TECNOLOGIA INDUSTRIAL I - 1r de Batxillerat

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ- Curs 09/10


La Nota de l'assignatura resultarà dels següents criteris:


70% correspondrà als continguts conceptuals, que s'avaluaran amb al menys dos exàmens cada trimestre., que faran mitja entre ells. També es podran incloure treballs d'investigació voluntaris i/o exposicions de temes concrets per part dels alumnes. Els apartats que semblin no prou assolits podran consolidar-se a petició de l'alumne interessat fora del temps de classe, a menys que afecti a tot el grup.


20% correspondra als procediments, avaluat amb exercicis i treballs proposats i participació en la dinàmica de la classe (resolució de problemes a la pissarra, resposta de preguntes, etc)


10% correspondrà a les actituds d'interés, puntualitat, respecte, ...


La nota trimestral i la final serà la mitja de tots els trimestres anteriors.