I.E.S. Algarb DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA


NORMES PER AL PRESTEC DE FERRAMENTES


Amb la intenció que els/les alumnes del centre puguin utilitzar algunes de les eines de què es disposa, fora de l'aula i de l'horari de classe, es proposa el servei de préstec d'eines.


Per a la inscripció en aquest servei, els/les alumnes interessats hauran de dur aquest full signat per ells i, si són menors d'edat, per algun dels seus pares o el tutor legal.


L'ús d'aquest servei suposa l'acceptació de totes les normes que a conti­nua­ció s'exposen, així com les responsabilitats que puguin produir-se de la seva incorrecta utilització. Per això, és imprescindible llegir a fons aquest full.


NORMES D'APLICACIÓ


1) El període de préstec de les ferramentes serà durant els caps de setmana, de divendres a darrera hora fins dilluns, a primera, i en les vacances exis­tents en el curs acadèmic (excloses les vacances d'estiu, doncs), entre el darrer dia lectiu abans de les vacances, a darrera hora, i el primer just després d'elles, a primera.


Únicament en casos excepcionals, sol×licitats per escrit per part de l'alum­ne/a interessat/da i acceptats pel professor de préstec, es podran recollir ferramen­tes fora d'aquest horari. En cap cas es deixaran eines que siguin necessàries per al desenvolupament correc­te de les classes.


2) L'alumne/a interessat/da en alguna eina haurà de demostrar, abans de reco­llir-la, que coneix les normes de funcionament i de seguretat de la ferra­menta. Els accidents que es puguin produir durant el servei no seran en cap cas responsa­bilitat del centre ni de cap dels seus membres.


3) L'alumne/a recollirà la ferramenta personalment del professor de préstec i la tornarà, en el mateix estat que la va recollir o millor, també personal­ment, al professor encarregat, que la revisarà.


Qualsevol desperfecte que l'alumne/a detecti, l'haurà de comunicar per escrit en el moment de l'inici del préstec de l'eina. El professor de préstec confir­marà aquesta informació i signarà l'escrit de l'alumne/a, escrit que es quedarà el mateix alumne.


Si en la utilització de la ferramenta, aquesta sofrís algun desperfecte, l'alumne­/a ho comunicarà al professor en el moment del retorn de l'eina. El professor revisarà el desperfecte i determinarà si és degut a l'ús normal de la ferramenta o es deu a la utilització incorrecta. En aquest segon cas, l'alumne/a (o el seu representant legal) s'haurà de fer càrrec de la repara­ció d'aquella.


4) En el cas de ferramentes molt sol×licitades en algun període, s'establirà una llista d'espera, que seguirà l'ordre de sol×licitud. Només en el cas de que no hi hagi llista d'espera, un/a alumne/a podrà repetir el préstec d'una eina en períodes consecutius.


5) Es podrà recollir més d'una ferramenta a la vegada sempre que totes es necessitin per a desenvolupar un mateix treball, que sembli realitzable durant el període de préstec. El professor encarregat podrà preguntar per les caracte­rístiques del treball a realitzar si té dubtes del correcte plante­jament d'aquest.


6) Els productes consumibles necessaris pel funcionament de l'eina (barres d'adhesiu termofusible, fulles de serra, etc.) les haurà de comprar l'alum­ne/a usuari/a.


7) L'incompliment d'aquestes normes, especialment en allò referit a la correcta utilització de l'eina i a la seva devolució en els moments especi­ficats, pot provocar l'anul×lació del servei per a l'alumne/a que ho ha incomplert.La signatura d'aquest full expressa la comprensió i total acceptació de les condicions exposa­des.


L'alumne/a. El pare/mare/tutor legal
Nom:_________________ Curs:_____ Nom: ____________________


XHG-95 2/2 Prestec Fer.