Quart curs (Extracte curriculum Oficial curs 08/09. Govern Balear)

Continguts

Criteris d ’avaluació

Bloc 1. Instal·lacions en habitatges

- Anàlisi dels elements que configuren les instal·lacions d’un habitatge:

electricitat,aigua sanitària,evacuació d’aigües, sistemes de calefacció, gas,

aire condicionat, domòtica i altres instal·lacions.

- Connexió de servei, components, normativa, simbologia, anàlisi, disseny i

muntatge en equip de models senzills d ’aquestes instal ·lacions.

- Anàlisi de factures domèstiques.

- Arquitectura bioclimàtica per a l ’aprofitament energètic:desenvolupament

sostenible.

  1. Dissenyar, analitzar, simular i muntar circuits bàsics de les instal·lacions d ’un habitatge emprant la simbologia i normativa adequades.Identificar, valorar i fomentar les condicions que contribueixen a l ’estalvi energètic, l ’habitabilitat,la funcionalitat i l ’estètica en un habitatge.

La finalitat d’aquest criteri és avaluar la capacitat d ’interpretar i manejar la simbologia de les instal·lacions elèctriques de calefacció, aire condicionat, comunicacions, subministrament d ’aigua i sanejament.S ’ha d ’avaluar també el coneixement de l’alumnat sobre els components de les factures dels diferents subministraments i conèixer i aplicar les tècniques actuals d ’estalvi energètic.

Bloc 2. Electrònica

- Electrònica analògica: descripció i anàlisi de sistemes electrònics per blocs:

entrada, sortida i procés. Components electrònics passius i actius més emprats. Aplicacions en muntatges senzills.

- Electrònica digital.Aplicació de l ’àlgebra de Boole a problemes tecnològics

bàsics. Portes lògiques.

- Muntatges de circuits electrònics en plaques pretrepades, plaques de proves i circuits impresos.

- Introducció als microcontroladors.

- Ús de simuladors per analitzar el comportament dels circuits electrònics.

2. Descriure el funcionament, l’aplicació i els components elementals d ’un

sistema electrònic real. Dissenyar, simular i muntar circuits electrònics senzills utilitzant la simbologia adequada. Realitzar operacions lògiques emprant l ’àlgebra de Boole,relacionar plantejaments lògics amb processos

tècnics i resoldre, mitjançant portes lògiques, problemes tecnològics senzills.

Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per comprendre el funcionament dels circuits electrònics senzills i intervenir-hi per modificar-los;per això se n ’han de conèixer les característiques i funcions dels components bàsics a través de la simulació i el muntatge de circuits. També es busca avaluar la capacitat de dissenyar circuits amb portes lògiques per resoldre un problema lògic senzill utilitzant l ’àlgebra de Boole.Es valorarà el coneixement i l ’ús de la simbologia i el funcionament de les portes lògiques.

Bloc 3. Control i robòtica

- Percepció de l ’entorn: sensors emprats habitualment. Aplicacions a la indústria, la medicina, la investigació, etc.

- L’ordinador com a dispositiu de control:senyals analògics i digitals. Transmissió de la informació per mitjà de senyals elèctrics.

- Llenguatges de control de robots: programació. Realimentació del sistema.

- Experimentació amb sistemes automàtics, sensors, actuadors i aplicació de la realimentació en dispositius de control.

- Disseny i construcció de robots senzills.

- Ús de l ’ordinador com a element de disseny, simulació, programació i control.

3. Analitzar sistemes automàtics,descriure ’n els components i muntar automatismes senzills. Desenvolupar un programa per controlar un sistema automàtic o un robot i el seu funcionament de forma autònoma en funció de la realimentació que rebi de l ’e ntorn. Utilitzar simuladors informàtics per verificar i comprovar el funcionament dels sistemes automàtics, robots i programes de control dissenyats.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat d ’analitzar el funcionament d ’automatismes en diferents dispositius tècnics habituals i de diferenciar els sistemes de control d ’enllaç obert i tancat.També es busca valorar si s ’és capaç de desenvoluparmitjançant llenguatges de programació simples un programa que executi les instruccions en un dispositiu tècnic de fabricació pròpia o comercial.

