DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

ALTRES COMPLEMENTS

Redactat per: Xisco HUGUET 
Darrera revisió:04/05/2007Normes per al professorat a l'aula-taller

NO deixar MAI els alumnes sols a l'aula (escepte casos de "força major"), ni tan sols uns minuts.

Cumplir i fer cumplir, de manera estricta, el conjunt de normes definit i consensuat pel departament a principi de curs. Especialment important el respecte de les zones "prohibides" (No deixar MAI que CAP alumne/a hi entri sense supervisió directa), de les revisions inicials (que han de ser completes i avisar al professor del grup anterior ràpidament), i l'aplicació de sancions.

Preocupar-se del manteniment de les instal·lacions i recursos del departament. Vigilar el correcte ús per part dels alumnes i participar en la revisió d'inventaris i tasques de manteniment de les aules i l'equipament.

Donar bon exemple als alumnes, especialment amb l'ús d'eines i equips de protecció, SEMPRE.

Respectar l'ordre de les zones comuns. No deixar coses per enmig sistemàticament. Deixar sempre les coses que s'utilitzen al lloc on s'han trobat (especialment eines i claus)

No usar materials que estiguin col·locats fora de la zona de magatzem general. Intentar no deixar materials desperdigats sense motiu ni indefinidament.

Usar el vocabulari i formats correctes, aprovats pel departament (o a partir d'algun text fiable si no hi ha una postura concreta al departament) especialment amb el nom d'eines i fases i documents del procés tecnològic.

Seguir les programacions i criteris de qualificació definits

Passar les enquestes (consensuades ) trimestralment

Respectar les normes de prestec a alumnes, professors i altre personal (D'armaris especifics, apuntant la persona i explicant condicions)

SANCIONS PROPOSADES EN FRONT D'USOS INADEQUATS

A LES AULES-TALLER DE TECNOLOGIA

De cara a establir uns criteris comuns per tots els grups que utilitzen una aula-taller, amb independencia del professor responsable, es proposa una relació de sancions en funció de les faltes produïdes. Totes les sancions (escepte les que indiquin expressament el contrari) segueixen les següents normes generals:

- Les sancions es realitzaran durant l'esplai més pròxim al moment de detectar la falta, supervisades pel professor de l'alumne/a sancionat i/o el professor sancionador

- Els materials necessaris per desnvolupar la sanció les aportarà l'alumne/a sancionat.

- L'alumne/a sancionat no podrà tornar a entrar en el recinte de l'aula-taller fins que no hagi cumplit la sanció. En aquest cas es donarà treball (copiar les normes, per ex.) i se deixara l'alumne/a aillat.

- En cas de reincidència en les faltes, s'augmentaran les sancions a raó de 3 a 1.

- Si l'alumne/a es nega a cumplir la sanció, s'avisarà al tutor i/o equip directiu i els pares.

- Si un alumne sancionat segueix en l'aula-taller sense haver cumplit la sanció, la resta de professors del departament podran sol·licitar al professor responsable que TOT el grup no pugui utilitzar el taller fins que s'hagi cumplit la sanció.

ÚS INADEQUAT

 

SANCIÓ PROPOSADA

Deixar bruta la taula i/o la zona de treball

 

Netejar totes les taules del taller

Deixar bruticia per enterra a la seva zona

 

Granar tota l'aula

Revisar incorrectement els plafons d'eines

 

Revisar tots els plafons d'eines del taller

No detectar la falta d'alguna eina del plafó

 

Comprar o Pagar una eina idèntica a la desapareguda

Rompre alguna eina per mal ús.

 

Comprar o Pagar una eina idèntica a la rompuda (l'alumne/a es pot quedar l'eina vella una volta substituida)

Substraure alguna eina del taller sense permís.

 

Reposar l'eina i sanció disciplinaria de l'Institut (Expulsió)

Deixar cadires o taburets fora del lloc

 

Col·locar tots els taburets de l'aula-taller

Està esperant darrera la porta quan toqui el timbre

 

Quedar-se fins que hagin sortit tots els companys durant una setmana.

Realitzar algun desperfecte intencionadament o per negligència

 

Reparar el desperfecte amb material aportat pel propi alumne/a, i altres que puguin haver de tipus similar.

(Si el desperfecte es fa accidentalment, l'alumne/a ajudarà en la reparació quan consideri el seu professor. El material l'aportarà l'Institut)

Entrar en les zones d'ús dels professors sense supervisió del professor.

 

Ajudar al seu professor a fer una revisió extraordinària de l'inventari i restaurar els possibles desperfectes o desaparicions.

Posar comentaris inadequats en el quadernet de revisió

 

Passar en net tota la fulla del quadernet, eliminant els comentaris inadequats.(a part d'altres sancions si hi ha insults o ofensesa altres persones).

Utilitzar una taula o zona de treball sense apuntar-se al quadernet

 

Passar en net la fulla completa del quadernet i restaurar tots els desperfectes de la zona de treball als que no s'hagi detectat el responsable.

Escriure observacions falses o inexactes en el quadernet.

(En aquest sentit, no són correctes comentaris com: Taula bruta, taula ratllada, etc. S'han de donar detalls: taula bruta de serredís, de restes de goma, ... o ratllada nova en forma de ___ a la part ___, pintada ___ a tal lloc, etc.)

 

Assumir i restaurar els desperfectes o disfuncions que se'n puguin derivar.

 

 

Criteris de qualificació (proposta general: cada curs es concreten)

Per aconseguir més uniformitat en les qualificacions dels alumnes, facilitar la resolució de reclamacions (cada any en augment) i reduir el component subjectiu al màxim (encara que això vagi en contra del principi de la LOGSE, on cada alumne es diferent i s'ha de tractar diferent), una proposta de qualificació és la següent, per al cursos d'ESO

Valorar:

1r CICLE

3r d’ESO

4t d’ESO

- Desenvolupament diari a classe

30%

25%

20%

- Resultats del treball personal i en grup

30%

25%

20%

- Controls o exàmens

40%

50%

60%

Desenvolupament diari a classe

S'avaluaran els següents punts:

1r CICLE

3r d’ESO

4t d’ESO

  • Puntualitat en arribar

1 punt

1 punt

1 punt

  • Rapidesa en començar

1 punt

1 punt

1 punt

  • Aportar materials necessàris (tant d'escriptura com per als projectes)

1 punt

1 punt

1 punt

  • Utilització de guants i equips de protecció

1 punt

1 punt

1 punt

  • Neteja i ordre (inclou dur el candau de la taquilla)

1 punt

1 punt

1 punt

  • Ús correcte de les ferramentes

2 punts

3 punts

3 punts

  • Seguiment correcte de les normes de funcionament

3 punts

2 punts

2 punts

 

 

 

 

 

- Resultats del treball personal i en grup

Es faran dos treballs comuns a tots els grups en cada trimestre i "dos" definibles pels professors

S'avaluarà

1r CICLE

3r d’ESO

4t d’ESO

Lliurament puntual

2 punts

1 punt

1 punt

Adequació a les normes de presentació

2 punts

2 punt

1 punt

Contingut

6 punts

7 punts

8 punts

- Controls o exàmens

Es faran dos proves comunes per trimestre (i una específica), que faran mitja

Es farà l'examen final que farà promig (si es inferior) amb les tres notes mitjanes de les proves de cada trimestre (25% pes d'examen final i 25% cada trimestre)

Consideracions generals

Arrodoniment matemàtic (per damunt de 0,5, nota superior)

Les notes dels botlletins seran la mitja de la nota del trimestre amb la dels trimestres anteriors

Per recuperacions finals, de Setembre o de pendents, es donarà a l'alumnat una altra oportunitat d'entregar o millorar els treballs i exàmens finals del seu curs, que faran mitja amb la resta de treballs, substituint les noves notes a les anteriors, sempre que siguin superiors.