IES ALGARB

Dpt. de Tecnologia

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE  TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

Curs acadèmic 2010/2011

 

Professor:

XISCO HUGUET

 

INDEX:

 

 

0. ACLARIMENTS PREVIS.............................................................................................................................................................. 2

1. OBJECTIUS GENERALS DE LA MATÈRIA............................................................................................................................. 2

3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA PER L'ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.................................. 2

4. CONTINGUTS................................................................................................................................................................................ 3

5. TRACTAMENT DELS TEMES TRANSVERSALS................................................................................................................... 5

6. CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ D'ADAPTACIONS CURRICULARS I ADAPTACIÓ CURRICULAR DELS ALUMNES QUE LA NECESSITEN              5

7. METODOLOGIA............................................................................................................................................................................ 6

CRITERIS ORGANITZATIUS..................................................................................................................................................... 6

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS.................................................................................................................................. 6

DEDICACIÓ DE LA MATÈRIA AL FOMENT DE LA LECTURA........................................................................................ 6

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS................................................................................................. 6

8. AVALUACIÓ.................................................................................................................................................................................. 6

CRITERIS D'AVALUACIÓ.......................................................................................................................................................... 6

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ................................................................................................................................................... 7

CRITERIS DE PROMOCIÓ: Assoliment de les competències bàsiques............................................................................... 7

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ............................................................................................................................................... 8

MESURES DE RECUPERACIÓ i REFORÇ................................................................................................................................. 8

MECANISMES DE COORDINACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DEL DEPARTAMENT QUE IMPARTEIXEN EL MATEIX NIVELL i DE SEGUIMENT DE LES PROGRAMACIONS D'AULA.......................................................................................................................................................................................... 8

MECANISMES D'INFORMACIÓ ALS ALUMNES EN RELACIÓ ALS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ               9

AVALUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ i PRACTICA DOCENT.......................................................................................... 9

 

 


0. ACLARIMENTS PREVIS

 

La següent programació s'adapta fidelment al currículum oficial en tots els apartats que sigui possible, en els quals seguiré la mateixa estratègia de cursos anteriors on es deixarà el text original amb un tipus de lletra arial normal. Els apartats que es vulguin deixar al marge de la programació s'escriuen en color grisós, i els meus comentaris i aportacions es posaran en negreta.

 

1. OBJECTIUS GENERALS DE LA MATÈRIA

 

L’ensenyament de tecnología industrial en l’etapa de batxillerat tendrà com a objectius desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents:

 

1. Entendre la tecnologia com una interrelació de diferents camps de coneixements (tècnics, científics, històrics, econòmics i socials) que tenen com a finalitat la satisfacció de necessitats de la humanitat, valorant les repercussions de l’activitat industrial en la vida quotidiana.

2. Comprendre el paper de l’energia en els processos tecnològics, les transformacions i aplicacions i adoptar actituds d’estalvi i de valoració de l’eficiència energètica juntament al respecte pel medi ambient.

3. Comprendre i explicar com s’organitzen i desenvolupen processos tecnològics concrets, identificant i descrivint les tècniques i els factors econòmics i socials que concorren en cada cas. Valorar la importància de la investigació, el desenvolupament i la innovació en la creació de nous productes i sistemes.

4. Analitzar sistemàticament aparells i productes de l’activitat tecnològica per explicar el funcionament, la utilització i la forma de control, i avaluant-ne la qualitat. Comprendre i utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes dels processos tecnològics elementals, d’acord amb la normalització específica corresponent.

5. Identificar i seleccionar materials d’ús comú per a les seves propietats i aplicacions tecnològiques.

6. Analitzar l’impacte dels sistemes informàtics i com aquests optimitzen la gestió, el disseny, la fabricació i l’anàlisi dins l’entorn industrial, valorant la rendibilitat de la seva incorporació.

7. Projectar i construir sistemes, circuits o peces, cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient. Manipular amb destresa i precisió materials, instruments i eines.

