ENGUANY NO ES FA AQUESTA ASSIGNATURA 

AQUESTA ÉS LA DARRERA PROGRAMACIÓ REALITZADA 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

( INFORMÀTICA )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES ALGARB.

Sant Jordi.

Curs acadèmic 2005/2006

 

Realitzada per R. Serra. Dept de Tecnologia.

 

 

 

ÍNDEX

0.- INTRODUCCIÓ.

1.- OBJECTIUS GENERALS D'ÀREA.

2.- CONTINGUTS.

3.- METODOLOGIA.

4.- AVALUACIÓ.

5.- CRITERIS DE TITULACIÓ.

6.- RECUPERACIÓ.

7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS.

8.- TEMES TRANSVERSALS.

9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRA-ESCOLARS.

10.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i ADAPTACIONS CURRICULARS.

11.-RELACIÓ INTERDEPARTAMENTAL

0.- INTRODUCCIÓ.

L'assignatura de Tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, s’ofereix com a optativa per als primers cursos de Batxillerat de la modalitat de Tecnologia i de la modalitat de Ciències. Està enfocada cap a un estudi dels fonaments d’Arquitectura dels Sistemes informàtics, fonaments de Programació d’Ordinadors, i Ús de Programari d’utilitat Científica a nivell una mica més que bàsic, sobretot Full de càlcul i SGBD.

La matèria segueix sense voler ser una optativa suau, però es valoren els continguts procedimentals a nivell d’usuari. La distribució en en quant a continguts conceptuals és la següent:

  1. Bloc IAO, Introducció a l’Arquitectura dels Ordinadors. Es manté la primera part de la matèria tal com s’ha vist els darrers anys, donant una visió general dels sistemes computacionals en ús actualment (pc, mainframes, LAN i WAN, sistemes operatius...), i una descripció dels usos que es poden donar professionalment a l’ordinador, tant treballant en mantenimemnt de sistemes (conceptes adequats al BT) com utilitzant l’ordinador com a eina de recerca (conceptes enfocats al BC).
  2. Bloc Usuari. Estudi i ús del full de càlcul i dels SGBD. La seqüenciació d’aquesta segona part es solaparà amb el desenvolupament de la primera, per a mantenir de cara a l’alumnat la impressió de que el domini de l’ordinador com a procediment és important al llarg de tot el curs. Es pot plantejar, d’entrada, full de càlcul per al priemr trimestre, i SGBD per al segon. (Això suposa un canvi important en quant a seqüenciació respecte d’altres anys, amb la intenció de alternar de forma més amena que altres anys la teoria i la pràctica).
  3. Bloc IPO, Intorducció a la Programació d’Ordinadors. Es manté la mateixa estrucutra de la tercera part del curs passat, orientada a la programació d’ordinadors, estudi i disseny d’algorismes senzills, i realització de pràctiques en llenguatge Pascal. Enguany es valorarà també la possibilitat de treballar en entorn Visual Basic, de manera que es pugui vincular el diseny d’algorismes a l’automatització de tasques en els entorns ofimàtics estudiats.

1.- OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA.

Els objectius generals d’aquesta assignatura incideixen de manera directa en els següents objectius generals de l’etapa, definits en la LOGSE i en la legislació que la desenvolupa:

c) Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que en ell influeixen.

d) Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode cièntific.

g) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques de la modalitat escollida.

OBJECTIUS GENERALS D’ÀREA:

OGA referits al bloc de continguts IAO

1.- Conèixer l’estructura bàsica dels ordinadors, des del seu plantejament teòric fins a la implementació física actual.

2.-Entendre la necessària interrelació dels diferents components d’un ordinador així com la funció que realitzen.

3.- Comprendre les característiques fonamentals de les parts bàsiques d’un ordinador personal actual: Microprocessador, memòria (electrònica, magnètica, òptica, ..), bus d’expansió, etc.

4.- Analitzar l’evolució experimentada en les diferents parts de l’ordinador i valorar críticament les necessitats reals dels dispositius comercials actuals.

5.- Respectar les contribucions fetes al llarg de la història com importants i/o imprescindibles per al desenvolupament coherent de la tecnologia com de qualsevol altre camp del coneixement humà.

OGA referits al bloc de continguts Usuari

a1.- Elements d’un full de càlcul.

a2.- Representació gràfica d’informació

a3.- Tractament d’informació de numèrica de caire matemàtic i científic, anàlisi, disposició sobre el full de càlcul, determinació de conclusions.

b1.- Definicions relatives a BBDD. El seu disseny. Normalització de dades.

b2.- Manteniment i consultes senzilles.

b3.- Interpretació de dades. Recerca sobre BBDD.

OGA referits al bloc de continguts IPO

1.- Comprendre la naturalesa del software, i com es relaciona amb la plataforma hardware i entorn operatiu sobre els que s’executa.

2.- Analitzar problemes resolubles per un ordinador, i ser capaç descomposar-los formalment en tasques més petites (anàlisi descendent, o "top-down")

3.- Dissenyar i programar algorismes amb input/output manual de dificultad mitjana.

4.- Conèixer algorismes publicats per a problemes concrets (ordenació de taules, algorismes matemàtics, classificació i fussió de fitxers...)

5.- Adquirir coneixements d’algorismes de tractament massiu de dades (input/output des de i sobre fitxers)

2.- CONTINGUTS.

Els continguts que es desenvoluparan al llarg del curs, dividits en els tres grans blocs comentats, estan distribuits de la següent manera:

BLOC IAO: INTRODUCCIÓ ALS ORDINADORS

Conceptes:

1) ESQUEMA DE VON NEUMANN. Unitat central. Perifèrics d’E/S. Definició quantitativa de "informació". Bits i bytes (lletres). Interfaces sèrie (RS-232-C, USB) i paral·lel (Centronics, SCSI). Dispositius d’emmagatzemament i capacitats. Accés directe, accés sequencial. El sistema operatiu i l’ordinador en funcionament.Sistemes monotasca i multitasca. Sistemes monousuari i multiusuari.

2) XARXES LAN. Ethernet. Standard 802.3. Parell trenat, (connector RJ-45) coaxial (connector RG-58). Hubs. Token ring 802.5. Protocols de comunicacions: NetBeui, Novell Netware, TCP/IP

3) XARXES WAN. LÍNIES DE TELECOMUNICACIONS I INTERNET. Routers. Linies de telecos: punt a punt, RDSI (ISDN), ADSL. Canals físics: cablejat, fibra òptica, ràdio, satèl·lit. Velocitats de transmissió. (bits/segon=baudis). Sistemes propietaris vs. Sistemes oberts. (OSI). Commutació de circuits. Commutació de paquets. (Eficiència vs. Simplicitat=Robustesa). Gateways: Interconnexió de sistemes: Exemple: GSM i xarxes privades (bancs), recàrrega del telèfon mòbil per Internet i confirmació per SMS.

4) PROGRAMES D’USUARI: Ofimàtica. Audio/video: Multimedia. CAD/CAM. e-comunicacions: WWW. Correu electrònic.Publicació HTML.BBDD distribuides (supermercats, bancs...). Consultes sobre medis òptics. Entreteniment. Simuladors: hardware i software. Usos específics: mèdics, militars, exemples

5) LA INFORMÀTICA PROFESSIONAL Anàlisi i disseny d’aplicatius: els llenguatges de programació. Muntatge i manteniment de sistemes. Consultories.

Procediments:

Actituds:

Valoració dels primers dissenys de computadors i del desenvolupament cientifico-tecnològic humà. Respecte pels components i màquines més antics com a punt de referència del nostre estat actual i de les enormes capacitats que representaven en el seu temps. Postura crítica en front les tendències consumistes.

2) BLOC USUARI

Conceptes:

1) Elements d’un full de càlcul

2) Representació gràfica d’informació a un full de càlcul

3) Dsitribució de dades en l’espai d’un full de càlcul, segons la naturalesa del problema a resoldre.

4) Disseny conceptual de BBDD. Normaliztació de dades. BBDD monotaula i multitaula.

5) Principis de l’àlgebra relacional, llenguatge SQL, SQL gràfic (ACCESS).

6) Exportació/importació de dades (OLE i ASCII)

Procediments:

Exposició, implementació de casos pràctics, plantejament de problemes resolubles amb el FC i el SGBD. Els problemes que es plantejaran, tant per a presentar les eines com per a evaluar el seu ús per part dels alumnes, tendran com a fonament diferentes àrees de coneixement: automoció, economia, medicina, astronomia... i per a alguns d’ells es subministraran dades reals. (En negreta, les activitats ja realitzades el curs passat, i que a més d’haver demostrat la seva adequació als continguts que es preten explicar, parteixen del coneixement que ja en té el professorat via la seva experiència de cara a possibles millores en el seu plantejament):

Actituds:

Valoració del software FC i BBDD com a eina útil i assequible per a la realització de tasques de recerca, de planificació econòmica, de gestió de dades i disseny de models de dades.

3) BLOC IPO: INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ D’ORDINADORS

Conceptes:

1) LLENGUATGES. Fitxers executables sobre entorn operatiu. Compiladors i intèrprets. Codi font i codi objecte. Tipus de llenguatges de programació. Sintaxi de llenguatges de programació i exemples. Entorns Integrats de desenvolupament (IDE).

2) PASCAL Sintaxi del llenguatge Pascal. Sentències input/output bàsiques. Execució seqüencial. Tipus de dades. Control del fluxe condicional (sentències if i case). Clàusules booleanes. Control de fluxe iteratiu (sentències for, while i repeat).

3) ALGORISMICA. Concepte d’algorisme. Resolució de tasques en pseudocodi i traducció a sintaxi de llenguatge de programació.

4) TED. Tipus estructurats de dades senzills (array) i complexes (record).

5)SUBPROGRAMES. Disseny i utiltizació de subtasques amb l’estructuració d’algorismes. Programació de subtasques en forma de procediments i funcions (procedure i function).

6) BIBLIOTEQUES Biblioteques de software reutilitzable. Generació i utiltizació de TPUs en l’entorn Turbo Pascal.

7) OPCIONALMENT. Programació orientada a objectes, OOP, i programació visual, VP. Entorns RAD. Llenguatge standard d’accés a Bases de Dades: SQL

NOTA: Insisitir en què és possible que de cara al tercer triemestre es substitueixi l’entorn Pascal per Visual Basic, amb la intenció de treballar en entorns visuals. És clar que el paradigma de programació declarativa és imprescindible per a futurs possibles estudis dels nostres alumnes, però també és cert que els entorns visuals de desenvolupament, si més no per a petites aplicacions, és més atractiu l’ús d’IDEs visuals. De tota manera, si es manté el Turbo Pascal, s’arribarà a mostrar l’entorn Delphi, com ja hem fet altres anys.

Procediments:

- Redacció en paper dels algorismes, utiltizant pseudocodi.

- Codificació d’algorismes respectant els criteris que es demanin: mètode top-down, reutiltizació de codi (procedures i functions), legibilitat dels codis font.

- Verificació funcional dels executables que es generin.

Valors, normes i actituds:

- Apreciació de les diferents alternatives que es poden donar davant la resolució d’un mateix problema.

- Puntualitat en l’entrega dels programes proposats, dins el temps planificat.

3.- METODOLOGIA.

El caràcter post-obligatori i propedèutic d'aquesta etapa, junt amb els continguts plantejats en el currículum oficial de totes les assignatures del batxillerat, d'estructura completament conceptual, i amb els sistemes d'ensenyament universitari, de tipus més tradicional, afavoreixen la utilització d'una metodologia més convencional, on s'intentaran conjugar les exposicions orals, els problemes pràctics i l'aprenentatge autodidacta de l'alumne.

El sistema escollit per a la posta en pràctica d'aquesta metodologia és el següent:

Bloc IAO:

- Classes de caràcter expositiu, per a presentar i desenvolupar el gruix dels continguts a treballar durant el curs.

- Realització, durant algunes hores de classe i a casa de cadascú, de pràctiques de laboratori o sessions de problemes, referents als conceptes que s'estiguin treballant en les classes expositives.

- Confecció i presentació, per part dels alumnes reunits en petits grups, de treballs d'aplicació pràctica dels continguts estudiats.

Bloc Usuari:

- Explicació de cada un dels entorns escollits, Excel i Access. Funcionalitats, breu història i implantació comercial, OLE, ús bàsic.

- Planteijament de supòsits pràctics a resoldre de manera molt dirigida pel professor, de manera que vagin quedant palesos els diferents elements de cada un dels dos entorns.

- Planteijament de supòsits pràctics per als quals l’alumne ha de dissenyar un pla d’acció que utilitzi els recursos que trobi convenients per a resoldre qüestions concretes.

Bloc IPO:

- Explicació de la sintaxi de l’entorn escollit (Turbo Pascal 1.5 per Windows) dins l’aula d’informàtica.

- Resolució de problemes d’algorísmica dins l’aula de forma individual. Codificació a Turbo Pascal.

- Proposta de problemes per a resoldre a casa o a l’aula. Explicacions en pseudocodi i codificació a Turbo Pascal.

- Localització, valoració i utilització de recursos Internet: tutorials en pdf, programes exemple, bugs detectats i publicats.

- En aquest bloc s’ha de destacar el fet de que la majoria dels algorismes que es pensa proposar als alumnes fan referència a conceptes matemàtics que han de conèixer, donada la ubicació de l’àrea dins el batxiller: exponenciació, factorial d’un nombre, problemes de combinatòria, binomi de Newton, resolució d’equacions de 1er i 2on grau, resolució de sistemes d’equacions 2x2, resolució de sistemes d’equacions pel mètode de Gauss, mesures de centralització estadística... Altres algorismes poden fer refèrencia a problemes reals dins el món de la computació: càlcul de la lletra del NIF... Altres, al món de la tecnologia industrial: programes de control de qualitat de linies de fabricació.

Des de l’any passat s’ha utiltizat amb freqüència, per a il·lustrar l’ús pràctic d’aplicatius, el programa edbNet, que permet reproduir en monitors seleccionats d’un entorn LAN el que es veu a un monitor específic.

4.- AVALUACIÓ.

Criteris d'avaluació:

Els criteris d'avaluació de la matèria són bàsicament els corresponents a la detecció del grau d’assoliment de les capacitats derivades dels objectius específics de l’assignatura a partir dels continguts introduïts al llarg d’aquesta. En concret, per a cada una de les tres parts de l’assignatura són els següents:

 

Bloc IAO:

S’analitzarà l’aprofitament de la informació presentada i obtinguda en la comprensió i deducció del funcionament dels sistemes digitals plantejats. En quant a sistemes de computació reals, es poden plantejar supòsits de disfunció o simulació del funcionament de l’ordinador.

Bloc Usuari:

En aquest bloc, els criteris d’avaluació estan basats en les capacitats que s’han anat treballant en la realització de les activitats d’ensenyament-aprenentatge. Estaran referits al coneixement dels continguts bàsics, a l’aplicació pràctica de les tècniques, mètodes i procediments descrits, i a l’anàlisi de casos propostos dins d’activitats complementàries. Verificació de les dades i conclusions inferides després del treball proposat.

