REDUCTORA DE POLITGES

ASSAIG DE FUNCIONAMENT

Com en qualsevol dispositiu mecànic, el correcte funcionament de la reductora de politges depen de la exactitud amb la que s’hagin construït i muntat els seus components.

Per comprovar el nivell de qualitat del vostre producte heu de fer una "fitxa de qualitat", del mateix tamany que la base de la reductora on heu d’indicar les següents característiques:

RELACIÓ DE TRANSMISSIÓ (i): És la relació entre les voltes que dóna a la politja motriu o d’entrada (N1) i la politja conduïda o de sortida (N2). Es calcula dividint N1 entre N2.

Mesurau-la comptant les voltes que ha de donar la roda motriu (la petita) perque la roda conduïda doni 1 volta. (sense unitats). Usau una politja complementària si es necessari.

Dimensions, especialment:

DISTANCIA ENTRE-EIXOS (de-e): S’ha de mesurar amb la màxima precisió possible (amb peu de rei) la distància entre el centre dels dos eixos del mecanisme. Es faran dues mesures: SENSE CORRETJA i AMB CORRETJA. (en mm.)

Si la mesura és diferent entre un costat de la reductora i l’altra, es farà la mitja aritmètica.

INCLINACIÓ HORITZONTAL dels eixos (a ): S’ha de comprovar si els eixos són completament paral·lels o si estan inclinats. Mesurau quin angle fan entre ells. (en º)

ALÇADA DE L’EIX MOTRIU (h1): Mesurau, amb precisió, a quina distancia sobre una superficie plana (taula o terra) queda el centre de l’eix d’entrada o motriu (s’haurà de descomptar el gruix de l’eix). (en mm).

ALÇADA DE L’EIX CONDUÏT (h2): Igual que abans però amb l’eix de sortida o conduït.

Per calcular el rendiment (de manera simplificada), s’han de fer dues mesures:

FREGAMENT DE LA REDUCTORA EN BUIT (m 0): S’ha de mesurar quin pes es necessita en la roda motriu per començar a moure la reductora. (en grs)

AVANTATGE MECÀNIC (Am): Mesurau quants grams més que els de l’apartat anterior es necessiten per moure 100 grams a la roda conduïda. (en grs)

 

RENDIMENT (h ): És calcularà amb la següent fórmula:

Al final de la fitxa, a la dreta, apuntau la taula i grup, i el lloc i la data. El secretari ha de firmar.