PROJECTE DE

TECNOLOGIA

2n d’ESO

 

 

PRÀCTICA CONSTRUCTIVA

REDUCTORA DE POLITGES

Curs 2006/2007

Rafel SERRA COSTA

Xisco HUGUET GAYÁ

 

 

 

ÍNDEX PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

 

 

1.- MEMÒRIA pàg.

1.1) Antecedents 1

1.2) Objectius 1

1.3) Característiques 2

1.4) Materials necessaris 3

1.5) Planificació de la construcció 3

2.- PLÀNOLS 4

2.1) Esbós de conjunt 5

2.2) Croquis de conjunt 6

2.3) Esbós de la politja petita (en Explosió) 7

2.4) Canal politja petita 8

2.5) Disc exterior politja petita 9

2.6) Collar de politja 10

2.7) Politja grossa 11

2.8) Suport 12

2.9) Base 13

2.10) Eix (Arbre de Politja) 14

2.11) Maneta o Manovella. 15

2.12) Planxa d’alumini 16

3.- PRESSUPOST 17

4.- ANNEXOS

4.1) FULL DE PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 18

4.2) LLISTA DE MATERIALS 20

4.3) PROVEÏDORS 21

4.4) DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓ 22

4.5) FULL DE TREBALL

 

 

1) MEMÒRIA. PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

1.1) ANTECEDENTS (Descripció del problema o necessitat)

A l'àrea de Tecnologia, els alumnes de segon d'ESO estudien conceptes senzills de mecànica. Com a pràctica constructiva d’aquest tema es proposa la construcció d’una transmissió mecànica amb materials fàcils d’obtenir i treballar.

Les transmissions mecàniques o mecanismes de transmissió són dispositius que transformen un moviment i una força que reben a la seva entrada, en un moviment i força que ens interessi a la sortida. En aquest cas s'ha plantejat construir una reductora de politges. Aquest és un mecanisme que està format per dues rodes o politges, ("conductora" o "motriu" i "conduïda" o "arrossegada") connectades per una corretja. La politja conductora és, en aquest cas, més petita que la conduïda. Cada politja està muntada sobre un eix o arbre, i els eixos estan muntats sobre una estructura. Si es fa moure la roda conductora amb un moviment rotatori d’entrada a una certa velocitat (en realitat, a l’eix on està muntada), obtenim un moviment rotatori de sortida a una velocitat més lenta a l’eix (arbre, de fet) de la politja conduïda.

Aquesta reducció de velocitat entre l'entrada i la sortida (que dóna nom al mecanisme) es "converteix" en una multiplicació de força en l'eix de sortida respecte al d'entrada. Aquest és el principi de funcionament de les màquines que han de moure grans pesos aprofitant una força d'entrada no molt alta, sense que sigui necessària una gran velocitat (pe: grues).

 

1.2) OBJECTIUS (El que volem aconseguir)

Els objectius que es persegueixen amb la realització d’aquesta pràctica són els següents:

 1. Construir un mecanisme senzill però útil. El mecanisme escollit ha de funcionar correctament malgrat estigui fabricat amb els materials i eines de que disposam a l'aula-taller, que no són molt sofisticats. Aquest mecanisme ha de servir perque els alumnes puguin comprovar la utilitat dels mecanismes reals. També interessa que el sistema construit tengui pocs fregaments, per poder aprofitar al màxim les forces aplicades, encara que aquest requisit sol ser difícil d'aconseguir.
 2. Estructura robusta, però fàcil de muntar i desmuntar. Com qualsevol altre mecanisme, aquest necessitarà una estructura per aguantar les seves parts en funcionament. Però donat que per ajustar correctament tot el sistema, les parts mòbils s’hauran de muntar i desmuntar diverses vegades, convé que els sistemes de subjecció es facin amb cargols o rosques, i evitar sistemes no desmuntables, com cola o claus.
 3. Interconnexió. Es desitja que, una vegada acabada la reductora, sigui possible connectar el seu eix de sortida a l’eix d’entrada de la reductora d’un altre grup, i així obtenir una reductora de varies etapes o múltiple. Això vol dir que les mesures definides hauran d’estar normalitzades, ajustades i ser compatibles.
 4. Tamany compacte: Per tal de que el mecanisme sigui manejable i que es pugui guardar dins les taquilles al llarg de tot el procés de construcció, s'han d'escollir unes mides "equilibrades" amb els objectius anteriors.
 5. Minimitzar la utilització de materials. Aquest objectiu sempre el tenim present, i és molt important no sols per reduïr les despeses econòmiques, sinó per aprofitar bé els recursos naturals.

