PROJECTE: TAQUILLES PER A ALUMNES

Tercer d'ESO

 

 

 

Índex

 

PROJECTE: CONSTRUCCIÓ DE TAQUILLES

PER A ALUMNES

 

 

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES:

Aquest projecte està enfocat a alumnes de 3r d'ESO, amb la intenció d'introduir l'estructura típica dels projectes tècnics reals en un situació pròpia del seu entorn. Amb aquest objectiu, s'ha realitzat un projecte complet, totalment definit i enllestit que els alumnes, de manera individual (encara que treballant al mateix temps que altres companys) han d'anar utilitzant i analitzant per arribar a la construcció de una taquilla pròpia, on podran guardar el seu material escolar dins l'aula.

El plantejament fet persegueix que l'alumnat realitzi la funció d'operari (no de dissenyador, en aquest cas), per la qual cosa haurà de comprendre la representació dièdrica de les diferents peces, les perspectives i esbosos de conjunt, per al seu muntatge, i el full de procés de cara a conéixer detalls del muntatge o puntualitzacions i matissos a tenir en compte en el procés.

La presentació del projecte complet li servirà d'exemple per observar la forma i contingut de documents tan habituals del procés tecnològic com són la memòria, el pressupost o els diferents annexos que puguin afegir-se.

De cara a la realització de l'activitat derivada del projecte, és aconsellable que el centre (previ pagament per part dels alumnes si el pressupost del departament no ho pot assumir) encarregui tot el material, o al menys, les peces de fusta. En aquest cas, el pressupost és un justificant de les despeses corresponents al projecte.

 

 

 

Sant Jordi, 18 de Setembre de 2001

J.F.HUGUET

PROJECTE: CONSTRUCCIÓ DE TAQUILLES

PER A ALUMNES

MEMÒRIA:

 

Antecedents:

L'Institut Algarb és un institut d'Ensenyament Secundari situat prop del poble de Sant Jordi, en el Terme Municipal de Sant Josep de la Talaia. En aquest institut hi estudien 750 alumnes aproximadament, que provenen de diferents llocs del municipi i també d'alguns barris de Vila. Per als alumnes que viuen a una distància de l'Institut superior a 3 Km. el Ministeri d'Educació i Ciència va preveure un transport escolar gratuït durant l'etapa obligatòria, però malgrat això la majoria d'alumnes han de fer caminades bastant llargues be des de casa seva a la parada més propera de l'autobús, be directament fins l'Institut si viuen més prop dels 3 km. esmentats. Donat que cada dia els alumnes tenen entre 6 i 7 àrees diferents i que de moltes d'elles han de dur llibres, apunts i/o algun material auxiliar, això es tradueix en una càrrega important que els estudiants han de dur amunt i avall.

Junt amb l'anterior, en anys anteriors, entre les mancances o problemes que els alumnes han trobat en l'Institut, s'ha observat reiteradament la necessitat d'algun lloc on els alumnes puguin deixar els llibres o materials que no necessiten immediatament, i al que puguin accedir amb facilitat. Estudis anteriors realitzats per alumnes en l'àrea de Tecnologia han plantejat la compra de taquilles comercialitzades, però el preu és molt elevat.

Per altra banda, en el tercer curs d'ESO, els alumnes realitzen en l'àrea de tecnologia (que es una de les àrees obligatòries d'aquest curs) treballs en fusta, utilitzant les eines i tècniques més bàsiques. Es per això que ha sorgit la possibilitat de que, en el marc de l'assignatura, els alumnes de 3r, realitzin taquilles pròpies fetes en fusta, per poder guardar el seu material durant tota la seva estada en el centre.

 

Objectius:

Els objectius que es persegueixen amb el present projecte són, doncs, definir les característiques (dimensions, materials, preus, ...) d'unes taquilles que els alumnes de 3r curs d'E.S.O. puguin construir en les hores de tecnologia com a treball de l'assignatura, utilitzant les eines de l'aula-taller, i que després puguin aprofitar aquestes taquilles per guardar-hi el material escolar que no necessitin immediatament. Per tant, resumint els objectius perseguits amb el disseny :

Capacitat: La taquilla ha de ser prou grossa per poder guardar-hi els llibres necessaris però no excessivament perquè sigui manejable i que càpiguen les taquilles de tots els alumnes en les zones comunes del centre.

