PROGRAMA DE CONTROL D'ACCES A PCs CONNECTATS EN XARXA LOCAL
===========================================================

El programa Kacces és un programa realitzat en delphi per a Windows de 32 bits (Windows 95 o semblants) que permet controlar l'accés a l'ús dels ordinadors a usuaris pre-definits o controlant des de "servidors" d'aula.
Està pensat com sistema de control complementari per aules d'informàtica, de manera que es pugui tenir un seguiment de l'ús dels ordinadors per poder determinar responsabilitats en cas d'usos inadequats.

El programa presenta dos possibles instal·lacions:

a) Senzilla: de manera que els ordinadors només es poden activar amb el
programa complementari (el "Xactiv") des d'un ordinador connectat a la xarxa (servidor de professor, si existeix), escollint el total o subgrup de PCs que es vol activar.

b) Completa (encara que igualment gratuïta): on, a part de la possibilitat anterior, es pot permetre l'accés a usuaris que previament tenguin un nom d'usuari i codi d'accés assignat. En aquest cas es necessita un altre programa complementari (el "Kadmin") dissenyat per MS-DOS (de fet tot el conjunt estava abans funcionant sota aquest sistema, per a xarxes ethernet), que permet definir usuaris i gestionar les característiques del conjunt.

La versió enviada en aquesta ocasió és la versió senzilla. Per posar-la en funcionament s'han de seguir les següents passes:

1) Copiar els arxius de la carpeta "client" a un directori dels ordinadors a controlar.

2) Copiar els arxius de la carpeta "servidor" a l'ordinador des del qual es vulgui controlar la xarxa.

3) Preparar una carpeta o directori (preferiblement diferent dels anteriors, encara que pot ser algun subdirectori) que sigui accessible (lectura i escriptura), a través de la xarxa, pels clients i pel servidor. Si la carpeta es defineix en el servidor l'acces sol esser més ràpid i en cas de problemes amb el servidor es pot anular el Kacces amb Ctrl+Supr. Si es defineix a cada un dels clients, pot haver retrassos si s'intenten activar PCs que no estiguin engegats, però el sistema és més hermètic.

4) En els clients, indicar el nom que es vol utilitzar per l'arxiu de desbloqueig. Aquest nom s'ha d'escriure a cada client a la línia "WBTMED=" de l'arxiu "TSLCINI.KCC". El nom s'ha d'escriure en format complet (\\màquina\recurs\arxiu.ext si és un directori de la xarxa) i es pot utilitzar l'EDIT o el "bloc de notas" per fer-ho (vigilant de no canviar el nom ni l'extensió del TSLCINI.KCC). Cada client ha de tenir un arxiu de desbloqueig diferent (per nom, preferible, o per carpeta).
(Hi ha un llistat explicatiu de totes les claus del TSLCINI.KCC a l'arxiu TSLEXPL.TXT de la carpeta "servidor" per si us interessa)

5) En els clients indicar la paraula d'activació elegida per desbloquejar-los. S'ha d'escriure a la linia "BPSSTR=" de l'arxiu TSLCINI.KCC. La paraula ha de ser la mateixa per tots els ordinadors, i s'ha d'escriure identica en tots els casos (distingir majuscules i minuscules i espais en blanc).

6) En el servidor, escriure el nom complets (amb ruta) dels arxius d'activació (un per cada client a controlar) dins l'arxiu "ARXIULST.XAC", un en cada linia, amb un editor d'ascii també (EDIT o bloc de notas). Escriure els noms per identificar cada client que volem que apareixin a la finestra del programa d'activació XACTIV, dins l'arxiu "EQUIPLST.XAC", en el mateix ordre que el "ARXIULST.XAC". Per últim, escriure la paraula d'activació o desbloqueig a la primera linea de l'arxiu "XACTIVAR.WBT".

Tal com el programa queda descomprimit s'ha inclòs un exemple d'arxius perque el sistema pugui funcionar en un únic ordinador a mode de proves. Per provar-ho, teniu la precaució de posar en marxa el Xactiv de la carpeta servidor i activar el PCprova1 com a minim (i no tancar-lo) abans d'activar el Kacces, perque si no l'ordinador pot quedar bloquejar i probablement s'haurà de re-iniciar.

Si teniu problemes en l'ús d'aquest programa o estau interessats en el sistema complex (amb possibilitat de definir codis d'usuari i enllaçar-lo amb un programa de correu intern) podeu contactar amb jo per correu electrònic a algarbweb@wanadoo.es o jfhuguet@educacio.caib.es (amb un poc de paciencia, perque només sol revisar el correu els diumenges a la tarda, i no tots)


Xisco HUGUET. Dpt TECNOLOGIA. IES ALGARB