PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

INFORMÀTICA:

(Optativa 4t d'ESO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES ALGARB.

Sant Jordi.

Curs acadèmic 2005/2006.

 

Actualitzada per Rafel Serra, Dept de Tecnologia.

 

ÍNDEX

 

0.- INTRODUCCIÓ.

1.- OBJECTIUS GENERALS D'ÀREA.

2.- CONTINGUTS.

3.- METODOLOGIA.

4.- AVALUACIÓ.

5.- CRITERIS DE PROMOCIÓ.

6.- RECUPERACIÓ.

7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS.

8.- TEMES TRANSVERSALS.

9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRA-ESCOLARS.

10.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ADAPTACIONS CURRICULARS.

11.- INTERRELACIO DEPARTAMENTAL.

0.- INTRODUCCIÓ.

L'optativa d'Informàtica és una assignatura optativa ofertada als alumnes de 4 rt d'ESO que cursin un itinerari que no inclogui Tecnologia. Està enfocada cap al caràcter complementari que té aquesta disciplina avui dia, en lloc de fer-ho cap als fonaments propis dels ordinadors. Així doncs, el plantejament donat se concentra en la introducció i desenvolupament de les aplicacions informàtiques més exteses com a complement de l'educació de l'alumnat, amb la finalitat de subministrar-los una eina útil i de gran difusió en l’actualitat.

Al'hora d'establir la programació s’ha de tenir en compte la gran diversitat de coneixements previs dels alumnes en aqust camp. Si be tots solen mostrar un interès especial per la matèria, n'hi ha alguns que tenen experièncai prèvia amb els ordinadors, mentre que d’altres només l'han utilitzat esporàdicament o mai. Aquest fet obliga a plantejar els continguts d'una manera més oberta i individualitzada, per fer especial atenció a aquesta diversitat de coneixements previs.

 

1.- OBJECTIUS GENERALS D'ÀREA.

Els objectius de l'assignatura giren en torn a la transmissió de les possibilitats i procediments propis dels mitjans informàtics, utilitzant els estudis d'altres àrees com a fonament per a l'aplicació. D'entre els objectius generals d'etapa, els que queden assumits són:

1) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en castellà i català i almenys en una llengua estrangera, utilitzant-los per comunicar-se i organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge.

2) Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics, científics i tècnics, amb la finalitat d'enriquir les seves possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

3) Obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts en les que habitualment es troba disponible, tractar-la de forma autònoma i crítica, amb una finalitat prèviament establerta i transmetre-la als altres de manera organitzada i intel·ligible.

4) Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps del coneixement i l'experiència, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic, contrastant-les i reflexionant sobre el procés seguit.

5) Conèixer i valorar el desenvolupament científic i tecnològic, les seves aplicacions i incidència en el seu medi físic i social.

Analitzant el objectius més directes de l'assignatura i agrupant-los d'acord amb els objectius generals de l'etapa definits en el centre, queden:

 

1. Comprensió i expressió oral i escrita, artística i tècnica

- Utilitzar els recursos informàtics per expressar-se per escrit i gràficament, així com oralment i visual de manera integrada.

- Explorar les diferents oportunitats bàsiques de comunicació que ofereix la informàtica també en el camp artístic i tècnic.

- Manejar les informacions que subministren els programes d'informàtica per al propi ús i resolució de problemes.

2. Obtenir, seleccionar i utilitzar les diferents fonts d'informació

- Conèixer i utilitzar les eines complementàries de suport de les tasques informàtiques.

- Habituar-se a l'ús dels materials digitals com a font d'informació i consulta.

- Valorar les possibilitats informatives de la inter-connexió mundial dels ordinadors, així com el risc de transmissió d'informació incorrecta, incompleta, o mal interpretada.

3. Actitud.

-Valorar la utilitat dels mitjans informàtics adequadament utilitzats, tanmateix com les seves limitacions, i entendre el paper fonamental i indispensable de l'home en qualsevol procés informàtic.

- Respectar les normes d'ús d'uns recursos d'utilització col·lectiva i de valor material elevat.

- Desenvolupar sentiments de satisfacció per haver aconseguit manejar les diferents tècniques que ofereix un programa.

4. Participació.

- Aprendre a respectar els companys i a col·laborar en l'assoliment d'un resultat comú.

- Contemplar possibilitats de col·laboració amb persones molt allunyades físicament gràcies a la interconnexió electrònica.

5. Hàbits de treball

- Assumir la importància de la puntualitat i l'aportació personal en el treball en grup.

- Entendre la conveniència d'aprofitar el temps de que es disposa per poder enllestir el treballs començats.

Els objectius mínims exigibles en l'assignatura són:

- Avançar en el coneixement de les tècniques disponibles en els programes utilitzats

- Desenvolupar les tasques programades amb interès i dedicació.

- Respectar les limitacions i característiques dels companys.

- Assumir les normes d'ús col·lectiu de l'aula d'informàtica, així com les referents a puntualitat i ordre del lloc de treball.

2.- CONTINGUTS.

Els continguts que es volen desenvolupar al llarg del curs estan organitzats al voltant del coneixement de les possibilitats i procediments d'ús de programes aplicatius de caràcter general. Concretament s'utilitzaran, a més de l'entorn operatiu corresponent, paquets integrats de processador de textos, full de càlcul i base de dades, juntament amb programes de manipulació gràfica, presentacions, navegadors d'Internet i, en edició de pàgines WEB com objectiu final, ja que és un "document" que agrupa la pràctica totalitat de formats informàtics (textos, gràfics, imatges, sons, etc.) i la seva gran popularitat actual el fa molt atractiu per l'alumnat. Els continguts referents a cada programa s'organitzen en diferents nivells d'aprofundiment, de manera que els alumnes vagin avançant d'un nivell a l'altre amb el seu ritme.

En referència a les actituds, l'actitud bàsica a desenvolupar en tots els nivells és la de valorar la capacitat de la informàtica per facilitar el treball així com l'interès per conèixer i aplicar correctament les tècniques i procediments adquirits en cada nivell. La resta de continguts, estructurats per nivells, són:

ESTRUCTURA DELS ORDINADORS:

a) CONCEPTES: Parts bàsiques d'un ordinador. Perifèrics dels ordinadors: utilitats i característiques. Hardware - Software: parts bàsiques. Sistemes d'emmagatzement: unitats de mesura: bit i Byte i el seus múltiples. Sistemes de representació d'informació dels ordinadors: lletres, nombres i imatges.

b) PROCEDIMENTS: Utilització de les parts bàsiques de l'ordinador: engegada, ús del teclat. Reconeixement i ús dels perifèrics disponibles: impressora, escanner, modem, disqueteres, lectors de CD-ROM, ratolins, targetes de só.

c) ACTITUDS: Valoració de la complexitat de l'estructura dels ordinadors i dels complements imprescindibles, i respecte pels materials instal·lats.

Entorn Operatiu: WINDOWS 98, 2000, XP

NIVELL 0

a) CONCEPTES: Funció d'un Sistema Operatiu. Parts bàsiques dels entorns Windows: Escriptori, punter, barres, botons, icones, accessos directes, finestres. Moviments bàsics del ratolí: pulsació de tecles, "doble-clic", arrossegar i amollar. Possibilitats de les finestres: moviment, canvis de tamany, superposició, etc.

b) PROCEDIMENTS: Utilització del ratolí. Inici de programes. Manipulació de finestres.

c) ACTITUDS: Valorar la comoditat i utilitat de l'ús del ratolí i maneig de finestres.

NIVELL 1

a) CONCEPTES: Accessoris i complements de Windows: Ajuda, eines de supervisió de l'ordinador, maneig dels perifèrics de l'ordinador.

b) PROCEDIMENTS: Veure els accessoris disponibles. Trobar les característiques de l'ordinador. Utilitzar l'ajuda per resoldre dubtes i problemes.

c) ACTITUDS: Comprovar la integritat, eficiència i rendiment d'un equip PC amb SO comercial comú.

NIVELL 2

a) CONCEPTES: Organització de la informació: arxius, carpetes, unitats.

b) PROCEDIMENTS: Utilització dels diferents nivells organitzatius. Manipulació i administració de carpetes, arxius, unitats, etc.

c) ACTITUDS: Valorar i aplicar l'organització jeràrquica i estructurada per disposar d'informació fàcilment accessible. Altres SO.

