2n ESO: CRITERIS D’AVALUACIÓ OFICIALS Nom: ____________________________________________ Classe: _______Bloc 1: Procés de resolució d problems tecnològics

I

F

Tenir una visió del procés d'obtenció dels metallsBloc 7: Maquinari i programari

I

F

Valorar el mètode de projectesTenir visió del procés de manufactura dels metallsIdentificar els components bàsics d'un ordinadorUtilitzar el mètode de projectes per resoldre prob.t.


Conèixer la funció dels components bàsicsElaborar documents tècnicsBloc 4: Estructures

I

F

Connectar els components bàsics d'un ordinadorRealitzar les operacions tècniques de pla de treballAnalitzar elements resistents en les estr. de l'entornManejar l'entorn gràfic dels sistemes operatiusTenir en compte normes de seguretatDescriure elements resistents en les estr. de l'entornPersonalitzar l'entorn dels sistemes operatiusTenir en compte condicions de l'entornAnalitzar esforços en les estructures de l'entornEmmagetzemar i recuperar informació de dif.suportsOrganitzar l'execució d'un projecteDescriure esforços en les estructures de l'entornSaber administrar un sistema informàtic personalMostrar implicació personal en el projecteRelacionar funció dels elements amb els esforçosEmprar l'ordinador per comunicar informacióSaber treballar en equipComprendre la importància de seleccionar materialsEmprar l'ord. per localitzar informació de difer. fontsRespectar i tolerar les idees i opinions del grup


Emprar l'ordinador per manejar informació de dif.fontCapacitat de construccióBloc 5: Mecanismes

I

F

Conèixer la terminologia dels processadors de textosUtilització de màquines i eines seguint normes d'úsDe mecanismes de transmissió de moviments:

- Comprendre el funcionamentAplicar la terminologia dels processadors de textos


Conèixer la terminologia de les eines de presentacionsBloc 2: Tècniques d'expressió i comunicació

I

F

- Descriure el funcionamentAplicar la terminologia de les eines de presentacionsRepresentar esbossos d'objectes senzills- Comprendre l'aplicacióConèixer els procediments bàsics dels proc. de textosRepresentar croquis d'objectes senzills- Descriure l'aplicacióAplicar els procediments bàsics dels proc. de textosRepresentar vistes d'objectes senzillsDe mecanismes de transformació de moviments:

- Comprendre el funcionamentConèixer els procediments bàsics de les eines de pres.Representar perspectives d'objectes senzillsAplicar els procediments bàsics de les eines de pres.


- Descriure el funcionament


Bloc 3: Materials d'ús tècnic

I

F

- Comprendre l'aplicacióBloc 8: Tecnologies de la comunicació. Internet

I

F

Conèixer la classificació gral dels materials d'ús hab.- Descriure l'aplicacióLocalitzar informació concreta a Internet amb cercad.Conèixer les propietats dels mat. natur. i transformatsAnalitzar i observar màquinesLocalitzar informació concreta a Internet amb altresConèixer propietats tecnològ. bàsiques de la fusta.Usar adequadament mecanismes en proj. i maquetesUtilitzar Internet com a mitja de comunicacióConèixer propietats físiques bàsiques de la fusta.Usar adequadam. màquines simples en proj. i maqFer servir correu electrònicConèixer propietats químiques bàsiques de la fusta.Triar operadors i mecanismes per construir maquet.Adjuntar arxius al correu electrònicConèixer propietats tecnològ. bàsiques dels metalls

Conèixer propietats físiques bàsiques dels metallsBloc 6: Electricitat

I

F

Bloc 9: Tecnologia i societat

I

F

Conèixer propietats químiques bàsiques dels metallsReconèixer les magnituds bàsiques elèctriques: VIRDe l'entorn tecnològic de les Illes Balears

- Descriure les oportunitat que ofereixIdentificar les varietats de fusta naturalConèixer associació entre magnituds i unitatsIdentificar les varietats de fusta transformadaValorar els efectes de l'energia elèctrica- Comprendre les oportunitat que ofereixIdentificar els metalls més emprats: ferro, coure i Al.Valorar la capacitat de conversió en altres "energies- Valorar les oportunitat que ofereixConèixer les aplicacions tècn. més usuals de la fustaSer conscient dels importànts usos de la EE en casesDe l'entorn productiu de les Illes Balears

- Descriure les oportunitat que ofereixConèixer les aplicacions tècn. més usuals dels metalls" " dels importànts usos de la EE en indústriesÚs correcte les tècniques bàsiques de conformacióIdentificar elements fonamentals d'un circuit de CC- Comprendre les oportunitat que ofereixÚs correcte de les tècniques bàsiques d'unióDissenyar circuits elèctrics CC amb components adeq- Valorar les oportunitat que ofereixÚs correcte de les tècniques bàsiques d'acabatConstruir circuits elèctrics CC amb components adeqConèixer les tecnologies usades als diferents sectors.Mantenir criteris de seguretat adequatsValorar l'impacte de l'ús de l'EE en el medi ambient


Tenir una visió del procés d'obtenció de les fustesTenir bona predisposició a l'estalvi energètic


Tenir visió del procés de manufactura de les fustes


TOTALS