Bloc IPO:

En aquest bloc, com a l’anterior, els criteris d’avaluació també estan basats en les capacitats que s’han anat treballant en la realització de les activitats d’ensenyament i aprenentatge. Estaran referits al coneixement dels continguts bàsics, a l’aplicació de les tècniques, mètodes i procediments descrits, a l’anàlisi de casos proposat dins d’activitats complementàries i controls escrits (disseny d’algorismes en pseudocodi).

Metodologia;

El sistema d'avaluació, donat el no gaire elevat nombre d'alumnes que formen el grup, es fonamentarà, a més de l'observació directa individualitzada, en la valoració de les sessions de pràctiques i problemes realitzades, els treballs d'aplicació i recerca desenvolupats i les proves orals i escrites que es puguin proposar.

5.- CRITERIS DE PROMOCIÓ.

Els criteris de superació de l'assignatura de cara a la promoció, se centren en l'assoliment de les capacitats que defineixen els objectius generals. D'acord amb els objectius generals, els continguts i els criteris d'avaluació plantejats, es consideraran mínims exigibles els següents criteris:

Bloc IAO:

1.- Conèixer l’estructura bàsica dels ordinadors.

2.-Entendre la necessària interrelació dels diferents components d’un ordinador així com la funció que realitzen.

3.- Comprendre les característiques fonamentals de les parts bàsiques d’un ordinador personal

4.- Analitzar l’evolució sofrida en les diferents parts dels sitemes d’ordinadors.

Bloc Usuari:

1.- Entendre què és i com s’utiltiza un Full de càlcul, i ser capaç d’obtenir-ne profit a l’hora de resoldre problemes que impliquin grans càlculs numèrics.

2.- Entendre què és i com s’utiltiza un SGBD local, i ser capaç d’obtenir-ne profit a l’hora de resoldre problemes que impliquin la manipulació d’un gran volum de dades.

Bloc IPO:

1.- Comprendre la naturalesa del software, i com es relaciona amb la plataforma hardware i entorn operatiu sobre els que s’executa.

2.- Analitzar problemes resolubles per un ordinador, i ser capaç descomposar-los formalment en tasques més petites.

3.- Dissenyar i programar algorismes amb input/output manual de dificultad mitjana.

4.- Adquirir coneixemnts sobre algorismes de control de dispositius (en coordinació amb el bloc IAO).

6.- RECUPERACIÓ.

Per als alumnes que hagin de recuperar la matèria en setembre, se’ls demanarà un exercici Usuari i un altre IPO per a resoldre durant l’estiu (funcionalitat requerida) i una prova escrita a resoldre en la convocatòria de setembre.

En el que fa referència a la recuperació de continguts en que els alumnes que fan l'assignatura tenguin problemes d'aprenentatge, els sistemes d'avaluació definits permeten la detecció bastant prest de les dificultats, podent-se plantejar activitats de reforç més dirigides per a aquells alumnes interessats en assolir les aptituds, incloent problemes i exercicis més particularitzats, sessions pràctiques més dirigides, etc.

7.- MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS.

 

L'aula d'informàtica 1 per a realitzar sessions d’usuari i IPO, amb la dotació del programa Xarxipèl·lag.

- Recursos de l’aula d’informàtica: xarxa ethernet de 15 llocs, accés al sistema d’arxius del servidor local, i connexió ADSL a Internet.

- Degut a que els blocs Usuari i IPO poden presentar exercicis que requereixin molt de temps de dedicació, es poden proposar treballs que els alumnes hagin de resoldre a casa, amb el seu propi ordinador. En principi, i per a mantenir la igualtat d’oportunitats entre l’alumant, això tan sols es portarà endavant si tots ells disposen d’equip pc a ca seva.

- Full de càlcul comercial (probablement, Excel) i SGBD comercial (probablemnt ACCESS). Es valorarà la possiblitat de treballar en Star Office. Avantatges: Gratuitat del producte, semblança amb l’entorn de Micorsoft. Problemes: Poca implantació, poc material literari per a treballar-hi.