Processador de Textos: WORD

Nivell 0

a) CONCEPTES: Arxius i documents. Introducció d'informació. Funcions bàsiques. Emmagatzement d'Informació

b) PROCEDIMENTS: Obrir un arxiu nou. Prova del teclat: escriure lletres i nombres. esborrar. Guardar o arxivar amb un nom. Recuperar un arxiu.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 1

a) CONCEPTES: Aspectes dinàmics de la informació.

b) PROCEDIMENTS: Modificar lletres i paraules: inserir, substituir, ... Imprimir. Canviar el tipus i color de lletra. Canviar l'alineació

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 2

a) CONCEPTES: Tasques rutinàries. "Automatització" de tasques.

b) PROCEDIMENTS: Auto-correcció. Buscar i substituir text. Modificar el format de pàgina. Modificar paràgrafs: ressaltar, copiar, tallar, Desfer errors

c) ACTITUDS: Valorar la facilitat de modificar la informació i arreglar errors, així com l'avantatge dels mitjans informàtics en tasques rutinàries.

Nivell 3

a) CONCEPTES: Característiques de les presentacions: Formats.

b) PROCEDIMENTS: Sagnats. Canvis de pàgina. Columnes Efectes especials: Títols, ombrejats, numeració, peus i caps de pàgina. Incorporar altres elements: taules, gràfics, imatges.

c) ACTITUDS: Gust per les presentacions completes i correctes.

Nivell 4

a) CONCEPTES: Organització de la informació amb gran extensió. Estructures bàsiques: Indexos.

b) PROCEDIMENTS: Senyals i marcadors. Indexació automàtica. Finestres partides. Formats d'arxivat: importació-exportació. Vincular i incrustar elements. Fer plantilles. Macros d'ordres.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Full de càlcul: EXCEL.

Nivell 0

a) CONCEPTES: Concepte de cel·la, rang. Estructura de la fulla de càlcul: files i columnes.

b) PROCEDIMENTS: Introduir ròtuls, valors i fórmules. Gravar amb un nom. Recuperar l'arxiu.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 1

a) CONCEPTES: Consideracions sobre: ròtuls, valors, fórmules, .... Multiplicitat de fulles.

b) PROCEDIMENTS: Fórmules amb funcions. Utilitzar vàries fulles.

c) ACTITUDS: Apreciar la utilitat de les fulles de càlcul per realitzar càlculs repetitius o predefinits.

Nivell 2

a) CONCEPTES: Representació gràfica de la informació numèrica.

b) PROCEDIMENTS: Utilització de gràfics: tipus diferents, series representades.

c) ACTITUDS: Valorar la facilitat d'anàlisi de la informació numèrica resumida gràficament.

Nivell 3

a) CONCEPTES: Conceptes i complements de gràfics: llegendes, escales, series, etc.

Formats a fulles de càlcul.

b) PROCEDIMENTS: Gràfics: Nom, eixos i escales, etiquetes, llegendes, tipus de lletra, complements (línies d'unió). Format de cel·la: ample-alt. Alineació dins cel·les. Ocultament de zeros. Protecció de cel·les. Immobilitzar títols.

c) ACTITUDS: Les generals esmentades.

Nivell 4

a) CONCEPTES: Adreçament absolut i relatiu.

b) PROCEDIMENTS: Copiar i moure informació: influencia de referències absolutes i relatives. Inserir files i columnes. Fórmules de rang: sumatoris, introduir series.

c) ACTITUDS: Valorar la comprensibilitat de la informació gràfica en front a la numèrica.

Nivell 5

a) CONCEPTES: Visualització i impressió d'informació numèrica.

b) PROCEDIMENTS: Format: ocultar files i columnes. Posar voreres. Salts de pàgina, capçaleres i peus. Ordenar continguts. Noms de rang. dates i hores.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Base de dades: ACCES.

Nivell 0

a) CONCEPTES: Definició i utilitat de les bases de dades. Concepte de registre i camp.

b) PROCEDIMENTS: Introduir informació en bases de càlcul pre-dissenyades. Canvi de la informació emmagatzemada

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 1

a) CONCEPTES: Tipus de presentació i formes d'introducció de dades. Formats de presentació d'informació.

b) PROCEDIMENTS: Presentació de la informació en diferents visualitzacions: Formulari, llista, etc.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 2

a) CONCEPTES: Ordenació i extracció d'informació. Subgrups d'Informació. Concepte de consulta, informe, etc.

b) PROCEDIMENTS: Obtenció de llistes ordenades de registres segons diferents camps. Realització de consultes utilitzant criteris simples de selecció i comparació (igualtats, desigualtats, ordenaments, interval de valors admesos, negacions).

c) ACTITUDS: Valorar la flexibilitat de les bases de dades en l'ús de grans quantitats d'informació d'estructura definida.

Nivell 3

a) CONCEPTES: Llistats d'informació: Informes.

b) PROCEDIMENTS: Informes: crear informes diferents d'una base de dades, mostrant diferent informació. Imprimir informes, Enviar-los a un altre programa. Millores en les presentacions de pàgines: peus i encapçalats, numeració. canvis de pàgina, marges, ...

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 4

a) CONCEPTES: Disseny de bases de dades: projecció de la informació necessària.

b) PROCEDIMENTS: Creació de noves bases de dades: planificació i confecció de la plantilla d'entrada. Diferents tipus d'entrades: valors numèrics o caràcters, dates, dibuixos i imatges, etc. Inclusió d'etiquetes i textos explicatius en un formulari.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 5

a) CONCEPTES: Possibilitats d'utilització i manipulació automatitzada de la informació: fórmules, condicions, macros... Opcions avançades de presentació en pantalla i impressa.

b) PROCEDIMENTS: Introducció de fórmules i funcions. Introducció d'informació variant en una sèrie de registres. Format de les presentacions: mostrar línies, ocultar registres o camps. Canvis de tipus de lletra, alineació, presentacions numèriques, etc. Zones protegides. Format en els informes: afegir línies en blanc, marges i tamany de la pàgina. ample de files i columnes, títols, etiquetes, encapçalats, canvis de pàgina. Importació- exportació de diferents formats de base de dades.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Tractament de gràfics.

Nivell 0

a) CONCEPTES: Concepte de pixel. Primer pla i fons.

b) PROCEDIMENTS: Utilització d'eines bàsiques de dibuix: traçador, pinzell, omplerta, difusor (aerògraf). Figures geomètriques predefinides.

c) ACTITUDS: Comprendre la utilitat dels ordinadors per més coses que escriure i jugar.

Nivell 1

a) CONCEPTES: Edició gràfica bàsica: retall i còpia. Formats d'imatge: bmp (2, 8, 16 o 24 bits), jpeg, gif etc.

b) PROCEDIMENTS: Realització de muntatges procedents de diversos dibuixos. Utilització de rectangle de tall i polígon de retall. Comparació de la qualitat d'imatge i de l'espai d'emmagatzement necesari dels diferents formats gràfics.

c) ACTITUDS: Concienciació de la diferencia d'aprofitament entre diferents formats en front d'un mateix resultat i de la diversitat de solucions a una mateixa necessitat.

Nivell 2

a) CONCEPTES: Biblioteques gràfiques. Composició d'imatges (II).

b) PROCEDIMENTS: Dibuixos de biblioteques. Inserció i importació. Figures opaques i transparents, moviments del dibuix: girs i rotacions, simetries, escales: Augment i reduccions. Creació de colors personalitzats. Combinació d'imatges reals: escanejades, etc.

c) ACTITUDS: Les comentades amb caràcter general.

Nivell 3

a) CONCEPTES: Edició d'imatges: fusió, contrast, extracció, etc.

b) PROCEDIMENTS: Tècniques d'edició sofisticades: difusió o resalt de contorns, resolució: augment o reducció. Fotocomposició

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Comunicacions entre ordinadors: Internet.

Nivell 0

a) CONCEPTES: Concepte de Xarxa d'ordinadors. Característiques de les comunicacions: instruments: modem, port, cables o xarxa telefònica. Servidor-client.

b) PROCEDIMENTS: Utilització d'informació i recursos d'altres ordinadors.

c) ACTITUDS: Apreciar els avantatges econòmics, pràctics, de relació, etc., de tenir els ordinadors interconnectats.

