ENGUANY NO ES FA AQUESTA ASSIGNATURA 

AQUESTA ÉS LA DARRERA PROGRAMACIÓ REALITZADA 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IES ALGARB.

Sant Jordi.

Curs acadèmic 2005/2006.

 

 

 

 

 

ÍNDEX

 

0.- INTRODUCCIÓ.

1.- OBJECTIUS GENERALS D'ÀREA.

2.- CONTINGUTS.

3.- METODOLOGIA.

4.- AVALUACIÓ.

5.- CRITERIS DE TITULACIÓ I QUALIFICACIÓ

6.- RECUPERACIÓ.

7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS.

8.- TEMES TRANSVERSALS.

9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRA-ESCOLARS.

10.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i ADAPTACIONS CURRICULARS.

11.-INTERRELACIÓ DEPARTAMENTAL

12.-SEGUIMENT DEL PLC

0.- INTRODUCCIÓ.

L'assignatura de Tecnologia Industrial II, optativa del segon curs del Batxillerat Tecnològic, en forma de continuació de l'assignatura de Tecnologia Industrial I, va adreçada a alumnes que tenen interès per continuar estudis de caire tècnic molt marcat, be sigui en un cicle formatiu de grau superior, be en una carrera universitària tècnica.

L'etapa de Batxillerat és una etapa educativa post-obligatòria, amb caràcter d'estudis finals.

Tanmateix s'ha de tenir en compte que, d'acord amb l'organització actual del sistema educatiu, els alumnes que acabat aquest curs desitgin realitzar alguna carrera universitària han de superar les Proves d'Accés a la Universitat corresponents que, com es natural, tenen un caràcter comú i unificador per a tots els centres de la Comunitat Autònoma. Malgrat en teoria les proves han d'estar enfocades cap a detectar el grau d'assoliment que els alumnes presenten en els diferents objectius generals de les matèries, la realitat és que, per la pròpia concepció de qualsevol prova d'aquests tipus, s'avaluen els continguts que l'alumne ha adquirit en els seus estudis més recents, especialment els de caràcter conceptual i procedimental. Per tant, és aconsellable regir-se tant com sigui possible, als suggeriments i concrecions que es fan amb caràcter oficial per a l'assignatura.

 

1.- OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA.

Els objectius generals són, també en el plantejament fet per la Comunitat Autònoma, comuns per a tota l'etapa del batxillerat. Així doncs, tal com marca el curriculum oficial de la Conselleria, els objectius generals de la Tecnologia Industrial, entre el primer i segon curs, són els següents:

 1. Entendre la tecnologia com una interrelació de diferents camps de coneixements (tècnics, científics, històrics, econòmics i socials) que tenen com a finalitat la satisfacció de necessitats de la humanitat.
 2. Aprofundir en els elements de cultura tecnològica per millorar el seu coneixement sobre qualsevol camp industrial concret, i valorar les repercussions de l’activitat industrial a la vida quotidiana.
 3. Comprendre el paper de l’energia en els processos tecnològics, les transformacions i aplicacions i adoptar actituds d’estalvi i de valoració de l’eficiència energètica.
 4. Comprendre i explicar com s’organitzen i desenvolupen processos tecnològics concrets, identificant i descrivint les tècniques i els factors econòmics i socials que concorren en cada cas.
 5. Analitzar sistemàticament aparells i productes de l’activitat tecnològica per explicar el funcionament, utilització i forma de control i avaluant la qualitat. Comprendre i utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes dels processos tecnològics elementals, d’acord amb la normalització específica corresponent.
 6. Identificar i seleccionar materials d’ús comú per a les seves propietats i aplicacions tecnològiques.
 7. Analitzar l’organització i desenvolupament dels processos tecnològics, el comportament dels sistemes i les respostes dels instruments, com també l’impacte de les tecnologies de la informació.
 8. Projectar i construir sistemes, circuits o peces, cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient. Manipular amb destresa i precisió materials, instruments i eines.
 9. Participar en la planificació i desenvolupament de projectes tècnics en equip, aportant idees i opinions, responsabilitzant-se de tasques concretes i complint els compromisos.
 10. Desenvolupar autonomia i confiança; inspeccionar, manipular i intervenir en màquines i processos tècnics i comprendre el funcionament.
 11. Aplicar els criteris de la qualitat i seguretat industrials adequats a cada procés tecnològic seguint les normes específiques.
 12. Comprendre el paper fonamental de la normalització i de la simbologia en l’entorn d’un desenvolupament permanent de la tecnologia, dels processos tecnològics, i la seva creixent incorporació als àmbits quotidians i domèstics.
 13. Valorar la rendibilitat d’un projecte industrial una vegada considerades totes les inversions necessàries en tecnologia, les mesures de seguretat, el cost econòmic de la producció i la previsió de beneficis obtinguda a partir del corresponent estudi de mercat.
 14. Analitzar les possibilitats d’aplicació de la informàtica tant en l’aspecte de la gestió com en l’aspecte de la seva aplicació als processos tecnològics, com també la rendibilitat de la seva incorporació.
 15. Comprendre les diferents aplicacions tecnològiques i les seves possibilitats per resoldre els problemes i els desenvolupaments tecnològics de diferents tipus.

2.- CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ.

Els continguts que s'intentaran desenvolupar al llarg del curs són, canviant únicament l'ordre, els indicats en el currículum oficial de la conselleria, encara que, com va expressar un dels responsables de la seva redacció, excessivament extensos (com ja ho són els continguts mínims fixats pel Ministeri, d'una manera encara molt més escandalosa). Els continguts i la seva distribució, d'acord amb l'estructura trimestral de les avaluacions, és la següent:

Primer trimestre

Conceptes

A) PRINCIPIS DE MÁQUINES.

