Salut:

Us deman la vostra col·laboració per poder tenir una opinió més fonamentada sobre la sensació que tenc fa anys de que els currículums oficials de tecnologia (com moltes altres especialitats supòs) són excessivament especialitzats i inadequats per donar una formació bàsica i útil per a TOTA LA CIUTADANIA, que és el que supòs que persegueix la ESO.

Amb motiu de la posta en marxa de la nova llei (LOE) la conselleria d’Educació ha enviat les propostes de currículum per a les diferents assignatures. En el cas de Tecnologia tenc la sensació una altra volta de que reflexen més els coneixements i l’opinió dels especialistes que les han redactat que les necessitats reals de la societat actual. Això crec que dóna lloc a expectatives desproporcionades que condueixen més a augmentar el fracàs escolar i la frustració dels professors que a elevar el nivell cultural de la societat.

Per això us deman si podeu omplir la següent taula, on he col·locat els continguts que per a primer d’ESO (únic curs de tecnologia al primer cicle amb la nova llei) proposa la conselleria, junt a les casselles per poder fer una estadística dels coneixements actuals que un col·lectiu d’elevat nivell acadèmic com és el professorat té sobre els temes proposats i la necessitat o importància que hagueu notat en el vostre entorn. Una vegada omplit el podeu deixar al meu cassiller. Si voleu fer alguna observació o comentari addicional, ho podeu fer al final o fer-m’ho personalment si ho preferiu.

J.F. HUGUET

Profesor de tecnología

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA PER A PRIMER CICLE (només a 1r curs)

PROPOSATS PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ en Març de 2007

CONEIXEMENT

IMPORTÀNCIA

Molt >> >> Poc

Molta >> >> Poca

Bloc 1. - Introducció al projecte tècnic i les seves fases.

                   

El procés inventiu i de disseny: identificació del problema o necessitat, exploració i investigació de l'entorn, recerca d'informació, disseny, planificació i organització de tasques, gestió i valoració de treballs.

                   

- Utilització de diferents eines informàtiques per a l'elaboració i difusió del projecte

                   

- Disseny, planificació i construcció de models mitjançant l'ús de materials, eines i tècniques estudiades.

                   

Bloc 2.. - Elements que constitueixen un ordinador. Unitat central i perifèrics. Funcionament, maneig bàsic i connexió dels mateixos

                   

- Sistema operatiu. Emmagatzemament, organització i recuperació de la informació en suports físics, locals i extraïbles.

                   

- L'ordinador com a eina d'expressió i comunicació d'idees. Coneixement i aplicació de terminologia i procediments bàsics de programes com processadors de text i eines de presentacions.

                   

Bloc 3. - Instruments de dibuix: de traçat i auxiliars. Ús de la regla, escaire, cartabó i compàs.

                   

Suports, formats i normalització.

                   

- Esbossos i croquis com a eines de treball i comunicació.

                   

Anàlisi d'objectes senzills mitjançant la descomposició en vistes.

                   

Introducció a la representació en perspectiva.

                   

Bloc 4.- Materials d'ús habitual: classificació general. Materials naturals i transformats.

                   

- La fusta: constitució. Propietats i característiques. Fustes d'ús habitual.

                   

Identificació de fustes naturals i transformades. Derivats de la fusta: paper i cartró. Taulers artificials.

                   

Aplicacions més comunes de les fustes naturals i manufacturades.

                   

- Tècniques bàsiques i industrials per al treball amb fusta. Maneig d'eines i ús segur de les mateixes.

                   

Elaboració d'objectes senzills emprant la fusta i els seus transformats com matèria fonamental.

                   

- Repercussions mediambientals de l'explotació de la fusta.

                   

- Materials fèrrics: el ferro. Extracció. Fosa i acer. Obtenció i propietats característiques: mecàniques, elèctriques, tèrmiques.

                   

Aplicacions.

                   

- Metalls no fèrrics: coure, alumini. Obtenció i propietats característiques: mecàniques, elèctriques, tèrmiques.

                   

Aplicacions.

                   

- Principals aliatges d’us industrial.

                   

- Distinció dels diferents tipus de metalls i no metalls.

                   

- Tècniques bàsiques i industrials per al treball amb metalls. Tractaments.

                   

Maneig d'eines i ús segur de les mateixes.

                   

- Repercussions mediambientals de l'explotació de metalls.

                   

Bloc 5. - Tipus d'estructures resistents: massives, entramades, triangulades, penjades.

                   

Estructures de barres. Triangulació.

                   

- Esforços bàsics. Elements resistents. Aplicacions.

                   

- Anàlisi de comportaments estructurals mitjançant l'elaboració de diferents models d'estructures.

                   

Bloc 6. - Màquines simples: politges, palanques, plànol inclinat.

                   

- Descripció i funcionament de mecanismes de transmissió i transformació de moviments: politges, engranatges, cargol sense fi, pinyó i cremallera, lleva, roda excèntrica, biela i manovella.

                   

Relació de transmissió.

                   

Aplicacions.

                   

- Anàlisi del funcionament en màquines simples i simuladors, i aplicacions en projectes i maquetes.

                   

Bloc 7. - Introducció al corrent elèctric continu, definició i magnituds bàsiques: voltatge, resistència, intensitat.

                   

- Descripció de circuits elèctrics simples: funcionament i elements.

                   

Introducció al circuit en sèrie i en paral·lel.

                   

- Efectes del corrent elèctric: llum i calor. Anàlisi d'objectes tècnics que apliquin aquests efectes.

                   

- Valoració crítica dels efectes de l'ús de l'energia elèctrica sobre el medi ambient.

                   

Bloc 8. - Internet: conceptes, terminologia, estructura i funcionament.

                   

- Recerca d'informació a través d'Internet.

                   

- L'ordinador com a mitjà de comunicació: Internet i pàgines web.

                   

Eines i aplicacions bàsiques per a la recerca, descàrrega, intercanvi i difusió de la informació.

                   

Correu electrònic, xats i videoconferències.

                   

Bloc 9. - Fonts d'energia: classificació general. Energies renovables i no renovables. Avantatges i inconvenients.

                   

- Energies no renovables. Combustibles fòssils: petroli, carbó i gas natural.

                   

- Transformació d'energia tèrmica en mecànica: la màquina de vapor

                   

El motor de combustió interna

                   

La turbina i el reactor. Descripció i funcionament.

                   

Bloc 10. - La tecnologia com a resposta a les necessitats humanes: fonament de la tasca tecnològica.

                   

- Introducció a l'estudi de l'entorn tecnològic i productiu de les Illes Balears.

                   

OBSERVACIONS: