RESUM DE CONTINGUTS

DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

Nivell

1r trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

1r ESO

No hi ha cap

assignatura

 

 

 

2n ESO

Tecnologies

-Procés tecnològic o mètode de projectes.

-Dibuix Tècnic: Esbós, croquis, vistes delineades i introducció a perspectives.

-Materials tècnics: fustes i metalls

-Ús d'Internet: cercadors i correu electrònic.

- Mecanismes de transmissió i transformació de moviments: palanques, politges, engranatges, llebes, ...

- Electricitat: magnituds bàsi-ques: V, I, R. Circuits senzills.

- Informàtica: Maquinari i programari bàsic. Processadors de textos.

-Entorn tecnològic i produc-tiu de les Illes Balears.

- Informàtica: Presentacions col·lectives.

3r ESO

Tecnologies

-Contaminació produida per la tecnologia

-Materials tècnics: plàstics i ceràmics (petris)

-Energies: producció i distribu-ció d’energia elèctrica: Ener-gies Renovables i Exhauribles

-Electricitat i electrònica: circuits CC. Potencia i energia. Components electrònics bàsics

- Vistes, acotació, escales. Perspectives

-Estructura dels ordinadors: components interns

- Us de fulls de càlculs

-Ús de bases de dades.

4t ESO

Tecnologia

 

 

 

 

Informàtica

-Evolució històrica de la tecnologia.

- Instal·laciones en habitatges: elèctriques, calefacció, aigua, ... Ús d’energies renovables.

- Comunicació: amb fil i sense fil. Telefonia, Radio, TV, Internet, Via satèl·lit.

-Repàs de vistes acotades i a escala. Perspectives.

- Electrònica: components bàsics i circuits senzills.

-Pneumàtica i hidràulica: Principis i components bàsics. Anàlisi i disseny de circuits senzills.

- Robotica: introducció, parts components. Domòtica.

- Estructura dels ordinadors: components i utilització.

-Processador de textos. Full de càlcul.

- Bases de dades

 

- Xarxes locals

- Edició d'imatges. Presentacions.

- Edició de pàgines web. Edició d'audiovisuals

- Xarxes WAN i telecom.

1r BATX

Tecnologia Industrial I

- Productes industrials: mercats, tipus d'empreses, marqueting, normalització

- Recursos energètics: fonts d'energia, tècniques d'aprofitament, ..

- Programació d'ordinadors.

- Elements de màquines: Operadors i mecanismes. Sistemes d'acumulació i disipació d'energia.

- Procediments de fabricació: tècniques industrials per qualsevol material tècnic

- Materials industrials: característiques i aplicacions.

- Circuits elèctrics: estudi de circuits de vàries malles, en CC. Càlcul de línies de transmissió

-Sistemes pneumà-tics: principis de funcionament, parts d'un circuit, caracte-rístiques dels components.

2n BATX

Electrotècnia

 

 

Tecnologia

Industrial II

-Circuits elèctrics: lleis bàsiques (electricitat i magnetisme), components passius. Circuits de corrent altern.

-Electrònica analògica

-Màquines elèctriques: transformadors, motors i generadors de corrent continu i altern.

-Generació, transport i distribució d’energia elèctrica.

- Instal·lacions elèctriques.

- Principis de màquines: constitució, balanç eneregètic. Motors elèctrics i tèrmics. Màquines frigorífiques

- Sistemes automàtics: concepte, estructura, components, funció de transferència.

- Control per ordinador: Algebra de Boole, circuits combinacionals i seqüencials, arquitectura d'ordinadors i microcontroladors

- Circuits pneumàtics: Principis de funcionament. Descripció i característiques de  receptors, compressors i bombes. Càlculs bàsics.

- Materials: Estudi aprofundit dels metalls. Corrossió i tècniques de protecció