8. Participar en la planificació i el desenvolupament de projectes tècnics en equip, aportant idees i opinions, responsabilitzant-se de tasques concretes i complint els compromisos.

9. Desenvolupar autonomia i confiança; inspeccionar, manipular i intervenir en màquines i processos tècnics, i comprendre el seu funcionament.

10. Comprendre el paper fonamental de la normalització i de la simbologia en l’entorn d’un desenvolupament permanent de la tecnologia, dels processos tecnològics, i la seva creixent incorporació als àmbits quotidians i domèstics. Aplicar els criteris de la qualitat i seguretat industrials adequats a cada procés tecnològic seguint les normes específiques.

11. Valorar la rendibilitat d’un projecte industrial una vegada considerades totes les inversions necessàries en tecnologia, les mesures de seguretat, el cost econòmic de la producció i la previsió de beneficis obtinguda a partir del corresponent estudi de mercat.

 

 

3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA PER L'ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Donat que aquest tema es de recent incorporació en les programacions, de manera que aquest curs està previst rebre assessorament sobre aquest plantejament i atés que el curs al que correspon la present programació és un curs post-obligatori posterior a la ESO, on s'anirà adaptant progressivament aquesta "filosofia" es concentra la redacció d'aquest apartat en les programacions de la ESO.

 

 

4. CONTINGUTS

 

Bloc 1. El procés i els productes de la tecnologia

 

- El mercat: Tipus de mercat i lleis bàsiques. Anàlisi dels diferents mercats en l’àmbit nacional i internacional.

- Valoració de la importància de les lleis de mercat i la seva repercussió sobre la indústria.

- L’empresa industrial. Tipus d’empreses. Organització empresarial: la logística. Les noves tecnologies a l’empresa.

- Classificació i valoració dels diferents tipus d’empreses industrials.

- Valoració de la importància que tenen en una empresa, a nivell de pressupost, les despeses en concepte d’emmagatzematge i distribució.

- El procés cíclic de disseny i millora de productes. I+D+I. Oficina tècnica: el projecte tècnic.

- Estudi de petits projectes industrials, analitzant-ne els antecedents i les perspectives de futur.

- Conscienciació de la importància d’una correcta planificació a l’hora de dur a terme un projecte industrial.

- Control de qualitat i normalització. Reconeixement dels organismes i entitats encarregats de regular les diferents normes.

- Determinació dels nivells de qualitat que ha de tenir un determinat producte i avaluació de les eines per aconseguir-la.

- Apreciació de la importància i de la necessitat de la normalització i respecte a les convencions i normes internacionals.

- Comercialització de productes tecnològics: el màrqueting.

- Anàlisi de les diferents tècniques de màrqueting i de com aquestes influeixen en l’usuari final.

 

Bloc 2. Materials industrials

 

- Classificació dels materials: metalls i aliatges ferris o no ferris, plàstics, fusta, fibres tèxtils i materials petris i ceràmics.

- Característiques tecnològiques dels materials i les seves aplicacions. Nous materials tecnològics.

- Realització d’assaigs experimentals  per determinar les principals característiques tecnològiques dels materials més utilitzats.

- Valorar la importància de triar el material més adient a l’hora de fabricar un determinat producte tecnològic amb unes especificacions determinades.

- Identificació de diferents tipus de materials pel seu origen i les seves característiques.

- Disposició a reunir informació sobre materials, característiques i formes comercials per formar una base de dades personal per a futures necessitats.

- Procés d’obtenció dels materials més usuals.

- Curiositat per conèixer les possibilitats d’obtenir materials i formes de presentació comercial.

- L’impacte ambiental produït per l’obtenció, la transformació i les deixalles dels materials.

- Formes comercials de presentació dels materials. Maneig de les formes comercials dels materials i planificació de les necessàries per a la realització de diferents tipus de projectes.

 

Bloc 3. Elements de màquines

 

- Sistemes de transformació del moviment. Identificació del sistema necessari per resoldre un problema concret de transformació d’un tipus de moviment en un altre.

- Resolució de problemes relacionats amb la transformació del moviment.

- Sistemes de transmissió del moviment.

- Identificació del sistema necessari per resoldre un problema concret de transmissió del moviment.

- Elements auxiliars de màquines: Acumulació i dissipació d’energia mecànica, lubricació, unió i suport.

- Muntatge i experimentació de mecanismes característics. Seguiment estricte de les normes i mesures de seguretat per al maneig de les màquines.

- Responsabilitat a l’hora de compartir el maneig de màquines amb altres alumnes per evitar els accidents.

- Interpretació de plànols tècnics. Valoració de les eines informàtiques en el procés de delineació.

- Interès i curiositat pel funcionament de màquines més complexes.

- Valoració de la importància de realitzar un treball amb cura i precisió.

 

Bloc 4. Circuits elèctrics

 

- Elements principals d’un circuit elèctric: generadors, receptors, conductors i elements de control.  Identificació de la funció que fa un determinat circuit.

- Transformació i acumulació d’energia elèctrica. Valoració de la importància que té l’electricitat en el desenvolupament de la nostra societat, així com de l’impacte que té sobre el medi ambient.

- Interpretació d’esquemes elèctrics, de les seves característiques i del seu funcionament.

- Paràmetres d’un circuit elèctric: diferència de potencial, intensitat, potència i resistència.

- Resolució de problemes de càlcul de magnituds elèctriques a circuits.

- Respecte estricte amb l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió quan es dissenyin instal·lacions elèctriques domèstiques.

- Utilització de programari per al disseny i la simulació de circuits elèctrics.

- Circuits elèctrics elementals en les instal·lacions domèstiques. Càlcul de línies. Consum elèctric i hàbits per estalviar energia.

- Identificació dels circuits elementals que componen un circuit complex.

- Efectes de l’electricitat en el cos humà. Normes de seguretat. Apreciació de la necessitat d’aplicar i seguir les normes i mesures de seguretat en treballar amb tensions perilloses.

 

Bloc 5. Introducció als sistemes pneumàtics

 

- Característiques dels fluids: l’aire. Principis de funcionament dels circuits pneumàtics.

- Components i símbols principals en un circuit pneumàtic. Identificació dels símbols de diferents esquemes pneumàtics.

- Interpretació d’esquemes pneumàtics, de les seves característiques i del seu funcionament.

- Disseny de circuits pneumàtics senzills emprant el programari adient.

- Sistemes de producció d’aire comprimit.

- Aplicacions dels circuits pneumàtics. Analitzar les possibles aplicacions de la pneumàtica a màquines o sistemes proposats.

- Valoració dels avantatges i inconvenients d’aquest tipus de circuits a l’hora de utilitzar-los per implementar un determinat procés.

- Participació en l’elaboració en grup de projectes d’aplicació de la pneumàtica.

 

Bloc 6. Procediments de fabricació

 

- Procediments de fabricació per deformació, per separació o tall o mitjançant unió de peces.

- Anàlisi del procediment de fabricació necessari per elaborar un determinat producte o una determinada peça.

- Màquines i eines adequades per a cada fabricació.

- Selecció de les eines necessàries per a la realització manual de peces en funció dels procediments adients en cada cas.

- Concepte de tolerància i aplicació als processos de fabricació. Metrologia.

- Anàlisi dels valors màxims i mínims de determinades mesures de peces en funció de la tolerància admissible.

- Atenció en la presa de mesures en funció de la seva precisió.

- Eines per a la fabricació assistida per ordinador: CAD i CAM. Màquines de control numèric.

- Minimització de l’impacte ambiental produït pels processos de fabricació. Selecció de les mesures adients, per a la realització d’un determinat procés de fabricació, per minimitzar els impactes ambientals produïts.

- Avaluació d’una planta de fabricació d’objectes o peces d’ús industrial real.

- Seguiment de les normes de seguretat en el maneig de cada eina o màquina.

 

Bloc 7. Recursos energètics

 

- El concepte d’energia: Unitats i formes de manifestació.

- Transformacions entre les diferents energies bàsiques. Muntatge i experimentació amb elements transformadors d’energia.

- Fonts d’energia. Energies renovables i exhauribles. Noves energies i energies en estudi.

- L’energia elèctrica: generació i transformació. Transport de l’energia elèctrica.

- Centrals elèctriques tèrmiques, hidràuliques i nuclears. Descripció dels diferents tipus de centrals elèctriques, avantatges i inconvenients.

- L’energia del Sol. Instal·lacions fotovoltaiques i sistemes heliotèrmics.

- L’energia eòlica, l’energia geotèrmica i l’energia mareomotriu.

- Obtenció d’energia a partir de la biomassa i els RSU.

- Iniciativa a l’hora de valorar els beneficis i els inconvenients de l’energia nuclear.

- Selecció de la font d’energia adient en cada cas segons les característiques del lloc.

- L’impacte ambiental de l’obtenció i del consum de l’energia. Tècniques i criteris d’estalvi energètic.

- Anàlisi de les diferents tècniques d’estalvi energètic i de millora del rendiment del processos d’obtenció d’energia.

- Disposició a donar la importància adient als temes ambientals dins el marc d’un desenvolupament sostenible.

- Responsabilitat i respecte a les normes de seguretat.

 

Temporalitzacio:

1r Trimestre: Bloc 1, Bloc 2, Bloc 6.

2n Trimestre: Bloc 3, Bloc 7.

3r Trimestre: Bloc 4, Bloc 5.

5. TRACTAMENT DELS TEMES TRANSVERSALS

 

- Educació moral i cívica

Aquest valor s'intenta transmetre amb la pròpia actitud que els professors de l'etapa mostram cap el respecte a les normes del departament, del centre, de la conselleria i del ministeri.

 

- Educació per a la salut

Els apartats referents a seguretat i higiene en el treball d'alguns blocs referents al procés industrial faciliten la introducció d'aquest tema.

 

- Educació per a la igualtat d’oportunitats

Es procura fomentar amb normalitat la convivència entre sexes, cultures, religions, etc. dins l'aula. S'intenta mostrar un rebuig profund a les actituts sexistes, racistes, etc.

 

- Educació pel respecte dels drets i deures de les persones

En aquest apartat el plantejament és anàleg al de la primera àrea transversal.

 

- Educació ambiental

Aquest és un tema no únicament transversal sinó bastant principal en el currículum d'aquest curs.

 

- Educació del consumidor

El primer bloc programat incideix directament en aspectes relacionats amb el funcionament del mercat i la relació de les empreses amb els consumidors, la qual cosa dóna peu a introduir cert debat sobre el tema.

 

- Educació per a la construcció europea

Les consideracions sobre normalització i homologació permeten comentaris en aquestos camps, encara que de manera molt superficial, respecte a la resta d’Europa.

 

- Educació per a la democràcia

Alguns aspectes organitzatius de les assignatures es plantegen en formes de votacions que s'acosten a l'estructura democràtica.

 

- Coneixement i pràctica dels drets humans

Es fa de manera natural amb la pròpia actitud del professorat.

 

6. CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ D'ADAPTACIONS CURRICULARS I ADAPTACIÓ CURRICULAR DELS ALUMNES QUE LA NECESSITEN

No hi ha cap alumne/a dels onze matriculats que necessiti adaptacions curriculars, en principi.

7. METODOLOGIA

 

PROPOSTA i CRITERIS ORGANITZATIUS

La proposta metodològica per aquest curs s'ha debatut amb els propis alumnes, els primers dies del curs. Donada la falta d'objectiu "terminal" extern, definit per l'administració, com en el cas de la selectivitat en 2n de Batxillerat, es poden flexibilitzar més els continguts. La totalitat d'alumnes consultats ha preferit incloure temes de més interés que els del curriculum, i desenvolupar classes més participatives i actives. Per això, s'ha proposat la següent estructura:

 

-          Els continguts conceptuals seran desenvolupats individualment  pels alumnes en forma de llibre digital (publicat a Internet) i comentats en gran grup en algunes sessions a classe.

-          Es desenvoluparà setmanalment, al llarg del curs,  en grups de 2 o 3 persones, un procés tecnològic que haurà d'incloure una maqueta o prototipus.

-          Una de les sessions setmanals es dedicarà, a l'aula d'informàtica, a anar desenvolupant els continguts del llibre digital i a realitzar pràctiques de maneig dels mitjans informàtics i simulacions.

-          També es dedicaran sessions a l'explicació de dispositius, tecnologies o temes d'especial interés per a l'alumnat.

 

Aquesta proposta és susceptible d'anar canviant en funció de les propostes raonades plantejades pels alumnes, ja que es preten fer-los protagonistes del seu propi aprenentatge.

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS

Els recursos de que disposam són els habituals de tots els cursos passats:

-       Les aules-taller , amb totes les seves eines i mobiliari, de les quals hi ha un inventari actualitzat al menys dos colps a l'any.

 

-       Aules d'Informàtica, compartides entre tots els departaments de l'Institut, i bastant saturades.

 

-       Divers material audiovisual i informàtic recopilat de donacions de professors i alumnes, o recuperat de material de rebuig abans d'enviar-lo a l'abocador.

 

DEDICACIÓ DE LA MATÈRIA AL FOMENT DE LA LECTURA

 

En aquest nivell post-obligatori, en un batxillerat científic-tecnològic, crec raonable que les poques assignatures de caire científico-tecnològic que hi ha al Batxillerat ens preocupem més per introduir els continguts específics de les ciències i donem per suposats els nivells suficient d'afició per la lectura per assegurar l'estudi i superació corresponent de la matèria.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

 

No hi ha prevista cap activitat complementaria o extraescolar encara que donat el grup reduit no es descarta que si les circumstàncies són favorables es pugui planificar alguna visita o activitat d'aquest tipus.

 

8. AVALUACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 

1. Utilitzar un vocabulari adequat per a descriure els útils i tècniques empleades en un procés de producció (tots els blocs).

Aquest criteri avalua en quin grau s’han incorporat al vocabulari termes específics i maneres d’expressió, tècnicament apropiats, per a diferenciar correctament els processos industrials o per a descriure de forma adequada els elements de màquines i el paper que ocupa cadascun.

 

2. Aportar i argumentar idees i opinions pròpies sobre els objectes tècnics i la seva fabricació valorant i adoptant, si escau, idees alienes (tots els blocs).

Es tracta de valorar la capacitat de contribuir amb raonaments propis, a la solució d’un problema tècnic, prendre la iniciativa per a exposar i defensar les pròpies idees i assumir amb tolerància les crítiques aportades sobre aquest punt de vista.

 

3. Avaluar les repercussions que sobre la qualitat de vida té la producció i utilització d’un producte o servei tècnic quotidià i suggerir possibles alternatives de millora, tant tècniques com d’altre ordre  (bloc 1).

Amb aquest criteri s’avaluarà la capacitat de distingir entre els avantatges i inconvenients de l’activitat tècnica, de concebre altres solucions, no estrictament tècniques, usant materials, principis de funcionament i mitjans de producció alternatius o modificant la manera d’ús, la ubicació o els hàbits de consum.

4. Descriure els materials més habituals en el seu ús tècnic, identificar les seves propietats i aplicacions més  característiques, i analitzar la seva adequació a una finalitat concreta (bloc 2).

Es pretén comprovar l’aplicació dels conceptes relatius a les propietats dels materials amb la finalitat de seleccionar l’idoni per a una aplicació real. Igualment si es valoren les diferents propietats i altres aspectes econòmics, ambientals i estratègics que condicionen una elecció adequada per a un determinat ús tècnic.