A1.- ENERGIA, POTENCIA I RENDIMENT DE LES MÁQUINES. (14 hores)

0. Introducció

 1. Energía útil.

2. Potencia d’una màquina i parell motor

3. Pérdues d’energia a les màquines.

4. Rendiment mecánic.

5. Parts de les màquines : motor, transmissió, receptors.

6. Composició de rendiments.

 

Procediments

 1. Aplicació i repàs dels conceptes físics d’energia, treball i potència.
 2. Aplicació i repàs dels conceptes físics de velocitat angular, parell motor.
 3. Resolució de problemes d’aplicació dels conceptes al funcionament de les màquines.
 4. Formulació del concepte de rendiment tèrmic i mecànic.
 5. Anàlisi de les pèrdues a diferents tipus de màquines.
 6. Comparació dels diferents tipus de pèrdues.

Actituds

 1. Curiositat pel tema.
 2. Iniciativa per trobar formes de poder valorar les pèrdues d’energia a les màquines.
 3. Atenció a les explicacions del professor.
 4. Actitud crítica davant el baix rendiment de les màquines tèrmiques.
 5. Desig de millorar el funcionament de les màquines.
 6. Adonar-se de la necessitat de treballar per millorar la fricció de les parts mòbils.

Conceptes

 

A2.- MOTORS TÉRMICS I MÁQUINES FRIGORÍFIQUES (14 hores)

 1. Principis de termodinámica. Cicle de Carnot.
 2. Motors tèrmics alternatius. Parts i funcionament.
 3. Motors de cicle d’Otto i de cicle dièsel. De 2 i 4 temps.
 4. Dades importants en els motors : pressio mitjana efectiva, rpm, parell motor, treball d’un cicle, cilindrada, potència indicada, potencia a l’eix.
 5. El consum de combustible i el rendiment del motor (tèrmic i mecànic).
 6. Corbes de parell, potència i consum de combustible.
 7. Balanç energètic d’un motor.
 8. Màquines tèrmiques rotatives. Turbines de vapor. El cicle de Rankine.
 9. Diferents tipus de turbines. Estructura i funcionament. Elements que el componen.

 

Procediments

 1. Descripció dels dos principis de la termodinàmica.
 2. Interpretació del cicle de Carnot. Representació gràfica.
 3. Anàlisi de les parts i mecanismes d’un motor.
 4. Descripció del funcionament.
 5. Diferències entre els motors de cicle d’Otto i dièsel.
 6. Diferenciació entre motors de 2 i 4 temps.
 7. Anàlisi dels cicles teòrics i reials dels motors.
 8. Resolució de problemes de càlcul de potència, treball d’un cicle, parell motor, consum de combustible, rendiment tèrmic, etc. en els motors.
 9. Planificació pràctica per obtenir les corbes de parell, potència i consum.
 10. Planificació pràctica per obtenir la corba pressió/volum d’un cicle.
 11. Representació gràfica de les peces més característiques d’un motor.
 12. Interpretació gràfica del balanç d’energia d’un motor.
 13. Anàlisi d’un balanç energètic.
 14. Diferenciació d’un motor alternatiu i d’un rotatiu.
 15. Recerca d’informació gràfica sobre motors rotatius.
 16. Descripció de diferents tipus de turbines.
 17. Comparació entre els diferents tipus de turbines.
 18. Representació gràfica de les parts d’una turbina.
 19. Avaluació de les diferents aplicacions de les turbines.
 20. Identificació dels elements fonamentals d’un equip frigorífic.
 21. Descripció del funcionament de cada element i del canvi energètic que s’hi produeix.
 22. Descripció termodinàmica del cicle frigorífic.
 23. Representació del cicle frigorífic en diagrama T-S, per facilitar els càlculs.
 24. Descripció de la bomba de calor. Ús i aplicació pràctica.

Actituds

 1. Atenció a les explicacions del professor.
 2. Curiositat per conèixer el funcionament i les aplicacions dels motors tèrmics.
 3. Reconeixement de la seva utilitat en el món actual.
 4. Desig de poder utilitzar-los amb seguretat.
 5. Interès per ampliar els coneixements sobre aquests temes.
 6. Satisfacció pels coneixements adquirits sobre unes màquines que són tan útils a la humanitat.
 7. Tendència a la investigació i millora de les màquines.

 

 

 

 

Conceptes

A3.- MAQUINES ELÈCTRIQUES ( 10 hores)

 1. Principis fonamentals i característiques, de les màquines elèctriques.
 2. Motors de corrent continu (fonaments , característiques i aplicació).
 3. Motors de corrent altern (fonaments , característiques i aplicació).

4. Motors Pas a Pas (nocions)

 

Procediments

 1. Descripció de cada una de les parts d’una màquina elèctrica.
 2. Diferenciació entre el funcionament com a generador o com a motor.
 3. Anàlisi del comportament del motor de cc en funció de la càrrega, segons el tipus d’excitació.
 4. Anàlisi de l’engegada del motors monofàsics.
 5. Comparació entre els motors monofàsics i trifàsics.
 6. Diferenciació entre motors sincrònics i asincrònics.
 7. Associar el tipus de motor que s’ha d’utilitzar amb la necessitat de potència, parell d’engegada, velocitat, etc. que s’ha de cobrir.
 8. Descripció bàsica d’un grup generador de corrent altern trifàsic i la relació que té amb el cicle de Rankine a la indústria elèctrica.

