ANNEX 1-E: Criteris de qualificació:

3r ESO (Curs 08/09)

Les notes de l'assignatura de Tecnologia estan organitzades per tenir en compte les tres parts bàsiques que hi ha a tota l'àrea al llarg de la ESO. Aquestes tres parts bàsiques són les següents:

A- Funcionament diari a classe

B- Resultats del treball individual i en grup

C- Controls i exàmens

En cada trimestre es posarà nota de 0 a 10 per a cada una d'aquestes parts, i la nota de cada avaluació serà un promig de les tres parts (si cada part és major que 3), fet de la següent manera:

Nota trimestre = (Nota A * 25 + Nota B * 25 + Nota C* 50) / 100

Per a la valoració de cada part, es tendran en compte els següents aspectes:

A- Funcionament diari a classe: La nota d'aquest apartat vol reflexar l'interés de l'alumne/a per treballar de manera correcta dins l'aula, i s'obté dels següents aspectes:

B- Resultats del treball individual i en grup: En aquest apartat es posarà nota a una sèrie de treballs que s'han de fer cada trimestre. De cada treball es tendrà la següent valoració:

La nota de treballs per trimestre serà la mitja entre els treballs comuns per a tot el nivell i els específics per a cada grup d'alumnes.

C- Controls i exàmens: Cada trimestre es faran al menys 2 proves comunes per a tot el nivell (a part d'alguna específica per grup). La nota C (d'aquesta part) del trimestre, serà la mitja entre els tipus de prova definit.

A més a més, es farà una prova conjunta a final de curs. La nota d'aquesta prova, si es més alta que el promig de les altres, la substituirà. Si és més baixa, farà mitja amb les altres de cada trimestre.

Per últim, tenint en compte que tant els continguts com l'avaluació és continua, la nota que sortirà al butlleti serà el promig de tot el curs fins aquell moment. S'aniran proposant recuperacions dels treballs i exàmens on els alumnes hagin tengut pitjor resultat. Les notes d'aquestes recuperacions substituiran la nota del treball o examen original sempre i quant siguin més altes o faran mitja si són més baixes.