 

1.3) CARACTERÍSTIQUES (El que finalment aconseguim)

D'acord amb els objectius que es plantegen, indicats a l’apartat anterior, les característiques generals del projecte definit són les següents:

 1. Dimensions i relació de transmissió. El sistema de transmissió escollit està constituit per dues politges amb una relació 3 a 1 (relació de transmissio). Les característiques concretes són les següents:
 2. Canal de la politja conductora

  40 mm de diàmetre

  Canal de la politja conduïda

  120 mm de diàmetre

  Alçada dels eixos sobre terra

  90 mm

  Distància entre eixos

  120 mm.

  D'aquesta manera es pot observar clarament el sistema de funcionament de la transmissió al mateix temps que el conjunt cap perfectament dins les taquilles.

 3. Estructura i sistema de muntatge. Per a estalviar material i facilitar el muntatge i desmuntage, cada roda es subjectarà amb columnes o suports laterals fabricats a partir de planxa d’alumini. Així s'aconsegueix prou robustesa sense incrementar gaire el pes, i treballant diferents metalls perque els conegui l’alumnat.
 4. Les politges estan formades per 3 rodes cada una. La roda central, més ampla, fa la funció de canal de la politja, i les dues exteriors tenen l'objectiu de mantenir la corretja en el seu lloc. Així mateix cada roda exterior disposa d'un collar per assegurar la transmissió de la rotació entre cada eix i la seva politja.

  La corretja, per un altre costat, està constituida per una goma elàstica.

 5. Per facilitar la Interconnexió entre reductores, tant la politja motriu com l'arrossegada estan a la mateixa alçada des del terra (90 mm). Aquestes mesures, que s’indican als plànols, s’han de seguir amb precissió, perquè sinò aquestes connexions no seran possibles
 6. El sistema d’acoblament, per la seva part, està fonamentat en una regleta de connexió elèctrica, que permeten ajustar-se molt fàcilment sobre els eixos (arbres) de transmissió.

 7. Així mateix, el sistema dissenyat i els materials escollits (especialment els dels suports i eixos) permeten reduir bastant el fregament, sempre i quan estiguin correctament aliniats. Al final de la construcció de cada reductora es farà un "control de qualitat" per supervisar aquest punt.

1.4) MATERIALS NECESSARIS

Els materials escollits per aquest projecte són molt variats, però la majoria d'ells fàcils d'aconseguir i treballar. A grans trets, són els següents (la llista detallada està al pressupost i a la llista de material dels annexos):

1.5) PLANIFICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

FASE

Explicació

Temps previst

FASE 1

DOCUMENTACIÓ

 

S’estudia el projecte

 

1 classe

FASE 2

FABRICACIÓ DE LES PECES

 

 

Segons el full de procés, annex 4.1

 

3 classes

FASE 3

MUNTATGE

 

 

Segons el full de procés, annex 4.1

1 classe

FASE 4 (opcional)

AJUSTAMENTS I MILLORES

 

1 classe

Rafel SERRA COSTA

Xisco HUGUET GAYÁ

Sant Jordi, 11 d’Abril de 2007.

2) PLÀNOLS. PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

 

En aquest projecte s'han inclòs tots els plànols necessàris per a la construcció d’una reductora per part de cada grup de treball. Els plànols de cada peça s'han fet amb les mateixes característiques que s'han explicat a classe per a les vistes delineades (acotades i a diferents escales). També s'han introduit plànols de conjunt, fets a mà alçada (esbós, croquis de conjunt i esbós en explosió), per mostrar als alumnes els tipus diferents de plànols que es necessiten per fabricar qualsevol objecte en un entorn tecnològic real (encara que són planols simplificats).