Nivell 1

a) CONCEPTES: Internet. Navegador. Serveis: WWW, e-mail, news, chat, etc. Organització de la Informació: Indexos. Buscadors: sobre directori o per criteris.

b) PROCEDIMENTS: Utilitzar Internet o Intranets per accedir a informacions llunyanes o molt específiques. Manejar buscadors per extraure informació concreta.

c) ACTITUDS: Admirar-se de les possibilitats de la comunicació mundial interactiva i prendre postures crítiques en front a la validesa de la informació existent. Valorar la utilitat del coneixement d'idiomes.

Nivell 2

a) CONCEPTES: Criteris de busca. Classificació de la informació.

b) PROCEDIMENTS: Buscadors: definició d les condicions de cerca. Restricció dels continguts. Tipus d'informació transmissible.

c) ACTITUDS: Conscienciejar-se de la necessitat d'organitzar correctament la informació en front de la impressionant quantitat disponible i de disposar de sistemes informàtics ben definits i correctament utilitzats pels usuaris per treure un profit adequat de "la xarxa".

Estructura de les pàgines WEB. Vincles; Hipertext. Creació de pàgines WEB

Nivell 0

a) CONCEPTES: Vincles, presentacions, incrustacions.

b) PROCEDIMENTS: Transformació d'un document estàndard en una pàgina WEB. Afegir elements propis: "marquesines", hiper-vincles, etc.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

Nivell 1

a) CONCEPTES: Formats de presentació i emmagatzement d'informació.

b) PROCEDIMENTS: Elaboració i edició d'efectes més sofisticats: sons, imatges, animacions, etc.

c) ACTITUDS: Les generals comentades.

3.- METODOLOGIA.

El sistema proposat per a aquesta assignatura durant aquest curs consisteix en la realització per part dels alumnes de una sèrie de tasques o petits treballs amb els que aniran desenvolupant els procediments i continguts conceptuals i actitudinals programats. Tots aquests treballs els realitzaran amb els ordinadors de l'aula d'informàtica, de manera individual o reunits en parelles.

Es compta amb el recurs d’un guió dissenyat en forma de pàgina WEB, on tenen instruccions a seguir i al mateix temps poden consultar les explicacions de com anar fent les feines. Aquestes activitats es complementaran amb explicacions "magistrals" a nivell general sobre alguns continguts conceptuals i de continguts procedimentals a petits grups d'alumnes per aconseguir una evolució més ràpida, ja que l'experiencia d'anys enrera amb el sistemes autodidactes es que són incomodes per l'alumnat.

 

4.- AVALUACIÓ.

Criteris d'avaluació:

L'avaluació de l'aprofitament del curs se centrarà en comprovar l'avançament en la "capacitat informàtica" de cada alumne, en funció del seu nivell de partida i dels diferents graus o nivells establerts en la programació. Es pretén que cada alumne avanci al menys dos nivells en cada un dels tipus de tasca a tractar, es a dir, en coneixement i maneig de l'entorn operatiu, processament de textos, maneig de fulla de càlcul i base de dades, dibuix assistit per ordinador, confecció de pàgines WEB. Pels alumnes més avantatjats s'introduirà el maneig més elaborat de sons, imatges i animacions o fins i tot conceptes de programació.

Aquest avançament ho haurà de mostrar essent capaç de realitzar els procediments marcats en el nivell corresponent, coneixent els conceptes relatius i demostrant les actituds associades, en el desenvolupament dels treballs habituals de classe i de treballs específics de caràcter individual.

Juntament amb els continguts de caràcter específic de l'assignatura, es considerarà important dins l'avaluació l'assoliment de les actituds de caràcter més general que l'alumne mostri en quant a aspectes de la convivència tals com el respecte als companys i professors, la puntualitat, l'ordre i neteja en el lloc de treball, la constància i l'interès pel treball ben realitzat, etc.

Metodologia;

El sistema d'avaluació de l'assignatura es fonamenta en els següents mètodes:

Valoració diària de l'actitud i el treball de l'alumne, concretat fonamentalment en els següents punts:

- Puntualitat.

