TECNOLOGIA INDUSTRIAL I Nom: ____________________________________________ Classe: _______

1r BATX: CRITERIS D’AVALUACIÓ OFICIALS


Tots els blocs

I

F

Concebre altres solucions

- modificant la manera d’ús,Blocs 1, 2 i 6

I

F


- modificant la ubicació


Utilitzar un vocabulari adequat per a descriure les tècniques en un procés de producció- modificant els hàbits de consumArgumentar el probable procés de fabricació d’un producte


Diferenciar correctament els processos industrials


Valorar les raons econòmiques de la producció d'un producteBloc 2

I

F

Descriure de forma adequada els elements de màquinesDescriure els materials més habituals d'ús tècnicValorar les repercussions ambientals de la producció d'un producteAportar idees i opinions pròpies sobre els objectes tècnicsIdentificar les propietats dels materials més habituals d'ús tècnicValorar les repercussions ambientals de l'ús d'un producteArgumentar idees i opinions pròpies sobre els objectes tècnicsIdentificar les aplicacions més característiques dels materials més habituals d'ús tècnicValorar les repercussions ambientals de la deixalla d'un producteAportar idees i opinions sobre la fabricació dels objectes tècnicsAnalitzar l'adequació d'un material a una finalitat concreta
Blocs 4 i 7


I


F

Argumentar idees i opinions sobre la fabricació dels objectes tècnicsSeleccionar el material idoni per a una aplicació real.Calcular el cost energètic del funcionament ordinari d’un local o d’un habitatgeValorar idees alienes sobre objectes tècnics i la seva fabricacióValorar les diferents propietats que condicionen una elecció adequadaEstimar el cost econòmic que suposa el consum quotidià d’energia

- utilitzant factures dels serveis- utilitzant càlculs sobre les característiques

tècniques de les diferents instal·lacions- utilitzant informació comercialPrendre la iniciativa per a exposar i defensar les pròpies ideesValorar els aspectes estratègics que condicionen una elecció adequadaCercar possibles vies de reducció de costos i estalvi energètic.Assumir amb tolerància les crítiques rebudes


Suggerir possibles alternatives d’estalviBloc 1

I

F

Blocs 3, 4 i 5

I

F

Blocs 1, 3, 4, 5 i 6

I

F

Avaluar les repercussions sobre la qualitat de vida de la producció d’un producte quotidiàIdentificar els elements funcionals que componen un producte tècnic d’ús comúRelacionar les noves tecnologies amb l’augment de la qualitat dels productes fabricatsAvaluar les repercussions de la utilització d’un producte o servei tècnic quotidiàIdentificar les estructures que componen un producte tècnic d’ús comú- des del punt de vista del disseny- des del punt de vista la fabricació

Suggerir possibles alternatives tècniques de millora d'un producte quotidiàIdentificar els mecanismes que componen un producte tècnic d’ús comú- des del punt de vista de la simulació de determinats sistemes físics complexosSuggerir alternatives de millora d'altre ordre (econòmiques, ecològiques, ...) d'un producteIdentificar els circuits que componen un producte tècnic d’ús comúIntegrar l’ordinador com a eina que facilita el procés de fabricacióConcebre altres solucions

- usant materials alternatiusAnalitzar les relacions entre els diferents elements que constitueixen un objecte tècnicIntegrar l’ordinador com a eina que facilita el procés d’aprenentatge- usant principis de funcionament alternatiusAnalitzar el paper que ocupa cada element en el funcionament del conjunt
TOTALS- usant mitjans de producció alternatius