Senzillesa: Les formes i mesures han de ser simples per permetre realitzar el treball als alumnes, amb les eines de que es disposa.

Economia: Els materials i les dimensions han de ser adequats perquè el preu de cada taquilla no sigui massa alt per als alumnes.

Versatilitat: Cada taquilla ha de poder estar col·locada tota sola o en conjunt, per adaptar-se als espais de que es disposa en el centre.

Independència: Cada taquilla ha d'estar feta de manera que l'alumne propietari pugui emportar-se-la, si ho desitja, quan acabi el seu període educatiu, i pugui utilitzar-la com armari o caixó a qualsevol lloc, sense afectar l'estructura de les taquilles veïnes.

 

Característiques generals del projecte:

La taquilla dissenyada té forma de caixa prismàtica de base rectangular, amb unes dimensions totals de 270 x 350 x 405 mm. L'espai útil interior de la taquilla és de 250 x 330 x 395 mm., que és suficient per als llibres i carpetes de mesures més usuals. Disposarà d'anelles per col·locar un pany si es desitja i es realitzaran uns punts d'encaixament per poder muntar les taquilles en blocs més estables i fixes.

 

Materials de construcció:

Els materials escollits per a la construcció de les taquilles són el taulell d'aglomerat de 10 mm de gruix, per fer totes les parets laterals, i planxa de fibra de fusta, de 5 mm. de gruix, per fer la porta i la tapa de darrera. L'elecció de l'aglomerat al seu reduït preu bàsicament, fet que fa que aquest material sigui un dels productes de fusta més utilitzats actualment. La fibra de fusta, pel seu costat, presenta major consistència en planxes més petites, cosa que la fa més adequada en parts mòbils com la porta. A més, té un aspecte més uniforme que l'aglomerat cosa que permet un presència acceptable sense acabat posterior.

La unió dels costats de la taquilla es farà amb cargols per a aglomerat de 3.5x25 mm. bicromatats, que tenen una bona resistència a l'oxidació. Per a col·locar el pany de la taquilla s'instal·laran dues plaques portier d'acer galvanitzat (com les emprades per penjar mobles), que convenientment modificades (segons els plànols adjunts en l'apartat corresponent) s'adaptaran a les necessitats previstes. Aquestes plaques s'uniran a la taquilla amb reblons d'alumini, per tal de dificultar el desmuntatge del pany, facilitant a més el treball dels alumnes amb sistemes i eines menys convencionals.

Finalment, s'utilitzaran claus de ferro dolç, sense cap per clavar la tapa posterior a la taquilla i dos claus amb cap, de major mesura, per fer la funció de frontissa de la porta.

 

Planificació de la construcció:

Les passes que s'han de seguir, a grans trets, en la construcció de les taquilles són les següents (les passes i eines detallades estan indicades en la fulla de procés de l'annex):

• Marcar i tallar els taulells d'aglomerat i de fibra de fusta comprats en peces individuals per fer cada taquilla.

• Marcar i tallar els costats laterals de la taquilla sobre cada tros individual d'aglomerat.

• Ajustar els costats horitzontals a les mesures concretes indicades en el plànols.

• Muntar i cargolar els costats de la taquilla.

• Marcar i tallar la porta i la cara posterior de la taquilla.

• Col·locar els reforços i les frontisses a la porta.

• Ajustar les mesures exteriors de la taquilla.

• Muntar la porta i la tapa posterior de la taquilla.

• Col·locar les anelles per al pany en la zona de la porta.

 

  

Sant Jordi, 12 de Març de 2001

J.F. HUGUET

PROJECTE: CONSTRUCCIÓ DE TAQUILLES

PER A ALUMNES

 

 

RELACIÓ de PLÀNOLS:

Nº 1: esbòs del conjunt

Nº 2: croquis de les vistes

Nº 3: costat lateral

Nº 4: costat horitzontal

Nº 5: tapa posterior

Nº 6: porta

Nº 7: anella pany paret

Nº 8: anella pany porta

Nº 9: talls sobre taulers de fusta

Nº 10: vistes del conjunt (muntatge)

Nº 11: talls sobre taulers comercials

 

PRESSUPOST

La construcció de les taquilles per a alumnes costarà el següent:

 

Materials:

 

 

 

 

Concepte

Quantitat

Preu unitari

Preu total

Taulell d'aglomerat de 10 mm. de gruix (inclòs transport )

1peça de 122 x 40 cm

288,8 pts/ut.

289 pts.

Taulell de fibra de fusta, de 5 mm. de gruix. (inclòs transport)

1 peça de 51 x 35 cm.

104,7 pts/ut.

105 pts.

Cargols per a aglomerat de 3.5 x 25 mm.

8 uts.

3,23 pts/ut.

26 pts.

Claus de ferro dolç sense cap 8 x 8

16 uts.

0,14 pts /ut.

2 pts.

Claus de ferro dolç, amb cap, 18 x 35.

2 uts.

2 pts /ut.

4 pts.

Plaques portier galvanitzades (Alberich, Ref. 2/60).

2 uts.

13 pts/ut.

26 pts.

Reblons d'alumini 3 x 8 mm

2 uts.

3 pts/ut.

6 pts.

Reblons d'alumini 3 x 14 mm.

2 uts.

4 pts/ut.

8 pts.

Cola blanca de fuster (acetat de polivinil)

1 ml. (aprox.)

1,36 pts/ml.

1 pts.

Tacs d'enclavament, de fusta diàm. 6 mm.

2 uts.

2,24 pts./ut.

5 pts.

Amortització d'eines i instal·lacions (5 % del total del material)

5 % del subtotal de material

Subtotal de material =478 pts

24 pts

Total material 496 pts.

Ma d'obra:

Concepte

Quantitat

Preu unitari

Preu total

Hores d'aprenent de fuster

3.95 hores

500 pts/hora

1975 pts.

 

Total ma d'obra 1975 pts

_________

TOTAL abans d'I.V.A 2471 pts.

16 % I.V.A. 395 pts.

-----------------

TOTAL FINAL 2866 pts.

 

 

 

Sant Jordi, 14 d'Abril de 2001.

J.F.HUGUET.

 

ANNEX DE PROVEÏDORS.

La llista de proveïdors on es poden aconseguir els materials necessaris per a la construcció de les taquilles indicades, és la següent (marcats en lletra negreta els proveïdors als que corresponen els preus indicats en el pressupost):

 

Maderas Ibiza, S.A. C/. D, Sector IV (Eivissa) Tel: 971311614

Maderas Planells, S.A. Crta. Sant Antoni, Km. 5.900 (Sant Antoni) Tel: 971198044

• Taulells d'aglomerat i Taulells de fibra de fusta.

Ferreteria Torres Guasch. Avda. Sta. Eulalia, nº 27 (EIVISSA) Tel: 971314024

Ferreteria Sant Jordi. Ctra.. Aeroport, Km., 3.800 (SANT JOSEP) Tel:971395646

Ferreteria Fita. C/ Aragó, 26 (EIVISSA) Tel:971302223

 

• Plaques portier d'acer galvanitzat de dos forats (Alberich, Ref. 2/60).

• Cargols per a aglomerat 3.5 x 25 mm., bicromatats.

• Claus de ferro dolç, amb cap, 18 x 35.

• Claus de ferro dolç, sense cap, 8 x 8.

• Reblons d'alumini, d. 3 x 14 mm.

• Reblons d'alumini, d. 3 x 8 mm.

• Cola blanca, per a fusta.

 

 

 

Sant Jordi, 18 de Març de 2001.

J.F. HUGUET

 

PROJECTE: CONSTRUCCIÓ DE TAQUILLES PER A ALUMNES

FULLA DE PROCÉS

 

Nº Ord.

OPERACIÓ

MATERIALS

EINES

Temps previst

OPERARI

1

Marcar els talls sobre el taullel d'aglomerat segons plànol nº 9

Taulell d'aglomerat

Metre de fuster o flexímetre, llapis i escaire de fuster

12 min.

Alumne 1

2

Serrar les peces marcades, entre cada dues marques realitzades previament

"

Xerrac i serjants.

25 min.

"

3

Retocar els costats horizontals (peça nº 2) a les mesures indicades en els plànols nº 4 corresponents

"

Raspa de mitja canya i llima de mitja canya o plana. Serjants

15 min.