 

5. Identificar els elements funcionals, estructures, mecanismes i circuits que componen un producte tècnic d’ús comú (blocs 3, 4 i 5).

 

A través d’aquest criteri s’avalua l’habilitat per a utilitzar les idees sobre l’estructura i la funció dels diferents elements que constitueixen un objecte tècnic per a analitzar les relacions entre aquests i el paper que ocupa cadascun en el funcionament del conjunt.

 

6. Descriure el probable procés de fabricació d’un producte i valorar les raons econòmiques i les repercussions ambientals de la seva producció, ús i deixalla (blocs 1, 2 i 6).

 

En analitzar productes i sistemes tecnològics, s’esbrinarà la capacitat de deduir i argumentar el procés tècnic que, probablement, ha estat emprat en la seva obtenció i si valora els factors no estrictament tècnics de la seva producció, ús i possibles destinacions després de la seva vida útil.

 

7. Calcular, a partir d’informació adequada, el cost energètic del funcionament ordinari d’un local o d’un habitatge, i suggerir possibles alternatives d’estalvi (blocs 4 i 7).

Amb aquest criteri s’avalua la capacitat d’estimar el cost econòmic que suposa el consum quotidià d’energia utilitzant factures de serveis energètics, càlculs efectuats sobre les característiques tècniques de les diferents instal·lacions i informació comercial. Aquesta capacitat ha de dur a cercar possibles vies de reducció de costos i estalvi energètic.

 

8. Relacionar les noves tecnologies amb l’augment de la qualitat dels productes tecnològics fabricats o elaborats tant des del punt de vista del disseny i la fabricació com des de la simulació de determinats sistemes físics, visualitzant de forma gràfica complexos models matemàtics (blocs 1, 3, 4, 5 i 6).

Així es valorarà la capacitat de l’estudiant a l’hora d’integrar l’ordinador com a eina que facilita el procés de fabricació per una banda i d’aprenentatge per una altra.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

La Nota de l'assignatura resultarà dels següents criteris:

 

55% correspondrà a les notes obtingudes de al menys dos exàmens cada trimestre, que faran mitja entre ells. Els exàmens revisaran els coneixements dels alumnes sobre els continguts del currículum oficial, desenvolupats en el llibre digital comentat.

 

35% correspondrà als treballs desenvolupats per part dels alumnes, tant els de característiques més conceptuals com la redacció del llibre digital o el disseny i revisió del procés tecnològic, comles procedimentals corresponents a la construcció de maquetes i prototipus, i maneig de programes de simulació. També s'inclouen sessions de resolució de problemes.

 

10% correspondrà a les actituds d'interés, puntualitat, respecte, ...

 

La nota trimestral i la final serà la mitja de tots els trimestres anteriors.

CRITERIS DE PROMOCIÓ: Assoliment de les competències bàsiques

 

Com és habitual, els criteris de promoció depenen de la opinió consensuada de tot l'equip educatiu, respectant les limitacions legals que en cada moment desenvolupi la conselleria o administració competent en la matèria.

 

Tot i així, la nostra postura és que qualsevol alumne que pugui aprofitar millor els ensenyaments en un curs superior que repetint l'actual, ha de promocionar, ja que l'experiència confirma en molts casos que la repetició en les mateixes condicions només agreuja el problema i després, passat un curs, les lleis obliguen a promocionar l'alumne/a (imperatiu legal). Encara que a Batxillerat hi ha algunes diferències legals, el nostre criteri segueix essent el mateix.

 

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

 

Els sistemes d'avaluació utlitzats són els següents:

-          Observació i qualificació diària del comportament i funcionament de l'alumnat, així com del desenvolupament de les diferents activitats pràctiques proposades.

-          Correcció i qualificació d'exercicis obligatoris i voluntaris proposats.

-          Correcció i qualificació d'exàmens i controls.

