjants,serra de calar elèctrica, ulleres de protecció

PSC-1 a 6

5 min.

3

Marcar la separació del tauló en dues parts

 

Tauló de contraxapat

Llàpis, regle i flexímetre.

PTF-1

4 min.

4

Fixar el tauló al banc

 

"

Serjants

PTF-2

2 min.

5

Tallar el tauló en les dues parts marcades

 

"

Xerrac o serreta fonda.

PTF-3

8 min.

6

Dibuixar el contorn de les pales seguint les indicacions del plànol personal.

1

"

Llàpis i regle

PTF-1

25 min.

7

Fixar un dels trossos de tauló al banc de treball

1

"

Serjants

PTF-2

3 min.

8

Tallar el contorn de la pala seguint el perímetre

1

"

Serreta amb fulla helicoidal

PTF-3

30 min.

9

Llimar el perímetre de la pala i matar els cantons.

1

"

Llima dolça i paper de vidre.

PTF-4

15 min.

10

Fixar l'altre tros de tauló al banc de treball

1

"

Serjants

PTF-2

2 min.

11

Tallar el contorn de la 2ª pala seguint el perímetre

1

"

Serreta amb fulla helicoidal

PTF-3

20 min.

12

Llimar el perímetre i els cantons de la 2ª pala.

1

"

Llima dolça i paper de vidre.

PTF-4

15 min.

13

Tallar la cinta i el velcro a la mesura marcada.

2

Cintes de forta i velcro.

Tisores d'electricista

 

2 min.

14

Marcar els forats de fixació de les cintes, en la fusta i en les cintes.

2

Tauló, cinta forta i de velcro

Llàpis

 

10 min.

15

Iniciar els forats de fixació dels dits (sense travessar la fusta).

2

Tauló

Barrina de 3 mm. de diàm.

PTF-5c

2 min.

16

Col·locar els cargols amb volanderes als punts marcats de la cinta

2

cargols, volanderes i cinta forta.

Tornavís pla 4 x 125 mm.

 

5 min.

17

Enroscar els cargols en els forats del tauló

2

Tauló, cargols, volanderes i cinta

Tornavís pla 4 x 125 mm.

PTF-5c

10 min.

18

Realitzar els forats passants dels perns (per al canell).

2

Tauló

Barrina de 3 mm. de diam.

PTF-5c

4 min.

19

Col·locar els perns en els forats del tauló

 

Tauló i perns M4

Tornavís pla d4 x 125mm.

PTF-5c

4 min.

20

Obrir forat en el velcro per passar el pern.

2

Velcro i cinta forta.

Punta de senyalar

 

5 min.

21

Col·locar els forats del velcro en el pern.

2

Cinta, velcro, anelles i perns

 

 

8 min.

22

Col·locar i estrènyer les volanderes i femelles en els perns

2

Volanderes i femelles M4

Alicates de punta plana, clau fixa 6-7 i tornavís pla 4 x 125mm.

PTM-6a

10 min.

 

 

 

 

TEMPS TOTAL

 

202 m.

(3.5h)

Xisco HUGUET. Sant Jordi, 22 de Novembre de 2006

Aclariment: Aquest full de procés correspon únicament a a les fases 2 i 3, sense contemplar la fase prèvia (estudi de la documentació) ni la final opcional (pintura).

Aclariment 2: El temps previst, 3.5 hores de feina, és el que s’hauria de pressupostar. Donat que per a la realització d’aquesta pràctica treballam "a ritme d’aprenent", el nostre temps previst per a les fases 1, 2, 3 i 4 és de 10 sessions de classe, que equivaldria a unes 8 hores de feina. Com a exercici, es demanarà comparar el temps real que ha tardat l'alumne amb el temps pressupostat, i com modificaria aquesta diferència d'hores de feina al pressupost.

4.3) LLISTA DE MATERIALS

 

MATERIAL

QUANTITAT

CARACTERÍSTIQUES OBSERVACIONS

 

BASE DE LES PALES

Contraxapat Calabo de 10 mm de gruix

2 peces de 23 X 23 cm

Gruix de 10 mm, per a que la pilota riboti amb la força adequada.

 

 

 

SISTEMA DE SUBJECCIÓ

Cintes de subjecció, dits: cotó 1 cm. d'amplada.

canell: 1 cm d’amplària.

 

1 metre, per tenir-ne 4 parts de 25 cm.

Els dits poden subjectar-se amb cinta normal. La subjecció del canell s’ha de poder ajustar, així que la cinta pot ser de tipus "Velcro".

 

Perns M4 X 16mm, per la cinta de velcro, que és més gruixuda

 

Un per cada punt de subjecció, 2 per pala, 4 en total.

Han de sobressortir de la fusta de 10 mm per la "cara de subjecció". Han d’entrar del tot dins la fusta, sense sobressortir a la "cara de toc", així que millor que tenguin el cap avellanat.

Femelles M4

 

Dos per pern, per fer "rosca i contra-rosca". 8 en total.

Adequades als perns anteriors

Cargols d'aglomerat de 1.6x7mm

Per a subjectar la cinta més fina, on s’introdueixen els dits. 4 punts de subjecció per pala, 8 en total.

No han de sobressortir de la fusta de 10 mm

Volanderes 4.5 mm de diàmetre interior

Per a protegir les cintes de desgarraments, se’n col·loca una a cada cargol o pern. 8+4=12 en total.

 

Diàmetre adequat a cargols i perns,

 

PINTURA (Opcional)

Pintura plàstica

50 ml

 

 

RECANVIS I FUNGIBLES

Fulles de marqueteria

L’IES Algarb en proporciona una per alumne. Les altres (si son necessàries) les du cada alumne/a o grup.

Helicoidals (espirals), per a fer talls en corba

Paper de vidre 0 (P40)

El subministra l’IES.

Granulat gros.