"

4

Marcar els forats indicats en el planol nº 3 sobre els costats laterals, en la cara bona de la peça.

"

Flexímetre i llapis

5 min.

"

5

Foradar els costats laterals pels punts marcats

"

Barrina 3 mm. de diàmetre

5 min.

"

6

Col·locar una marca límit sobre la barrina a 15 mm.

Cel·lo o cinta aïllant.

Barrina de 3 mm de d. i tissores

2 min.

"

7

Col·locar un dels costats horitzontals a escaire i ben alineat pel cantó davanter amb un dels costats laterals i aprofundir els forats anteriors fins a 15 mm. (cuidant la cara bona i que el laterals estiguin centrats amb el forat)

Peces d'aglomerat

Serjants d'escaire ,Barrina de 3 mm de diàm.

5 min.

"

8

Cargolar els grampons d'aglomerat en els forats anteriors, només fins que les fustes quedin juntes (no estrenyer massa)

2 Cargols d'aglomerat 3,5 x 25 mm

Tornavís d'estrella ph 1.

3 min.

"

9

Repetir les passes 7 i 8 tres voltes més per als tres cantons següents de la taquilla.

Peces d'aglomerat i 6 cargols per a aglomerat 3.5 x 25

2 serjants d'escaire, Barrina, i tornavis ph 1.

25 min.

"

10

Anivellar la cara frontal i posterior de la caixa recent muntada.

 

Llima dolça de mitja canya o plana i raspa.

10 min.

"

11

Marcar la mesura de la porta sobre la fibra de fusta, utilitzant la forma de taquilla obtinguda en el pas anterior com a patró.

Taulell de fibra de fusta

Llapis, regle i flexímetre

2 min.

"

12

Tallar la porta marcada, començant pel costat més curt i ajustar-la a la taquilla.

Taulell de fibra de fusta.

Xerrac i llima plana o de mitja canya i serjant.

8 min.

"

13

Tallar la tira sobrant en dues parts iguals.

Retall de fibra de fusta.

Xerrac i serjant.

2 min.

"

14

Aferrar les tires de fibra de fusta tallades en el costat interior de la porta, com mostra el plànol corresponent, deixant un clau en mig sobresurtin 10 mm. (plànol 6)

Cola blanca, 2 claus amb cap 18 x 35

Espàtula 20 mm

3 min.

"

15

Ficar el conjunt recent aferrat en les mordasses del cargol de banc per pressionar les tires i adaptar-les als claus, que faran d'eix de la porta.

 

Cargol de banc

2 min.

"

16

Traspassar la porta a unes mordasses per deixar que s'aixuguin les tires aferrades.

 

Eina de sujecció a concretar.

4 min.

"

17

Modificar les plaques portier per donar-lis la forma adequada a les anelles per al pany, seguint els plànols 7 i 8.

2 plaques portier.

Regle, punta de senyalar, arquet, cargol de banc i martell.

15 min.

"

18

Marcar el tros sobrant de fibra de fusta sobre la part de darrera de la taquilla i ajustar-lo al tamany adequat.

Fibra de fusta

Xerrac, si és necessari.

8 min.

"

19

Marcar els punts on clavar els claus sense cap de la tapa posterior, seguint el plànol nº 10.

 

Llapis i fleximetre o regle

5 min.

"

20

Tallar els caps dels claus aferrats a la porta de la taquilla.

 

Arquet per a metalls, cargol de banc.

3 min.

"

21

Treure la porta de les mordasses i marcar en la taquilla el centre del forat on hauran de col·locar-se els claus d'abans per fer de frontisa.

 

Llapis

2 min.

"

22

Foradar els punts marcats anteriorment.

 

Barrina 3 mm. de d.

3 min.

"

23

Desmuntar un cargols superior davanter de cada costat lateral de la taquilla, aixecar un poc el costat superior, introduir els claus tallats en els forats fets i tornar a muntar la tapa superior i els cargols dels costat.

 

Tornavis d'estrella ph 1

8 min.

"

24

Clavar la tapa posterior a la cara de darrera de la taquilla, amb els claus sense cap corresponents.

16 Claus sense cap de 8 x 8

Martell.

