NORMES D'ÚS DE L'AULA D'INFORMÀTICA.

Per al millor funcionament general de l'aula es prega que se segueixin les

següents indicacions:


NO CANVIEU DE LLOC NI MOGUEU ELS ORDINADORS NI ELS SEUS PERIFÈRICS (impressores, ratolins, etc.) La connexió actual de tots els ordinadors en xarxa permet imprimir en qualsevol impressora des de qualsevol ordinador, sempre que estigui encès l'ordinador que té la impressora directament connectada. D'altre banda, la connexió en xarxa és relativament delicada i el desplaçament dels ordinadors pot inutilitzar la xarxa completament.


REVISAU EL MATERIAL CORRESPONENT A CADA LLOC DE TREBALL, i apuntar els desperfectes o observacions que cada usuari detecti abans de començar a treballar (integritat de disqueteres, lector de CDs, ratolí (bola i estora), auriculars (2), etc.) en la pantalla d'observacions que apareix a l'engegada. Tanmateix, el responsable del grup (que tendrà la clau) ha d'omplir el full d'entrada i apuntar el resum dels desperfectes més importants. En col·laboració amb els coordinadors informàtics, s'intentarà fixar l'autor del desperfecte (el darrer usuari que no hagi anotat el corresponent desperfecte).


NO GRAVEU ARXIUS O PROGRAMES EN ELS DISCS DURS, ja que l'espai lliure és limitat i s'haurien d'esborrar indiscriminadament. Cada usuari ha de gravar els seus arxius en disquets propis i, si s'ha de gravar algun arxiu provisionalment en el disc dur, fer-ho en la carpeta "Mis Documentos". Per instal·lar algun programa, consultau els coordinadors informàtics, ja que les possibilitats de la xarxa redueixen la necessitat d'instal·lar alguns programes a tots els ordinadors.


NO CANVIEU LES CONFIGURACIONS DELS ORDINADORS PER CAPRITX. Recordau que són d'utilització col·lectiva i no d'ús personal. Si hi ha algun canvi a fer per raons justificades, parlau amb els coordinadors de l'aula.


DEIXAU ELS DIFERENTS ACCESSORIS CORRECTAMENT COL·LOCATS. Deixant el teclat, ratolí, auriculars i cables, Així com les cadires, correctament col·locades, es facilita l'entrada i sortida de l'aula i es redueixen els incidents.


DEIXAU LES FINESTRES I PERSIANES TANCADES, AIXÍ COM L'INTERRUPTOR GENERAL DESCONNECTAT. Quan es tanqui l'aula s'ha de comprovar que queden totes les persianes i finestres tancades ja que així s'evitarà que el sol faci malbé els equips i que els ocells facin un "recobriment orgànic" dels materials. Desconnectant l'interruptor general s'assegura que cap equip queda connectat per descuit.