CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Segon curs


Les notes de l'assignatura de Tecnologia es calcularàn de la següent manera:


45% de continguts conceptuals i procedimentals com a mínim, que s'avaluaran amb la participació dels alumnes en la cerca, preparació i presentació dels continguts programats davant la resta de companys, així com amb la interacció positiva davant les explicacions dels companys. A més a més es farà un examen final.


55 % màxim de continguts actitudinals, avaluats amb la observació i puntuació diària de la puntualitat, l'ordre, el respecte, ... que mostri l'alumne/a cap als companys i cap al professor.


La qualificació es farà mensualment, assignant a cada alumne/a una puntuació de partida de 6 punts.


Les faltes d'assistència o puntualitat no justificades, la distorsió de l'ordre normal de classe (parlar amb veu alta o aixecar-se sense permís, interrompre, no respectar els torn de paraula, anar al bany en temps de classe, etc) faran perdre punts.


La cerca, preparació i exposició dels continguts oficials i d'altres continguts relacionats amb l'assignatura voluntàriament escollits per l'alumne/a davant dels companys, així com el "debat" coherent durant les explicacions faran guanyar punts, amb un màxim de 3 per participació.


Els treballs de construcció proposats i realitzats pels grups d'alumnes (amb aportació de material inclosa) també sumaran punts (màxim 10 per treball).


La nota de cada trimestre i la final serà la mitja aritmètica de les notes dels mesos passats i dels exàmens realitzats.