La relació de plànols és la següent:

2.1) Esbós de conjunt

2.2) Croquis de conjunt

2.3) Esbós de la politja petita (en Explosió)

2.4) Canal politja petita

2.5) Disc exterior politja petita

2.6) Collar de politja

2.7) Politja grossa

2.8) Suport

2.9) Base

2.10) Eix (Arbre de Politja)

2.11) Maneta o Manovella.

2.12) Planxa d’alumini

 

 

Rafel SERRA COSTA

Xisco HUGUET GAYÁ

Sant Jordi, 11 d’Abril de 2007.

 

 

4) ANNEXOS. PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

4.1) FULL DE PROCÉS

OPERACIÓ

Nº Plà-nol.

MATERIALS

EINES

PROC

Ope-rari

Temps Previst

1

Marcar la base sobre la peça d’aglomerat, tallar-la i ajustar la

9

Aglomerat 10 mm de gruix.

Escaire de fuster, regle, llapis, serjants, xerrac i llima de mitja canya.

PTF-1, 2, 3 I 4

A

10 min

2

Pintar la base d'aglomerat.

 

Pintura plàstica

Pinzell

PTF-6

A

4 min

3

Tallar els arbres de politja (eixos), matar els cantons (contorn tall) i fer les ranures.

10

Redó calibrat de 6 mm de diàmetre

Arc per a metalls, llima plana i cargol de banc.

PTM-2, 4b i 5

B i C

5 min c/u

4

Traçar (deixar ben marcat el centre), tallar i ajustar el canal de la politja grossa i foradar-lo

7

Aglomerat 10 mm de gruix.

Regle, compàs, serreta i llima de mitja canya. Serjant. Trepant de columna, broca 6 mm de diam.

PTF-1f, 2, 3 i 4.

D

20 min

5

Traçar sobre la peça de fibra de fusta els discs exteriors de les dues politges. (deixar ben marcats els centres)

5 i 7

Fibra de fusta de 3 mm de gruix.

Llàpis, regle i compàs.

PTF-1f i g.

C

10 min

6

Tallar i ajustar un dels discs exteriors de la politja grossa i foradar el centre.

7

Fibra de fusta de 3 mm de g.

Serreta i llima de mitja canya. Serjant. Trepant de columna, broca 6 mm de diam.

PTF-2,3 i 4

C

15 min

7

Tallar i ajustar l’altre disc exterior de la politja grossa i foradar el centre.

7

Fibra de fusta de 3 mm de g.

Serreta i llima de mitja canya. Serjant. Trepant de columna, broca 6 mm de diam.

PTF-2,3 i 4

B

15 min

8

Aferrar les tres peces de la politja grossa (col·locar un eix als forats i fustes gruixades per fora)

7

Cola blanca, discos i canal de la politja grossa

Serjants-brida per immobilitzar fins que es sequi la cola

PTF-5a

B

5 min

9

Marcar el centre del canal de la politja petita i trepanar tot el canal.

4

Aglomerat de 10 mm de gruix

Trepant de columna i broca de corona de 40 mm de diàmetre

PTF-1f i PTE

A

5 min

10

Trepanar els discs exteriors de la politja petita.

5

Fibra de fusta de 3 mm de gruix

Trepant de columna i broca de corona de 50 mm de diàmetre

PTF-1f i PTE

B i C

5 min

c/u

11

Aferrar les tres peces de la politja petita (col·locar un eix als forats i fustes gruixades per fora)

3

Cola blanca, discos i canal de la politja p.

Serjants-brida per immobilitzar fins que es sequi la cola

PTF-5a

C

5 min

12

Marcar la planxa d'alumini seguint el plànol.

12

Planxa d'Alumini

Regle metàl·lic, punta de senyalar i punt o punxó.