- Constància en el treball.

- Respecte cap els companys i els materials.

- Neteja i ordre del lloc de treball.

- Interès en el perfeccionament de les tècniques i en l'aprofundiment personal.

Correcció i valoració dels treballs i tasques que van desenvolupant en l'assignatura.

Realització i valoració d'exercicis individuals, amb l'ordinador o sense, on han de demostrar el grau d'assoliment de les diferents activitats realitzades.

5.- CRITERIS DE TITULACIÓ.

Els criteris de titulació corresponen a la valoració per part de tot l'equip educatiu del grau d'assoliment dels objectius marcats pel centre, però en el que respecta a l'assignatura, els criteris considerats com mínims exigibles són, com ja s'ha comentat abans, adquirir les capacitats corresponents a, al menys, dos nivells superiors del de partida, en quant al maneig de Processadors de textos, Fulles de Càlcul i Bases de dades, com exponents més generals de les aplicacions informàtiques no específiques. A més, s'ha d'observar en l'alumne l'aplicació i respecte per les actituds generals de convivència i treball fixades en l'apartat anterior.

6.- RECUPERACIÓ.

La recuperació al llarg del curs és un procés continu ja que el sistema d'avaluació definit mesura el progrés dels alumnes amb major freqüència que el períodes d'avaluació habituals i els informa del seu estat, permetent ajustar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Les activitats de recuperació previstes per a aquells alumnes que no han superat l'assignatura pels procediments ordinaris, però que tot i així han promocionat a cursos superiors no té necessitat legal ja que al final del curs, els alumnes que el superin obtenen el títol de graduat en ESO sense cap vincle que depengui de les assignatures no superades.

7.- MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS.

Com a recurs principal es compta, obviament, amb l'aula d'informàtica i els seus recursos propis: Ordinadors multimedia, impressores, escaner, tarjeta de captura de vídeo, etc.Els alumnes no tenen llibre de text, però dins les classes es podran utilitzar revistes, catàlegs i altres publicacions i fotocòpies que es facilitaran als alumnes.

8.- TEMES TRANSVERSALS.

Els temes transversals que estaran presents al llarg d'aquest curs són:

Educació del consumidor. Donant als alumnes eines per a comprovar d'una manera ràpida i precisa la informació subministrada pels fabricants i venedors, i poder valorar d'una manera més global les característiques dels diferents productes.

Educació per a l'igualtat d'oportunitats entre els sexes. Promovent la integració completa de les alumnes en tot tipus de tasques.

9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRA-ESCOLARS.

Es plantejarà, donat el cas, visitar el campus virtual i l’exposició de material informàtic que en els anys anteriors s’ha instal·lat en el Recinte firal durant el mes de Febrer.

10.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ADAPTACIONS CURRICULARS.

La inherent i enorme diversitat prevista entre l'alumnat matriculat en l'assignatura, fonamentalment en el referit a coneixements previs més que a capacitat i motivacions ja ha quedat plantejada de bon començament, ja que l'estructura planificada per al curs, tant a nivell de continguts com de metodologia, està enfocada específicament a cobrir aquestos aspectes. Es considera que el sistema plantejat pot respondre acceptablement a la diversitat esperada.

A part d'aquesta atenció a la diversitat pròpia de l'alumnat, en els grups de 4rt amb alumnes d'integració, es realitzaran les adaptacions de mitjans i/o continguts tant prest es disposi de la informació del departament d'Orientació respecte al tipus i nivell de les activitats realitzables per aquestos alumnes i es realitzarà la corresponent adaptació curricular.

11.- INTERRELACIÓ DEPARTAMENTAL.

La utilització prevista de materials d'altres àrees com a material de treball per a les tasques a desenvolupar en l'assignatura obliga a una relació directa amb els departaments que subministrin aquest materials, encara no concretats. En cursos anteriors es va aprofitar l'assignatura per informatitzar els resultats de les enquestes del projecte lingüístic, i enguany es preveu realitzar tasques de recolzament organitzatiu: gràfics per a reducció de despeses, full de fotos per anuaris, etc.