Actituds

 1. Curiositat per conèixer el tema de les màquines elèctriques i les aplicacions.
 2. Reconeixement de la utilitat de les màquines elèctriques en la solució de problemes de la vida diària.
 3. Seguiment de les normes de seguretat en el maneig de màquines elèctriques.
 4. Disposició a ampliar els coneixements sobre aquest tema.
 5. Atenció a les explicacions i propostes del professor.
 6. Valoració de l’avanç tecnològic i el canvi social que suposà la fabricació i utilització de les maquines elèctriques.

- Bloc 2: Sistemes automàtics.

 

Conceptes

B) SISTEMES AUTOMÀTICS ( 12 hores)

 1. Conceptes, definicions i estructura d’un sistema automàtic. Entrada, procés i sortida.
 2. Sistemes de bucle obert i de bucle tancat. Exemples.
 3. Elements que composen un sistema de control : comparadors, reguladors, transductors i actuadors.
 4. Transductors, captadors de posició i sensors, de diferents tipus.
 5. Transmitància i realimentació. Esquemes de blocs. Simplificació.
 6. Estabilitat i resposta d’un sistema de control. El senyal d’error.
 7. Control analògic de sistemes. Els controladors proporcionals, integrals i derivatius. El controlador PID.
 8. Utilització de l’ordinador en un sistema de control.
 9. Muntatge i experimentació de senzills circuits de control.

 

Procediments

 1. Descripció de sistemes automàtics senzills.
 2. Associació entre el sistema automàtic i la representació en esquema de blocs.
 3. Identificació dels elements d’un sistema de control de bucle obert.
 4. Identificació dels elements d’un sistema de control de bucle tancat.
 5. Diferenciar entre comparació, control i potència.
 6. Representació gràfica de l’entrada i la sortida d’un sistema de control estable, inestable diferenciant i interpretant les diferents corbes resultants.
 7. Resolució d’exercicis de simplificació de blocs de transmitància.
 8. Elaboració d’una corba de sortida sabent l’entrada i la funció de transferència senzilla.
 9. Anàlisi de l’estabilitat d’un sistema de control utilitzant la transformada de Laplace de la funció de transferència i el criteri de Routh.
 10. Comparació del funcionament dels controladors proporcionals, integrals i derivatius.
 11. Anàlisi del controlador PID.
 12. Realització d’un senzill sistema de control automàtic.
 13. Anàlisi de la introducció de l’ordinador en un sistema de control.
 14. Identificació d’accions de la vida diària com a sistemes de control.
 15. Descripció de diferents tipus de sensors.
 16. Selecció del tipus de sensor que s’ha d’utilitzar per solucionar cada problema de detecció.
 17. Recerca de les característiques d’alguns sensors comercials.
 18. Experimentació amb algun d’aquests sensors.

 

Actituds

 1. Atenció a les explicacions del professor.
 2. Apreciació dels problemes que resolen els sistemes automàtics.
 3. Autonomia per solucionar els problemes que vagin sorgint.
 4. Perseverança en l’esforç.
 5. Rigor en els plantejaments.
 6. Valoració de les solucions obtingudes.
 7. Desig de fer algun muntatge pràctic.
 8. Col·laboració amb els companys.
 9. Responsabilitat a l’hora d’obtenir solucions correctes.

SEGON TRIMESTRE:

- Bloc 3: CONTROL I PROGRAMACIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS

(16 hores)

Conceptes

 1. Introducció circuits lògics combinacionals (necesitat i avantatge del sistema).
 2. Taules de veritat, funcions lògiques en minterm i maxterm.
 3. Procediments de simplificació de funcions lògiques.
 4. Àlgebra de Boole. Postulats i teoremes.
 5. Implementació de les funcions lògiques amb circuits elèctrics commutats.
 6. Implementació de les funcions lògiques amb portes electròniques.
 7. Aplicació al control de funcionament de un dispositiu.
 8. Circuits lògics seqüencials. Síncrons i asíncrons.(Biestables)
 9. Tipus bàsics de circuits seqüencials : rellotge, memòries registres, comptadors.
 10. Diagrama de fases. Aplicació al control d’un dispositiu de seqüència fixa.
 11. Circuits de control programat. Programació rígida i flexible. Programadors.
 12. El microprocesador, funcionament i constitució.
 13. El microcontrolador.
 14. Autòmat programable. Aplicació al control programat d’un mecanisme.
 15. Informática (ampliació).

 

Procediments

 1. Distinció dels sistemes analògics i dels digitals.
 2. Distinció dels sistemes combinacionals i dels seqüencials.
 3. Associació dels teoremes i postulats de l’àlgebra de Boole amb circuits elèctrics
 4. Associació dels teoremes i postulats de l’àlgebra de Boole amb circuits de portes lògiques
 5. Construcció de taules de veritat a partir d’enunciats de problemes lògics
 6. Formulació de funcions lògiques en minterm i maxterm a partir de les taules de veritat.
 7. Formulació de funcions lògiques a partir dels circuits elèctrics commutats o dels esquemes amb portes lògiques.
 8. Simplificació de funcions lògiques per Boole i Karnaugh.
 9. Resolució de problemes de control amb circuits combinacionals i tecnologies I-O-NO o tecnologia N+O o bé N+I.
 10. Circuits integrats combinacionals.
 11. Descripció dels principals circuits seqüencials: memòries, registres de desplaçament, comptadors síncrons i asíncrons.
 12. Construcció del diagrama de fases d’un circuit seqüencial senzill.
 13. Anàlisi de l’esquema d’un circuit seqüencial senzill, tipus rellotge o termòmetre digital.
 14. Indagació de l’arquitectura d’un ordinador tipus PC.
 15. Identificació dels blocs components.
 16. Descripció del funcionament de cada bloc.
 17. Distingir entre microprocessador, microcontrolador i autòmat programable.
 18. Localització de les parts d’un ordinador tipus PC.
 19. Maneig del sistema operatiu del PC.
 20. Recerca d’informació a Internet.
 21. Ús de les eines informàtiques per a la captació, emmagatzematge, anàlisi i tractament de la informació, redacció de memòries, confecció de plànols i la comunicació.

Actituds

 1. Atenció a les exposicions del professor.
 2. Disposició receptiva de coneixements.
 3. Desig d’aprendre.
 4. Iniciativa a l’hora de muntar pràcticament circuits.
 5. Satisfacció pels avenços obtinguts.
 6. Desinhibició de la por de cometre errades.
 7. Confiança en si mateix.
 8. Gust pel treball ben fet.
 9. Esforç fins a obtenir la solució final.
 10. Seguiment de les normes d’aplicació de postulats i teoremes.
 11. Hàbit de lectura de temes informàtics actualitzats.
 12. Rigor en les solucions.
 13. Responsabilitat en el raonament de les respostes.

 

- Bloc 4: CIRCUITS PNEUMÁTICS I OLEO-HIDRÀULICS (16 hores)

Conceptes

Introducció (constitució d’un circuit genèric)

 1. Propietats del fluids.
 2. Bombes i compresors d’aire.
 3. Fluids per a circuits oleohidràulics.
 4. Conducció de fluids. Cabal. Pressió interior. Perdues.
 5. Tècniques de depuració i filtratge.
 6. Elements d’accionament.
 7. Elements de regulació i control.
 8. Simbologia i funcionament.
 9. Circuits pneumàtics (característiques i aplicació).
 10. Circuits hidráulics (característiques i aplicació).
 11. Interpretació d’esquemes.
 12. Muntatge i instal· lació de circuits.

 

Procediments

 1. Formulació del principi de Pascal i el teorema de Bernoulli.
 2. Resolució d’alguns exemples senzills d’aplicació dels principis anteriors.
 3. Descripció de la pneumàtica i l’oleohidràulica.
 4. Anàlisi de les propietats dels fluids.
 5. Utilització de les unitats físiques corresponents i de les lleis dels gasos.
 6. Descripció dels diferents tipus de bombes i compressors.
 7. Anàlisi del funcionament de cada tipus de bomba i compressor.
 8. Resolució d’exercicis de compressió i expansió de gasos.
 9. Resolució d’exercicis de circulació de líquids per tubs (relació cabal, secció, velocitat).
 10. Anàlisi d’una xarxa d’alimentació d’aire comprimit.
 11. Selecció de les propietats dels fluids oleohidràulics.
 12. Representació gràfica dels diferents elements utilitzats a una instal·lació.
 13. Anàlisi del funcionament de diferents tipus de bombes, compressors i vàlvules.
 14. Anàlisi d’elements de lògica pneumàtica.
 15. Descripció del funcionament dels cilindres de simple i doble efecte.
 16. Planificació pràctica de circuits hidràulics per resoldre problemes senzills de control.
 17. Utilització de la simbologia normalitzada.
 18. Simulació o muntatge del circuit.

 

Actituds

 1. Atenció a les explicacions del professor.
 2. Interès pel tema
 3. Autonomia en la resolució de problemes i exercicis.
 4. Respecte per la feina dels altres companys.
 5. Esperit de col·laboració.
 6. Disposició per treballar en grup.
 7. Satisfacció per la feina ben feta.
 8. Esforç per millorar els coneixements.
 9. Respecte al material didàctic utilitzat.
 10. Seguiment de les normes que doni el professor.
 11. Participació a les tasques assignades al grup.

TERCER TRIMESTRE:

- Bloc 5: MATERIALS.

C1) Materials. Estructura i propietats. (4 hores)

 

Conceptes

 1. Estructura atómica de la materia. Estructura interna.
 2. Propietats dels matreials.
 3. Tècniques de modificació de les propietats (tractament d’acers).
 4. Oxidació i corrosió.
 5. Tècniques de protecció.
 6. Tractaments superficials.

 

Procediments

 1. Descripció de l’estructura atòmica de la matèria.
 2. Descripció de diferents tipus d’enllaços atòmics.
 3. Representació gràfica de diferents estructures cristal·lines.
 4. Elaboració d’una llista de propietats de materials usuals.
 5. Comprovació senzilla de propietats de materials.
 6. Experimentació de canvi de propietats d’un acer per l’acció calorífica.
 7. Planificació pràctica d’oxidacions i corrosions d’algun material.
 8. Anàlisi de diferents tipus de protecció.
 9. Experimentació de diferents tipus de protecció.
 10. Comparació dels diferents tipus de tractament superficial.
 11. Interpretació de diagrames de fases (ferro/carboni, níquel/crom, estany/plom) i càlcul del nombre de fases present, composició de les fases i la quantitat de cada fase.

Actituds

 1. Curiositat per conèixer els fonaments de l’estructura de la matèria.
 2. Apreciació de la necessitat de desenvolupar nous materials.
 3. Reconeixement de la necessitat de reduir les despeses econòmiques que suposen els fenòmens de l’oxidació i la corrosió.
 4. Valoració de les diferents tècniques de protecció de materials.
 5. Reconeixement de l’esforç i la inversió necessàries per investigar nous sistemes de protecció i tractaments superficials i dels beneficis que es poden obtenir.
 6. Curiositat i gust per fer, al seu nivell, experimentació amb aquests temes.
 7. Actitud crítica per relacionar l’estructura de la matèria i les seves propietats.
 8. Atenció a les explicacions del professor.
 9. Rigor i ganes de fer les tasques que encomani el professor.

