REDUCTORA DE POLITGES
Grup-Classe: ___ Taula: ____
Imatge reductora

FULL DE CARACTERÍSTIQUES

 

RELACIÓ DE TRANSMISSIÓ (i):.____

 

Dimensions:

DISTANCIA ENTRE-EIXOS (de-e):

INCLINACIÓ HORITZONTAL dels eixos (a ):(º) ______

ALÇADA DE L’EIX MOTRIU (h1): (mm): _______

ALÇADA DE L’EIX CONDUÏT (h2): (mm): _______

 

Rendiment de la transmissió:

FREGAMENT DE LA REDUCTORA

EN BUIT (m 0): (grs): ____________

AVANTATGE MECÀNIC (Am): (grs): ___________

 

RENDIMENT (h ): (%): ___________

 

 

 

 

Sant Jordi, _________________

Taula ___

Grup ____

Firma del secretari: