ESPECIFICACIONS DELS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (Grups de Xisco HUGUET):

Tal com indica el full de criteris de qualificació, hi ha 3 conceptes de puntuació: Funcionament diari, Treballs i activitats , i controls i exàmens:

En l'apartat de Funcionament diari es valoren tota una sèrie d'aspectes, de la següent manera:

En tots els apartats s'assignaran 10 punts mensuals a cada alumne/a. Per cada "incorrecció" produïda s'avisarà l'alumne/a i se li descomptarà 1 punt en l'apartat corresponent (o més si la incorrecció és molt greu). Al començament d'un nou més es restabliran els 10 punts. La nota de trimestre serà el promig de tots els mesos (ponderat amb els dies d'assistència de l'alumne).

Alguns conceptes que poden produir descompte de punts en cada aspecte s'exposen a continuació:

En l'apartat de Puntualitat i assistència, els alumnes tenen 3 minuts per arribar a classe després de tocar el timbre, temps que es considera suficient per recorre la distància des de la seva classe anterior o el pati fins l'aula. Passats els 3 minuts, es descompte 1 punt per cada minut extra de retard (o fracció).

En el cas de faltes d'assistència, les faltes no justificades compten com 52 minuts de retard (el que resta de classe), per tant eliminen tots els punts del mes per aquest concepte. Les faltes justificades s'han de presentar personalment al professor (com les baixes laborals que s'han de dur a les empreses), bé mostrant el justificant original dels pares o bé entregant un escrit FET PER L'ALUMNE indicant que la falta s'ha justificat al tutor/a i signat pel tutor/a si està conforme.

Els retards justificables també hauran de documentar-se amb un escrit semblant a l'anterior, signat pel professor responsable del retard.

En el cas d'aportació de materials i estris, es descomptarà 1 punt per cada material que faci falta i cada dia que es necessiti. En aquest apartat s'ha de vigilar el fet de dur els instruments de dibuix i els guants, cada dia que es pugui necessitar.

De la utilització de guants i equips de protecció, es descomptarà 1 punt per cada vegada que s'avisi a l'alumne de que està incumplint la norma. Així doncs, si un alumne/a s'oblida algun dia dels guants, es preferible que demani al professor que n'hi deixi uns (perdent 1 punt de materials) que no posar-los durant tota la sessió, podent arribar a perdre els 10 punts de seguretat, si fa moltes tasques sense la protecció necessària (o si es queda sense treballar, cas en el que perdrà punts pel concepte de treball en l'aula). En els mesos propers a l'estiu és convenient recordar que l'ús de xancles a la zona de taller està prohibit. Es perdrant punts per seguretat i/o per falta de treball

L'apartat de neteja i ordre correspon a deixar ben neta i endressada la seva zona de treball, tant a la part d'aula com a la de taller, inclòs deixar la cadira o el tamboret ben col·locada. A la part de taller, si hi ha bruticia o desordre a una zona i no es coneix el responsable exacte es descomptarà el punt al responsable de neteja del grup, a menys de que informi de qui és el culpable. Els alumnes que netegin bruticia deixada per grups anterior guanyaran els punts que aquells han perdut.

En cas que sigui el professor de tecnologia el que imcompleixi alguna de les normes es reintegrarà 1 punt (o més) a l'alumne que ho detecti. Per exemple, si el professor arriba tard injustificadament (més de 3 minuts després del timbre), els alumnes presents rebran un retribució de punts per puntualitat a raó de punt/minut, fins, com a màxim, recuperar els deu punts mensuals.

En l'apartat de treballs individuals i en grup, la puntuació prové de lliurament, presentació i contingut.

Els 2 punts de lliurament només es tendran si el treball es presenta el dia indicat. Si es presenta l'endema només tendrà 1.5 punts. Si s'entrega dins la setmana següent, quedarà 1 punt i passat aquesta, si s'entrega dins el mes següent tendrà 0.5 punts. Passat un més haurà perdut els 2 punts de lliurament, encara que podrà obtenir fins a 8 punts de la resta.

Els punts de presentació valoren l'adequació del treball a les normes de presentació indicades a principi de curs i d'aplicació general en tots els nivells de tecnologia des de 2n d'ESO. Així doncs, usar fulls de tamany inadequat, no deixar els marges definits o deixar-se dades (nom, data, caixetí incomplet en els dibuixos, etc) farà perdre part (o tot) dels 2 punts per aquest concepte. Les faltes d'ortografia i la caligrafia entren dins aquest apartat. Concretament en ortografia, cada falta en castellà llevarà 0.1 punt i cada 5 faltes en català, també. La puntuació per contingut valorarà l'adequació i correcció del treball en front de la proposta.

En l'apartat d'exàmens i controls, cada examen es puntuara sobre 10 punts i després es farà mitja entre els exàmens generals i els específics segons els criteris de qualificació. Els exàmens corregits, que es quedarà el professor , es retornaran firmats per algun dels pares, al costat de la nota, dins el termini d'una setmana, passat el qual es descomptarà 0.1 punt per setmana de retràs. En cas de no retornar-se l'exàmen es comptarà amb nota equivalent a 0 i s'avisarà telefònicament als pares.

Mensualment s'intentarà entregar un resum de tots aquestos conceptes, per informar l'alumne/a de la seva evolució i dels punts febles a reforçar i dels bons a mantenir. Aquest resum també s'haurà de retornar signat per algun dels pares en un setmana. Passat aquest temps es descomptarà 1 punt d'aportació de materials per setmana de retràs. Passat 1 mes s'avisarà telefònicament als pares.