Bloc 4. Pneumàtica i hidràulica

- Descripció i anàlisi dels sistemes hidràulics i pneumàtics, dels seus components i principis físics de funcionament.

- Disseny i simulació de circuits bàsics emprant simbologia específica. Exemples d ’aplicació en sistemes industrials.

4. Conèixer les principals aplicacions de les tecnologies hidràulica i pneumàtica i identificar i descriure les característiques i el funcionament d ’aquests tipus de sistemes.Utilitzar amb facilitat la simbologia i nomenclatura necessàries per representar circuits i per dissenyar i construir un sistema capaç de resoldre un problema quotidià utilitzant energia hidràulica o pneumàtica.

La finalitat d ’aquest criteri és valorar la capacitat per dissenyar i construir sist emes hidràulics o pneumàtics senzills.Per això l ’alumnat ha de ser capaç de dissenyar aplicacions habituals hidràuliques i pneumàtiques; conèixer els elements que integren aquests sistemes, els seus símbols i la funció que desenvolupen; representar esquemes utilitzant la simbologia i la nomenclatura adequades i comprendre ’n els principis físics del funcionament.

Bloc 5.Tècniques d ’expressió i comunicació

- Disseny assistit per ordinador: dibuix en dues i tres dimensions.

- Utilització de les eines informàtiques per elaborar documents tècnics.

- Actitud crítica i responsable cap a la propietat i la distribució del programari:tipus de llicències d ’ús i distribució.

5. Emprar eines de disseny assistit per ordinador per elaborar dibuixos en almenys dues dimensions. Emprar l ’ordinador com a eina per elaborar, desenvolupar i difondre documents tècnics.

La finalitat d ’aquest criteri és avaluar la capacitat de l ’alumnat de tractar, processar, elaborar,presentar i emmagatzemar la informació fent servir l ’ordinador,així com l ’habilitat d ’utilitzar un programa de disseny.

Bloc 6. Tecnologies de la comunicació

- Descripció dels sistemes de comunicació amb fil i sense fil i els principis tècnics per transmetre so, imatge i dades.

- Telefonia mòbil: descripció i principis tècnics.

- Sistemes de comunicació via satèl·lit: telefonia i televisió. Fonaments del GPS.

- Grans xarxes de comunicació de dades. Perspectiva de desenvolupament. Control i protecció de dades.

- Utilització de tecnologies de la comunicació d’ús quotidià.

6. Analitzar i descriure els elements i sistemes de comunicació, amb fil i sense fil,per a la transmissió d ’imatge,so i dades,i els principis tècnics bàsics que regeixen el funcionament.

Amb aquest criteri es pretén avaluar la comprensió del funcionament dels sistemes de comunicació mitjançant diferents dispositius, com també el coneixement dels diferents mitjans de transmissió de la informació i les seves característiques, tipus de senyals, elements i processos de transmissió, transformació i protecció de la informació.

Bloc 7. Tecnologia i societat

- La tecnologia i el seu desenvolupament històric. Fites fonamentals: revolució neolítica, revolució industrial, acceleració tecnològica del segle XX. Interrelació entre tecnologia i canvis socials i laborals.

- Ciència,tecnologia i societat.Anàlisi de l ’evolució dels objectes tècnics en funció dels factors següents: desenvolupament dels coneixements científics i tecnològics, estructures socioeconòmiques i disponibilitat de diferents energies.

- La normalització a la indústria.

- Aprofitament de matèries primeres i recursos naturals. Adquisició d’hàbits que potenciïn el desenvolupament sostenible.

- Perspectives de futur.

7. Conèixer les fites fonamentals del desenvolupament tecnològic i analitzar l ’evolució d ’alguns objectes tècnics,valorant -ne la implicació en els canvis socials i laborals.

Amb aquest criteri es pretén valorar l ’elaboració de judicis de valor sobre el desenvolupament tecnològic a partir de l ’anàlisi d ’objectes tècnics.Es tracta,també, d ’avaluar la capacitat de relacionar invents i descobriments en el context en què es desenvolupen interpretant les modificacions tecnològiques, econòmiques i socials en cada període històric.