- Compilador Turbo Pascal 1.5 per windows. Pot còrrer sobre plataformes 386 amb windows 3.1. El compilador està instal·lat a tots els llocs de treball de l’aula d’informàtica, i se’n facilita una còpia als alumnes perquè l’utiltizin a casa. La proposta d’exercicis i recollida de treballs d’alumens es fa a través de la xarxa. Als alumnes se’ls facilita també una adreça e-mail del professor amb l’objecte de que puguin demar-li consultes fora dels periodes lectius.

- En el cas de que s’arribi als continguts opcionals detallats al bloc IPO, es poden fer demostracions en entorn Delphi per a l’estudi de llenguatges OOP i visuals (es procurarà que sigui així. Com ja hem senyalat), i entorn MS-ACCESS per a l’estudi del llenguatge SQL.

BIBLIOGRAFIA per als tres BLOCS:

No es proposa cap llibre de text, però es comenta quins existeixen al mercat que fan referència als temes tractats.

Com a guia de sintaxi Turbo Pascal s’utiltiza un fitxer pdf en hardcopy. Com a referència per a la proposta de problemes, s’utilitza la següetn bibliografia:

- LORCA, LOZANO: "Programación con el lenguaje PASCAL", Paraninfo, 1985

- WIRTH, "Algoritmos + Estrucutras de Datos = Programas", Ediciones del Catillo, 1986

- VILA MARTA, SEBASTIÀ, "Programació Fonamental, Problemes", Edicions UPC, ETSEIB, 1995

8.- TEMES TRANSVERSALS.

Educació per a la igualtat entre els sexes: Duent a terme una discriminació positiva envers les alumnes que han seleccionat la matèria, obligant-les a situar-se en un nivell d'integració tècnica igual als dels companys, superant els tòpics de la poca disposició física o d'interès de les dones en front de la tecnologia i dels mecanismes.

Educació del consumidor. En l'aspecte de educació del consumidor es farà referència als drets del consumidor, interès de llegir la informació tècnica que acompanya els productes de consum, la repercussió sobre un mateix i el medi dels processos de consum, no tan sols des del punt de vista del consumidor, sinó també del punt de vista de l'instal·lador o del fabricant. Criteris d'avaluació de la qualitat d'un producte.

9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRA-ESCOLARS.

Visites a empreses l’entorn de gestió i producció de les quals està totalment o parcialment informatitzat: Hospital de Can Misses i Aeroport d’Eivissa.

10.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

El reduït nombre d'alumnes que conforme el grup classe, al mateix temps del nivell educatiu, post-obligatori i molt més especialitzat en que ens trobam, facilita l'atenció a les ja menors diferències entre motivacions, capacitats i coneixements dels alumnes, podent superar les deficiències del procés amb els mitjans de recuperació definits.

11.- INTERRELACIÓ DEPARTAMENTAL.

A part de la intrínseca relació existent entre els continguts de l'assignatura i els de les ciències pures de l'aplicació de les quals en resulta la tecnologia (Matemàtiques, Física, Química, etc.) no hi ha prevista una relació formal de continguts o activitats a treballar de manera conjunta, encara que la bona relació entre el professorat dels departaments facilita un trasvàs d'informació i coordinació per no repetir o contradir continguts comuns a les diferents assignatures.

En el treball relatiu a activitat obstètrica, es posa en coneixement dels pofessors del dpt de CCNN la naturalesa de l’activitat.

En el treball relatiu a prestecs hipotecaris, es fa el mateix amb el dpt deconomia, malgrat que cap dels alumnes de TIC la cursen, doant que són optatives excloents .

En el treball d’Astronomia (estudi de la distribució de cúmuls estelars globulars en relació al pla galàctic) s’ha procurat que les matemàtiques que hi apareixen siguin adequades al nivell de 1er de Batxiller, i s’ha demanat la col·laboració del dpt de matemàtiques.