C2) Procediments d’assaig i mesura de propietats. (4 hores)

 

Conceptes

 1. Assaig de propietats físiques i quimiques.
 2. Assaig de propietats elèctriques i magnètiques.
 3. Propietats mecàniques. Assaig de tracció, compressió, duresa, tenacitat, fatiga.
 4. Altres tipus d’assaig. Assaigs tecnològics.
 5.  

  Procediments

  1. Descripció de les principals propietats físiques i químiques i forma de fer els assaigs.
  2. Descripció de les principals propietats elèctriques i magnètiques i forma de fer els assaigs.
  3. Descripció de l’assaig de tracció per diferents tipus de materials.
  4. Resolució de problemes d’aplicació de la llei de Hooke utilitzant el mòdul d’elasticitat.
  5. Representació gràfica de la corba tensió/allargament i reconeixement dels punts més destacats.
  6. Descripció dels diferents assaigs mecànics i en particular dels de duresa.
  7. Resolució de problemes de càlcul de duresa.
  8. Realització de diferents assaigs als materials més corrents que siguin senzills i a la vegada expressius.
  9. Identificació dels materials més utilitzats a la indústria per les seves propietats físiques i tests senzills de reconeixement.
  10. Descripció d’altres tipus d’assaigs (raigs X, ultrasònics, etc.).
  11. Avaluació de la importància que tenen els assaigs dins la indústria i l’economia productiva.

  Actituds

  1. Apreciació de la importància que tenen els assaigs de materials, abans d’utilitzar-los.
  2. Curiositat per conèixer aplicacions pràctiques dels assaigs.
  3. Rigor amb els detalls que defineixen els assaigs.
  4. Actitud crítica davant la seva aplicació a les situacions.
  5. Seguretat en l’assimilació de conceptes i en la resolució de problemes.
  6. Atenció a les explicacions del professor.

  C3) Materials reutilitzables. (4 hores)

  Conceptes

  1. Concepte de materials reulitzables.
  2. Procediment de reciclatge.
  3. Tractament de resídus. Diferents tecnologies.
  4. Importacia de la reutilització de materials per a la economia, la societat i el medi ambient.
  5. Riscs de la elaboració, transformació i abocament de materials.
  6. Normes de seguretat en el maneig de materials.

   

  Procediments

  1. Anàlisi dels materials que es poden reutilitzar.
  2. Descripció dels diferents procediments de reciclatge.
  3. Lectura i comprensió d’articles de la premsa que facin referència a temes de tractament de residus.
  4. Avaluació dels diferents sistemes de tractament de residus.
  5. Experimentar el compostatge de fems orgànics.
  6. Planificació pràctica d’un sistema de recollida selectiva de residus domèstics.
  7. Elaboració de normes de precaució i seguretat en el maneig de materials.
  8. Comparació amb les normes existents.

  Actituds

  1. Reconeixement de la importància que té la reutilització de materials.
  2. Acceptació de l’esforç que suposa la distribució selectiva dels residus i la creació de l’hàbit.
  3. Seguiment de les normes que s’hagin explicat a classe.
  4. Desig de mantenir l’aula/taller i el lloc de treball net i sense deixalles.
  5. Respecte pel medi ambient.

  3.- METODOLOGIA.

  El caràcter post-obligatori i des del nostre punt de vista encara fonamentalment propedèutic d'aquesta etapa, junt amb els continguts plantejats en el currículum oficial, d'estructura bàsicament conceptual, junt amb els sistemes d'ensenyament universitari, de tipus més tradicional, afavoreixen la utilització d'una metodologia més convencional, on s'intentaran conjugar les exposicions orals, els problemes pràctics i l'aprenentatge autodidacta de l'alumne.

  El sistema escollit per a la posta en pràctica d'aquesta metodologia és el següent:

  - Classes de caràcter expositiu, per a presentar i desenvolupar el gruix dels continguts a treballar durant el curs.

  - Realització, durant algunes hores de classe, de pràctiques de laboratori o sessions de problemes, referents als conceptes que s'estiguin treballant en les classes expositives.

  Previament s'haurà de desenvolupar un avantprojecte de reforma constituit, al menys, per una anàlisi de les característiques mecàniques de la maqueta i una proposta de millora. Com a resum final s'haurà de fer un estudi simplificat de la forma, dimensions i materials d'una màquina de tamany real, impulsada amb dispositius pneumàtics i oleohidràulics.

   

  4.- AVALUACIÓ.

  Criteris d'avaluació:

  Els criteris d'avaluació de la matèria són bàsicament els definits per a aquest segon curs, en el currículum oficial i són els següents:

  principis de màquines

  1. Explicar quina serà la màquina més adient per resoldre un problema tècnic.
  2. Avaluar si una màquina d’unes característiques determinades pot resoldre el problema plantejat (potència, velocitat, parell motor).
  3. Dissenyar un procediment de prova i mesura de les característiques tècniques d’una màquina o instal·lació en condicions nominals i d’ús normal.
  4. Relacionar les característiques de funcionament d’una màquina amb les precaucions que s’han de tenir a l’hora de mantenir-les i utilitzar-les.
  5. Distingir entre els diversos tipus de màquines elèctriques.
  6. Comparar els motors rotatius i alternatius.
  7. Reconèixer les diferències entre motors de cicle d’Otto i dièsel.
  8. Fer un balanç energètic d’un motor.
  9. Calcular dimensions de motors alternatius segons la potència, pressió i rpm que desitgem.
  10. Ser conscient de la importància que tenen les màquines en el món actual.
  11. Valorar positivament l’esforç investigador que ha suposat arribar al nivell de la tecnologia actual.
  12. Dibuixar l’esquema bàsic d’una turbina.
  13. Explicar el funcionament dels diferents tipus de turbines.
  14. Desmuntar alguna màquina, identificar-ne peces i subconjunts.
  15. A partir del funcionament d’una màquina, avaluar els riscs per a la salut que suposen el fum, les descàrregues elèctriques, els materials utilitzats, etc.
  16. Comparar els diferents tipus de turbines.
  17. Dissenyar un procediment d’instal·lació, muntatge i manteniment d’una màquina.
  18. Calcular, a una màquina frigorífica, els valors de les energies calorífiques i la potència del compressor.
  19. Relacionar el cicle de vapor amb l’aplicació típica com a generador d’energia a les centrals elèctriques amb grup dinamo-alternador.
  20. Resoldre problemes de càlcul de potència, treball d’un cicle, parell motor, consum de combustible, rendiment tèrmic i mecànic en els motors alternatius de 2 i 4 temps.
  21. Relacionar els elements d’un circuit frigorífic amb la seva funció energètica.
  22. Descriure aplicacions pràctiques dels circuits frigorífics i bomba de calor.
  23. Descriure la constitució i el funcionament dels diferents tipus de màquines elèctriques.
  24. Relacionar el tipus de màquina elèctrica amb les seves aplicacions fonamentals tot sabent-ne el perquè.
  25. Utilitzar les màquines seguint les normes de seguretat.

  sistemes automàtics

  1. Analitzar la composició d’un sistema automàtic d’ús comú identificant els elements de comandament, control i potència.
  2. Relacionar la funció que volem que faci un sistema de control amb l’esquema de blocs que l’implementa.
  3. Aplicar els recursos gràfics i verbals apropiats a la descripció de la composició i funcionament d’un sistema automàtic concret.
  4. Diferenciar amb claredat entre comparadors, elements de control i de potència.
  5. Representar gràficament els senyals que intervenen en un sistema de control.
  6. Interpretar esquemes d’automatismes.
  7. Simplificar esquemes de blocs de sistemes automàtics fins a treure’n la relació entrada-sortida.
  8. Aplicar el criteri de Routh per saber si un sistema de control és estable.
  9. Aplicar el tipus de sensor adient a la funció de detecció que ha de fer.
  10. Interessar-se per les aplicacions dels sistemes automàtics i la seva evolució.
  11. Acceptar la introducció dels sistemes automàtics com a nous models de fabricació.
  12. Comparar els sistemes de control de llaç obert i els de llaç tancat .
  13. Muntar i comprovar un sistema senzill de control a partir del plànol o esquema d’una aplicació característica.
  14. Comportar-se d’acord amb els continguts actitudinals d’aquest bloc.
  15. Utilitzar els actuadors adients a la potència i a les necessitats que ha de cobrir el sistema de control.
  16. Dibuixar, per una entrada senzilla determinada, les respostes d’un regulador proporcional, integral o derivatiu.
  17. Comparar el funcionament dels diferents tipus de controladors.
  18. Deduir la resposta d’un regulador PID, partint del que fan els components per separat.
  19. Analitzar la introducció de l’ordinador a un sistema de control i com a control.
  20. Relacionar el tipus de captador o sensor amb les seves aplicacions més adients.
  21. Cercar informació tècnica i característiques de diferents tipus de sensors comercials.
  22. Experimentar amb diferents tipus de sensors i comprovar-ne el funcionament real.
  23. Treballar amb els continguts actitudinals d’aquest bloc.

  control i programació de sistemes automàtics

  1. Distingir el control automàtic analògic del digital.
  2. Aplicar l’àlgebra de Boole als circuits elèctrics amb interruptors.
  3. Aplicar l’àlgebra de Boole als circuits electrònics amb portes lògiques.
  4. Relacionar esquemes, funcions lògiques i taules de veritat.
  5. Utilitzar la tecnologia de portes lògiques I-O-NO per implementar funcions lògiques.
  6. Utilitzar la tecnologia de portes lògiques O+N per implementar funcions lògiques.
  7. Utilitzar la tecnologia de portes lògiques N+I per implementar funcions lògiques.
  8. Dibuixar els esquemes elèctrics i els esquemes amb portes que implementin les funcions lògiques corresponents.
  9. Simplificar els esquemes i les funcions lògiques que els representen (C6, P8).
  10. Construir circuits MSI utilitzant portes lògiques (multiplexors, comparadors, codificadors…).
  11. Resoldre problemes de lògica combinacional utilitzant diverses tecnologies i optimitzant i simplificant les solucions.
  12. Utilitzar tant les funcions en forma de minterm com de maxterm.
  13. Saber transformar una funció en forma de miniterm en maxterm i viceversa.
  14. Saber traduir a formes lògiques els enunciats verbals dels problemes.
  15. Muntar i comprovar els circuits combinacionals resultants.(Simular)
  16. Aplicar els recursos gràfics i verbals apropiats a la descripció de la composició i funcionament dels circuits seqüencials més senzills (biestables, registres, comptadors tant sincrons com asincrons).
  17. Muntar i comprovar els circuits seqüencials senzills.
  18. Comparar les diferències entre la programació rígida i la flexible.
  19. Aplicar la lògica programada a la solució de problemes de control.
  20. Conèixer els blocs típics d’instruccions en llenguatge assemblador dels microprocessadors.
  21. Distingir entre un microprocessador i un microcontrolador.
  22. Utilitzar l’ordinador com a element de control amb una targeta i un petit programa.
  23. Muntatge de senzills sistemes de control i simulació per ordinador.
  24. Utilitzar l’autòmat programable o un simple microprocessador de 8 bits per fer un programa senzill de control.
  25. Comportar-se d’acord amb els continguts actitudinals d’aquest bloc.

