RESUM DE PAUTES DE FUNCIONAMENT PER A NOU PROFESSORAT

A continuació es recullen una sèrie de punts que, encara que puguin semblar obvis, donades algunes situacions succeïdes els darrers cursos, és convenient aclarir des de bon principi, per evitar mals entesos:

Al departament de Tecnologia de l'IES ALGARB tenim uns criteris didàctics i de funcionament treballats reiteradament, fruit de la reflexió i de l'experiència duita a terme durant més de 10 anys i, encara que estam oberts a totes les possibles millores que es puguin fer, no ens sembla adequat que s'ignorin les línies de funcionament definides, ja que la feina de cada un AFECTA DIRECTAMENT A PERSONES: els alumnes, principalment, i els companys amb els que hem de compartir multitud de recursos.

S'ha preparat aquest recull de normes perquè el nou professorat (que donades les especials característiques del nostre centre sol canviar sovint) tengui més fàcil conèixer i adaptar-se als criteris bàsics del departament, i perquè el professorat no tan nou recordem i respectem els acords definits.

El CRITERI PRINCIPAL que tenim molt clar és que el nostre principal objectiu i motiu són els alumnes, el seu aprenentatge i la seva educació, i per tant les peticions i actuacions per interessos personals queden totalment supeditades a ser compatibles amb aquest fet.

Dins el nostre treball entra la obligació d'atendre correctament la formació de l'alumnat en les vessants pròpies de l'especialitat de tecnologia, la qual cosa inclou preparació de materials, supervisió i manteniment d'eines, equipament i espais, coordinació d'ensenyaments, etc. Els problemes personals, que tots tenim, no han d'interferir en la correcta execució d'aquest punt. En cas contrari, ens haurem de plantejar buscar una altra feina més adequada (o sol·licitar un "permís" si el problema és temporal).

A continuació es recullen una sèrie de CRITERIS més ESPECÍFICS (a part dels generals propis de qualsevol professor):

Per a l'elecció de grups a principi de curs s'han definit els següents punts:

En la redacció de programacions i preparació d'activitats:

En el desenvolupament de les classes:

En la qualificació de grups:

En el manteniment d'equipament i instal·lacions:

 

En cas de faltes molt perllongades d'algun professor, els altres companys del departament intentaran cubrir el màxim d'hores possibles de les seves assignatures per no deixar els alumnes desatesos. Si algú preveu faltar una temporada és convenient que avisi quan abans per organitzar les substitucions.

El cap de departament procurarà fer un seguiment periòdic dels grups. Qualsevol menbre del departament podrà entrar a les classes d'un altre company, procurant no interrompre el decurs de la classe.

Tots els membres del departament han de deixar un telefon de contacte per possibles informacions urgents i preferiblement una adreça de correu electrònic (usable també per alumnes i pares?)