MESURES DE RECUPERACIÓ i REFORÇ

 

A nivell de Batxillerat els continguts són més complexos que en la ESO, com és natural, i, tot i ser els  continguts bàsicament descriptius, poden allunyar-se de la realitat més propera i per tant, ser més difícils d'entendre. Per altre lloc s'inclouen una sèrie de càlculs que, per alguns alumnes, poden ser relativament dificultosos.

 

Tot i així, el reduit nombre d'alumnes permet un major contacte i una més ràpida detecció de les dificultats d'entenement, que s'intentaran corregir de seguida. En referència en els exàmens, com a sistema principal per qualificar, es permetrà que els/les alumnes demostrin que han assolit els coneixements que en les proves, per falta d'estudi o comprensió, no varen superar satisfactòriament. Per realitzar les recuperacions d'exàmens s'elegiran moments on la resta de companys realitzin activitats més autònomes.

 

MECANISMES DE COORDINACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DEL DEPARTAMENT QUE IMPARTEIXEN EL MATEIX NIVELL i DE SEGUIMENT DE LES PROGRAMACIONS D'AULA

 

En el present curs no es fan necessaris aquestos mecanismes ja que els professors del departament es fan càrrec de tots els cursos d'un mateix nivell. En el cas concret de 1r de Batxillerat, amb un únic grup de 11 alumnes no hi ha molts professors a coordinar.

 

De totes maneres, des de fa anys, en el departament hi ha definits uns criteris, consensuats amb els professors que de manera més o menys continuada seguim a l'Institut, i presentats a principi de curs als professors nous que puguin venir, on, entre altres, es defineixen els mecanismes de coordinació i seguiment de les programacions. El conjunt complet de criteris s'adjuntava en les programacions d'anys anteriors i està exposat en la pàgina web del departament. A continuació hi ha un resum dels mecanismes proposats:

 

-          Un dels criteris fonamentals en l'elecció de grups de principi de curs és escollir nivells complets, per evitar en la mesura del possible les diferències entre diferents professors.

-          Quan no es pot evitar, s'estableixen criteris de qualificació en la mateixa programació, i s'organitzaven reunions setmanals entre els professors que donen el mateix nivell per coordinar pràctiques, treballs i exàmens, que en qualsevol cas havien de coincidir almenys en un 66%

-          Es demanava a tots els professors una revisió mensual del seguiment de la programació, omplint la graella arxivada informàticament a la xarxa del centre per facilitar el procés.

-          Trimestralment es recullia una memòria parcial on es demanaven especialment un resum dels continguts realitzats, de la metodologia i analisi de resultats.

 

Donat que no és necessari actualment i que, en els casos que ho ha estat, depen claríssimament de la bona voluntad, la predisposició, el caràcter, la seriositat i dignitat, etc. dels professors que passen pel departament, que cada any, per les circumstàncies pròpies del nostre departament, fomentades per la falta de coherència de la Conselleria en alguns aspectes sobre les places defnitives que permeten que una de les 3 del nostre departament estigui "des- ocupada" des de fa al voltant de 10 anys, van canviant, és IMPOSIBLE garantir l'esmentada coordinació

MECANISMES D'INFORMACIÓ ALS ALUMNES EN RELACIÓ ALS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

 

A part de la llista que caporalia d'estudis exposa a principi de curs en el taulons d'anuncis del centre, els criteris de qualificació s'expliquen cada any, a principi de curs, a cada un dels grups.

 

A més a més, hi ha una còpia exposada en la pàgina web del departament (www.eivissaweb.net/algarbtecno o tecno.iesalgarb.es ), tant integrada en la present programació com per separat. També s'exposa a Internet la present programació

AVALUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ i PRACTICA DOCENT

 

El reduit grup d'alumnes permet una interacció molt directe i diària de l'evolució del procés d'ensenyament-aprenentatge, d'aquesta programació com document "marc" d'aquest procés i de la pràctica docent com activitat bàsica d'aquest. És costum meva indicar en les memòries tots els aspectes que consider millorables de cara a "perfeccionar" el meu treball.