  circuits pneumàtics i oleohidràulics

  1. Descriure un circuit pneumàtic.
  2. Explicar el funcionament dels diferents tipus de bombes.
  3. Explicar el principi de Pascal i el teorema de Bernoulli.
  4. Aplicar els principis anteriors a la resolució de problemes pneumàtics i oleohidràulics típics.
  5. Diferenciar un circuit pneumàtic i un d’oleohidràulic.
  6. Analitzar raonadament les propietats que ha de tenir un fluid per poder ser utilitzat a un circuit pneumàtic o oleohidràulic.
  7. Explicar el funcionament dels diferents tipus de compressor.
  8. Analitzar les parts i el funcionament d’una xarxa d’alimentació d’aire comprimit.
  9. Dibuixar una xarxa d’alimentació d’aire comprimit utilitzant la simbologia normalitzada.
  10. Explicar el funcionament dels diferents tipus de vàlvules pneumàtiques i oleohidràuliques.
  11. Analitzar el funcionament de diferents tipus d’elements de lògica pneumàtica.
  12. Obtenir les taules de veritat i les funcions lògiques dels diferents elements de lògica pneumàtica.
  13. Descriure i obtenir les taules de veritat i les funcions lògiques dels diferents elements de lògica pneumàtica i el funcionament dels cilindres de simple i doble efecte.
  14. Relacionar elements pneumàtics per aconseguir circuits capaços de resoldre problemes senzills de control de màquines o dispositius.
  15. Dibuixar els esquemes dels circuits pneumàtics o oleohidràulics dissenyats utilitzant la simbologia normalitzada.
  16. Simular algun circuit senzill de control pneumàtic.
  17. Comportar-se d’acord amb els continguts actitudinals corresponents a aquest bloc.

  Muntar algun circuit senzill de control oleohidràulic.

  materials

  1. Seleccionar materials per una aplicació pràctica determinada, considerant les seves propietats, factors tècnics i mediambientals.
  2. Assenyalar, al seu nivell, la tècnica que s’hauria d’utilitzar per modificar les propietats del material per complir la seva funció.
  3. Analitzar el procés d’oxidació dels materials més utilitzats.
  4. Analitzar la corrosió dels materials més utilitzats per efecte dels agents corrosius més comuns.
  5. Aplicar la tècnica de protecció més adient a cada tipus de material, tenint en compte les circumstàncies a què està sotmès.
  6. Explicar raonadament, en funció del tipus de treball que ha de fer un material, quin tipus de tractament superficial és el més adient.
  7. Explicar quin tipus d’assaig és el més adient per comprovar determinada propietat d’un material.
  8. Experimentar qualitativament alguns tipus d’assaigs que es puguin fer amb facilitat i comparar resultats (tracció, duresa, fragilitat, resistència elèctrica).
  9. Adonar-se de la dificultat d’obtenir bons resultats a les aplicacions tecnològiques.
  10. Projectar un pla de recollida selectiva de residus que tengui en compte la zona on es produeixin.
  11. Projectar un pla de tractament d’aquests residus que inclogui el reciclatge.
  12. Avaluar l’impacte ambiental i econòmic de cada un d’aquests plans.
  13. Projectar un pla de seguretat en el maneig de diversos residus.
  14. Ser conscient de la importància econòmica i social del reciclatge dels materials.
  15. Elaborar un conjunt de normes de precaució i seguretat en el maneig de materials.
  16. Actuar d’acord a les normes de seguretat que el professor hagi donat a classe.
  17. Adonar-se de la importància que té conèixer l’estructura i propietats dels diferents tipus de materials per poder utilitzar-los d’una forma tecnològicament correcta.

  Metodologia;

  El sistema d'avaluació es fonamentarà, a més de l'observació directa individualitzada, en la valoració de les sessions de pràctiques i problemes realitzades, els treballs d'aplicació desenvolupats i les proves orals i escrites que periòdicament, en nombre mínim de dos per trimestre, es proposaran. L'estructura d'aquestes proves es detalla a l'apartat següent.

   

  5.- CRITERIS DE TITULACIÓ I QUALIFICACIÓ

  Els criteris de superació de l'assignatura de cara a la titulació, se centren en l'assoliment de les capacitats que defineixen els objectius generals. D'acord amb els objectius generals, els continguts i els criteris d'avaluació plantejats pel currículum oficial, es consideraran mínims exigibles els següents criteris:

  - Conèixer les principals propietats dels materials així com els seus factors tècnics, econòmics, etc. bàsics per poder explicar les raons de selecció dels materials en dissenys concrets i les possibilitats de substitució per materials alternatius.

  - Analitzar les característiques fonamentals de màquines i instal·lacions i definir les magnituds principals a assajar i comprovar per a garantir un correcte funcionament del sistema.

  - Identificar les parts de comandament, control i potència de sistemes automàtics, indicant la funció de cada un dels elements que el formen i el sistemes bàsics de programació i regulació.

  - Conèixer i utilitzar els recursos gràfics i verbals adequats per comprendre els diagrames i instruccions tècniques de màquines, circuits o sistemes tècnics.