6 min.

"

25

Ajustar la tapa posterior a les mesures de la taquilla.

 

Plana de fuster i llima plana o de mitja canya

10 min.

"

26

Marcar en el lateral la mesura on ha d'anar col·locada l'anella per al pany i marcar on s'han de fer els forats utilitzant l'anella com a patró. (plànol nº 10)

Anella placa portier.

Regle o flexímetre i llapis.

4 min.

"

27

Foradar els punts marcats en la passa anterior.

 

Barrina de 3 mm. de diàm.

2 min

"

28

Comprovar que els reblons passen pels forats de l'anella del pany i per els forats de la fusta.

2 Reblons 3 x 14 mm

Si és necessàri, trepant de columna, broca de 3 mm. per a metalls, alicates. Barrina de 3mm.

5 min.

"

29

Col·locar l'embocadura adequada en la reblonadora i reblonar l'anella fixa del costat lateral en el seu lloc.

2 Reblons 3 x 14 mm.

Reblonadora.

5 min.

"

30

Marcar en la porta el lloc on haurà d'anar l'anella per al pany per concordar amb la ja col·locada. (planol nº 10)

Anella porta (placa portier)

llapis.

1 min.

"

31

Rebaixar la porta en la zona que ha d'anar l'anella fins que la porta es pugui tancar be amb les dues anelles posades.

 

llima plana o triangular

3 min.

"

32

Col·locar l'anella en el seu lloc i marcar els forats corresponents

Anella porta (placa portier)

llapis

1 min.

"

33

Foradar els punts marcats.

 

Barrina de 3 mm. de diàmetre.

2 min.

"

34

Comprovar que els reblons passen pels forats de l'anella del pany i pels forats de la fusta.

2 Reblons 3 x 8 mm

Si és necessàri, trepant de columna, broca de 3 mm. per a metalls, alicates. Barrina de 3mm.

5 min.

"

35

Col·locar l'embocadura adequada en la reblonadora i reblonar l'anella de la porta en el seu lloc.

2 Reblons 3 x 8 mm.

Reblonadora.

5 min.

"

36

Ajustar la forma i les mesures exteriors de la taquilla.

 

Raspa i llima plana o de mitja canya.

10 min.

"

 

Temps Total Previst: 235 min.

 

 

 

 

Sant Jordi, 12 de Març de 2001.

 

J.F.HUGUET

 

CONSTRUCCIÓ DE TAQUILLES

PER A ALUMNES

 

RECAPITULACIÓ:

Al llarg del procés de construcció de les taquilles s'han anat detectant defectes del disseny inicial (detectats sovint pels alumnes mateixos que construïen les seves taquilles), alguns dels quals s'han subsanat en successives modificacions al projecte inicial.

Els defectes o detalls susceptibles de millora són els següents:

• D'entrada és preferible ajustar (llimar) únicament els costats horitzontals i deixar els costats vertical per al final, ja que així no es perd tanta consistència dels laterals en la zona del forat del cargol.

• No convé foradar el camí d'entrada dels cargols en els costat horitzontals ja que la rosca patina fàcilment.

• Es aconsellable fer les plaques de fibra de fusta de 52 x 35 cm, ja que si no les tapes de darrera queden massa curtes per poder clavar-se a tots els costats.

• S'hauria de replantejar la col·locació de les anelles de tancament, ajustant-les al diàmetre màxim del candau, per donar així menys joc una volta tancada la porta amb pany.

• La distribució de les peces d'aglomerat sobre cada taulell individual és millor canviar-la, deixant els dos costats horitzontals als extrem perquè així ajustaran millor amb les peces laterals corresponents.

• Afegir cola blanca en les unions entre peces reforça la taquilla i, junt amb l'arrodoniment dels caps dels cargols, dificulta el desmuntatge per part d'altres persones.

• Amb la finalitat de tenir un major control del material repartit, i també per perdre menys temps tant de l'alumne/A com del professor en el repartiment, pas per pas, es convenient assignar tot el material corresponent a cada alumne/a de cop.

 

Per incorporar aquestes variacions sobre el projecte original s'han realitzats nous plànols, que s'incorporen a continuació.

 

 

Sant Jordi, 16 d'Abril de 2001.

J.F. HUGUET.