ANNEX 1-B: NORMES DE L'AULA DE TECNOLOGIA

Les següents normes tenen com objectius fonamentals:

Secció NG. Normes generals:

NG1) Cada alumne pertany a un grup de treball, i té assignada una funció:

NG2) Cada grup té assignada una taula i un panell de ferramentes per al seu ús exclusiu, dels quals són responsables.

NG3) Hi ha zones d'ús restringit al professorat: magatzem i armaris d'eines especials.

NG4) La zona de treball ha d'estar ordenada SEMPRE: abans, durant i després de treballar.

Secció PG. Prohibicions generals:

PG1) Dins l'aula-taller no es pot correr ni jugar. Està especialment prohibit jugar amb les eines

PG2) Dins l'aula-taller no es pot menjar ni beure en cap moment

PG3) No es pot entrar a les zones d'ús exclusiu del professor sense permís i supervisió directa seva.

Secció OG. Obligacions generals:

OG1) Els cinc darrers minuts de classe estan destinats a recollir, ordenar i netejar el taller.

OG2) No es pot sortir fins que el professor hagi donat el vist-i-plau.

Secció PP. Protecció personal:

* Condicions que ha de tenir la roba i l'aspecte personal per a evitar accidents:

PP1) La roba no ha de ser massa ample ni estreta, ni estar descordada.

PP2) No es poden tenir a la vista penjolls, polseres ni arracades voluminoses.

PP3) El cabell llarg s'ha de dur recollit.

PP4) No es poden portar sabates obertes (xancles o sandàlies)

*Per a la protecció de la roba de l'alumnat en front de possibles taques, rascades o crems, es poden utilitzar les jaquetes de treball de l'Institut. El professor determinarà la forma d'usar-les.

PP5) Ús obligatori de guants, per a la subjecció, transport o manipulació de peces, eines i materials en general. En algunes feines, quan el professor ho indiqui explícitament, es podrà prescindir del seu ús.

PP6) Ús obligatori d'ulleres: Sempre que es realitzin treballs en els quals hi hagi projecció de partícules.

Secció UE. Ús d'eines:

UE1) Per poder utilitzar les eines de l'aula-taller s'ha de dipositar una fiança de 1 €. que es retornarà a final de curs (si no hi ha incidents).

UE2) Els alumnes utilitzaran exclussivament les eines del panell que tenen assignat, i les que indiqui el professor.

UE3) Els alumnes són els responsables del correcte ús de les eines.

Secció AM. Adquisició de materials:

AM1) L'IES Algarb procurarà subministrar tot el material necessari per a la realització de les practiques dels alumnes, a partir de compres i reutilització de material antic. Ocasionalment es demanarà als alumnes que portin part del material. Es valorarà especialment l'opció del RECICLATGE.

Secció FI. Feines rutinàries a l'inici de les sessions de taller:

FI1) El grup de treball ha de revisar l'estat de la seva zona de treball: pintades, desperfectes, brutícia sobre la taula i al terra, col·locació de les eines del panell.

FI2) S'ha de signar la carpeta registre d'observacions i desperfectes, indicant curs i grup, data i components del grup que aquell dia han assistit a classe. A continuació s'escriuran les observacions de la revisió inicial.

FI3) Quan sigui necessari, se sol·licitarà al professor la clau per obrir el panell.

Secció FF. Feines rutinàries al final de les sessions de taller:

FF1) Recollida, col·locació, comprovació d'eines i tancament dels panells.

FF2) Guardar materials i documentació dels projectes.

FF3) Neteja de pols i bruticia. TOTHOM és responsable de la neteja, no tan sols l'encarregat. Les zones d'ús comú es netejaran segons indiqui el professor.

FF4) El cargol de banc s'ha de deixar amb les mordasses separades 1 o 2 cm i la maneta vertical.

FF5) Si s'ha utilitzat vestuari de l'IES, s'ha de deixar penjat i ben col·locat al seu lloc.

FF6) Deixar les finestres tancades.

FF7) Esperar cadascun al seu lloc de treball fins que toqui el timbre i el professor doni permís per sortir.