  - Simular informàticament circuits i mecanismes d'acord amb plànols o esquemes, alguns dissenyats per ells mateixos, tanmateix com detectar possibles disfuncions monitoritzant l'evolució de les magnituds més importants o característiques.

  Respecte als criteris de qualificació de la matèria, atenent al caràcter terminal del curs, a la "supeditació" a les P.A.A.U. de gran part de l'alumnat i a l'interés per cicles formatius de grau superior de la resta, la nota final de l'assignatura s'obtindra de la següent manera:

  6.- RECUPERACIÓ.

  La recuperació d'alumnes que presentin l'assignatura pendent de cursos anteriors no té necessitat ja que els pocs alumnes suspesos en anys anteriors han de repetir el curs sencer.

  En el que fa referència a la recuperació d’aquells continguts on els alumnes que fan l'assignatura presentin problemes d'aprenentatge, els sistemes d'avaluació definits permeten la detecció ràpida de les dificultats, podent-se plantejar activitats de reforç més dirigides per a aquells alumnes interessats en assolir les aptituds, incloent problemes i exercicis més particularitzats, sessions pràctiques més dirigides, entrevistes i explicacions individualitzades, etc.

   

  7.- MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS.

  BIBLIOGRAFIA:

  Sonia Val i altres. TECNOLOGIA INDUSTRIAL II. Ed. Mc Graw Hill. Madrid, 1996., considerat com a llibre recomanat (de consulta) per a l'alumnat, encara que no s'ha definit cap llibre de text ja que no se n'ha trobat cap que s'adapti suficientment a la programació realitzada.

  Trad. Lino Álvarez Valdes. MEMORIAL TÉCNICO. Ed. Dossat, S.A. Madrid.

  G. Niemann- ELEMENTOS DE MAQUINAS (Vol. I). Ed. Labor. Barcelona, 1988.

  Carles Riba i Romeva. SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL PROJECTE MECÀNIC. CPDA- ETSEIB. Barcelona, 1988.

  Roclaine. MANUAL DEL AISLAMIENTO EN LA INDUSTRIA. 1988

  GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona 1971-1982.

  Val, A. EL LIBRO DEL RECICLAJE. Integral. Barcelona 1992.

  Revistes, catàlegs i altres publicacions i fotocòpies que es facilitaran als alumnes.

  ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS:

  A part de l’aula-grup on desenvolupar les classes habitualment, l'aula taller amb les seves eines i instruments, retroprojector, transparències, ordinador portatil i video-projector, vídeos així com l'aula d'informàtica per a realitzar sessions de simulació.

   

   

  8.- TEMES TRANSVERSALS.

  A part del tema de la Educació Medi-Ambiental, definit pel centre com d'atenció prioritari en aquest cicle, i que en aquest curs es reforça com contingut important del bloc de materials, estaran presents al llarg d'aquest curs:

  Educació per a la igualtat entre els sexes: Tenint present la capacitat en termes d’igualtat de les dones per desenvolupar funcions atribuïdes tradicionalment a homes.

  Educació del consumidor. En l'aspecte de educació del consumidor es farà referència als drets del consumidor, interès de llegir la informació tècnica que acompanya els productes de consum, la repercussió sobre un mateix i el medi dels processos de consum, no tan sols des del punt de vista del consumidor, sinó també del punt de vista de l'instal·lador o del fabricant. Criteris d'avaluació de la qualitat d'un producte.

   

  9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRA-ESCOLARS.

  Donat el bon resultat de les visites realitzades anys anteriors a instal·lacions interessants per la seva magnitud, tecnologia aplicada o repercussions ambientals, es procurarà complementar les visites fetes el curs passat amb altres com les de la torre de control del tràfic de l'aeroport d'Eivissa i el laboratori de control de qualitat de la PIMEEF on materialitzar els continguts sobre proves d'assaig de materials, per la impossibilitat de realització amb les instal·lacions del centre. A més, s'estudiarà la pòssibilitat d'anar a la urbanització auto-alimentada de La Caleta, del Sr. TRIMBOLI, i es vol mirar de realitzar una visita a la serradora de Ca Na Negreta, i alguna altre empresa amb instalacions pneumàtiques i/o oleo-hidràuliques (Aluminios CIDAL, p.ex.) donada la seva gran importància en el món industrial.

  10.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

  El nivell educatiu, post-obligatori i molt més especialitzat en que ens trobam, facilita l'atenció a les ja menors diferències entre motivacions, capacitats i coneixements dels alumnes, podent superar les deficiències del procés amb els mitjans de recuperació definits.

  11.- INTERRELACIÓ DEPARTAMENTAL.

  A part de la intrínseca relació existent entre els continguts de l'assignatura i els de les ciències pures de l'aplicació de les quals en resulta la tecnologia (Matemàtiques, Física, Química, etc.) no hi ha prevista una relació formal de continguts o activitats a treballar de manera conjunta, encara que la bona relació entre el professorat dels departaments facilita un trasvàs d'informació i coordinació per no repetir continguts comuns a les diferents assignatures.

   

   

  12 - SEGUIMENT DEL PLC

  Donada la tendència natural del professor i la predisposició favorable de l'alumnat, les explicacions de l'assignatura es fan en Català, encara que part del material de que es disposa està en Castellà (algunes fotocòpies, manuals i documentació diversa). Per altre banda no s'oblida el castellà, especialment en quan a terminologia es refereix, donat el majoritari nombre de publicacions en aquell idioma i el possible desenvolupament d'estudis posteriors en Universitats de fora de la zona de parla catalana.