PTM-1

A

10 min.

13

Foradar la planxa pels punts marcats.

12

Planxa d'Alumini

Trepant de columna, broca 3 mm de diam.i alicates de punta plana

PTE

A

10 min

14

Tallar les tires de planxa per fer els suports.

12

Planxa d'Alumini

Cissalla-plegadora

PTM-4a

TOTS

2 min c/u

15

Doblegar cada suport en forma de "L" (mirar bé el plànol)

8

Tires d'Alumini

Cissalla-plegadora

PTM-4b

TOTS

2 min c/u

16

Marcar el forat superior dels suports (vigilar precisió).

8

Suports d'Alumini

Regle, punta de senyalar i punt o punxó.

PTM-1

TOTS

5 min c/u

17

Foradar el punt marcat de cada suport.

8

Suports d'Alumini

Trepant de columna, broca 6,5 mm de diam.i alicates de punta plana

PTE

TOTS

5 min c/u

18

Marcar la linia de centres per als cargols del suport i iniciar els centres sobre la base.

2

Base d'aglomerat

Regle metàl·lic, llapis i barrina

PTF-1

D

5 min

19

Fixar els suports sobre la base

1

Suports, cargols i base

Tornavís.

PTF-5c

D

10 min

20

Marcar i tallar els collars de politja (4 iguals).

6

Fusta massissa

Regle metal·lic, llapis, serreta i cargol de banc

PTF-1, 2, 3 i 4

TOTS

5 min c/u

21

Marcar i foradar el centre dels collars de politja.

6

Collar de politja

Llàpis, regle, trepant de columna, mordasses de trepant i broca per a fusta de 6 mm.

PTF-1 PTE

TOTS

4 min c/u

22

Marcar i foradar els laterals dels collars de politja per als cargols de fixació

6

Collar de politja

Llàpis, regle, trepant de columna, mordasses de trepant i broca per a fusta de 3 mm.

PTF-1 PTE

TOTS

4 min c/u

23

Fer rosca al forat lateral del collar de politja.

6

Collar de politja

Mascles de fer rosca de mètrica 4.

 

TOTS

4 min c/u

24

Aferrar els collars a les politges (usar un eix per centrar-los).

1

Cola blanca, collars i politges

 

PTF-5a

A i D

4 min

c/u

25

Tallar un tros de filferro de 85 mm. Llimar les puntes

10

Filferro de 4 mm de diàmetre

Serra d’arc o arc per a metalls i cargol de banc. Llima plana

PTM-4b

D

3 min

26

Doblegar-lo en forma de "doble L" segons el plànol.

10

Filferro de 4 mm

Cargol de banc i martell

PTM-3a

D

5 min

27

Co·locar cada eix en el seu suport, enfilant les peces en ordre.

1

Eixos, base amb suports, topalls de politja, politges i corretja (elàstic).

 

 

B

5 min

28

Alinear les politges i fixar els topalls correctament ajustats

1

 

Tornavis de cap pla.

 

C

2 min

29

Muntar la manovella

1

Regleta, manovella.

Tornavís de cap pla.

 

A

2 min

 

TEMPS TOTAL

80 m.

(1.3h)

 

 

 

 

Aclariment: Aquest full de procés correspon únicament a a les fases 2 i 3, sense contemplar la fase prèvia (estudi de la documentació) ni la final opcional.

Aclariment 2: El temps previst correspon al temps necessari per persona, tenint en compte que s'han distribuit les feines per aprofitar el màxim possible el treball de cada operari (alumne). Es pot mirar l'organització al diagrama de planificació de l'annex següent.

Les hores que s'han de comptabilitzar en el pressupost, no obstant, són les del conjunt de tots els operaris, i suposant un grup de 4 persones com el que està previst, seran , 1.3 x 4= 5,2 hores de feina.

IMPORTANT: Encara que no s'han inclòs al full de procés, es imprescindible utilitzar les eines de protecció i seguretat necessàries en cada operació: Guants de treball en el maneig d'eines manuals i Ulleres de protecció amb totes les eines elèctriques.

Rafel SERRA COSTA

Xisco HUGUET GAYÁ

Sant Jordi, 9 d’Abril de 2007.

 

4) ANNEXOS. PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

4.2) LLISTA DE MATERIALS

 

MATERIAL

QUANTITAT

CARACTERÍSTIQUES OBSERVACIONS

Planxa d’alumini 120x60 de 1 mm de gruix,

El tros s'haurà de tallar en 4 tires.

Normalment els distribuïdors venen planxes senceres de 2m x 1m. Poden buscar-se retalls o trossos més petits en fusteries d’Alumini.

Redó calibrat de 6 mm de diametre.

120 mm per cada eix

 

Aglomerat de 10 mm de gruix.

Per a la base i canals de politja, 1 peça de 120x400 mm.

S'aprofitaran tot el possible els retalls que hi ha al taller.

Fibra de fusta de 3 mm de gruix

Per a rodes exteriors: 1 tros de 130 x 310 mm, de 3 mm de gruix.

S'aprofitaran tot el possible els retalls que hi ha al taller.

Fusta massissa.

Es pot usar un tros de 8 cm de llistó de 20 x 20 mm o bé post de 20 x 80 mm.

S'aprofitaran tot el possible els retalls que hi ha al taller.

Cargols M4x16 mm, de cap cilíndric i ranura plana

4 cargols.

Per a subjectar els collars de politja

Regleta elèctrica per a cables de 16 mm2.

1 segment de regleta

Un segment per la manovella o per acoblar amb altres reductores.

Cargols d'aglomerat 2.5 x 10 mm

8: Dos per columna.

 

Fillferro 4mm de diàmetre

8.5 cm

S’ha de doblegar per fer la manovella.

Goma elàstica de 100 mm de llargada.

1

Es pot provar juntar-ne varies per tenir més superfície de tracció o construir-ne amb càmara de bicicleta o tira elàstica per a roba.

 

Rafel SERRA COSTA

Xisco HUGUET GAYÁ

Sant Jordi, 9 d’Abril de 2007.

4) ANNEXOS. PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

4.3) PROVEÏDORS

MATERIAL

PROVEÏDOR

ADREÇA

TELÈFON

/FAX

Tauler Contraxapat

MADERAS IBIZA

C. del Lliri, s/n

07800 Eivissa

Balears

 

971311614/

971311619

MADERAS BALEAR

Ctra. STA. Eulària, km. 0,7

07840 STA. EULÀRIA

BALEARS

971170070

DIEXCOBAL

Ctra. Sant Miquel, km. 0,4

Pol. CA NA PALAVA

07819 JESÚS (BALEARS)

971190028/ 971194085

Material de ferreteria

FERRETERIA TORRES GUASCH

Avda. de Sta. Eulària (Edif. Bahia T)

07800 EIVISSA (Balears)

971314024/ 971315582

BRICOCENTRO

 

C. Sant Antoni km 4,5

07800 Eivissa

Balears

 

971315900/ 971191448

 

TUBAGUA

Avda. de Sant Jordi, n.10

07800 EIVISSA

 

971306513 /

 

Planxa d’alumini

ALUMINIO LAS ISLAS

Crta. Aeopuerto, km 5

07817 Sant Jordi

971396963/

971396265

Regleta Elèctrica

CB Elèctric

Carrer de Blancadona

07840 Sta. Eularia, Balears

 

 

971317579/

971715040

Rafel SERRA COSTA

Xisco HUGUET GAYÁ

Sant Jordi, 9 d’Abril de 2007.

 

4) ANNEXOS. PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

4.4) DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓ

 

En les feines de treball en grup, quan hi ha fases on l'operari ha d'esperar (coles o pintures que sequen, màquines automàtiques, etc) o hi ha algunes eines que han d’usar diferents persones (cargol de banc, trepants, cissalla, etc) és important planificar les tasques perque els treballadors no tenguin que estar parats més que l'imprescindible.

Hi ha diferents sistemes d'organitzar o planificar les feines. A mode d’exemple teniu representats dos tipus de diagrama: el primer és el DIAGRAMA DE BARRES o DIAGRAMA DE GANT, que és un dels més senzills. A continuació es mostra una possible planificació (la que correspon al full de procés inclòs al projecte) per a un grup de 4 persones, i repartint algunes feines especials (treball amb trepant i cissalla) entre alumnes diferents per afavorir l’aprenentatge.

En els grups de 3 persones s'hauria de fer una redistribució de feines.

Un altre sistema de planificació utilitza el DIAGRAMA DE PERT. Aquest diagrama és bastant més complex, però permet estudiar millor els processos i determinar els treballs més critics per poder reduir al màxim el procés. A continuació en teniu una mostra.

4) ANNEXOS. PROJECTE "REDUCTORA DE POLITGES"

4.5) FULL DE TREBALL DE GRUP TAULA: GRUP: .

OPERACIÓ

Nº Plànol

MATERIALS

EINES

Operari

Temps real

1

Marcar la base sobre la peça d’aglomerat, tallar-la i ajustar la

9

Aglomerat

Escaire de fuster, regle, llapis, serjants, xerrac i llima de mitja canya.

 

 

2

Pintar la base d'aglomerat.

 

Pintura plàstica

Pinzell

 

 

3

Tallar el cap als cargols (eixos) i matar els cantons (contorn tall)

1

Cargol M6 x 150

Arc per a metalls, llima plana i cargol de banc.

B i

 

4

Traçar, tallar i ajustar el canal de la politja grossa. (deixar ben marcat el centre)

7

Aglomerat

Compàs de puntes, serreta o serra de calar i llima de mitja canya. Serjant.

D

 

5

Traçar, tallar i ajustar els discs exteriors de la politja grossa. (deixar ben marcat el centre)

7

Fibra de fusta

Compàs de puntes, serreta i llima de mitja canya. Serjant.

 

 

6

Foradar el centre marcat a les tres peces circulars.

7

 

Trepant de columna, broca 5.5 mm de diam.

i D

 

7

Aferrar les tres peces de la politja grossa (col·locar un eix als forats i fustes gruixades per fora)

7

Cola blanca

Serjants-brida per immobilitzar fins que es sequi la cola

 

 

8

Marcar el centre del canal de la politja petita i trepanar-lo

4

Aglomerat

Trepant de columna i broca de corona de 40 mm de diàmetre

A

 

9

Marcar els centres dels discs exteriors de la politja petita i trepanar-los

5

Fibra de fusta

Trepant de columna i broca de corona de 50 mm de diàmetre

C

 

10

Aferrar les tres peces de la politja petita (col·locar un eix als forats i fustes gruixades per fora)

3

Cola blanca

Serjants-brida per immobilitzar fins que es sequi la cola

 

 

11

Tallar dues de les regletes de connexió per la meitat cada una i llimar el tall

1

Regleta de connexió elèctrica

Arc per a metalls, llima plana i cargol de banc.

i C

 

12

Marcar i tallar el perfil metàl·lic en 4 parts (suports) de 8 forats cada un.

8

Perfil d'Alumini

Regle metàl·lic, punta de senyalar i cisalla-plegadora

A

 

13

Eixamplar un dels forats de cada suport (el forat d'un dels extrems)

8

Tros de perfil d'Alumini

Trepant de columna, broca 5.5 mm de diam.i alicates de punta plana

B

 

14

Marcar i doblegar cada suport en forma de "L" (mirar bé el plànol)

8

Tros de perfil d'Alumini

Regle metàl·lic, punta de senyalar i cisalla-plegadora

 

 

15

Marcar la linia de centres per als cargols del suport i iniciar els centres sobre la base.

2

Base d'aglomerat

Regle metàl·lic, llapis i barrina

 

 

16

Fixar els suports sobre la base

1

Suports, cargols i base

Tornavís.

 

 

17

Co·locar cada eix en el seu suport, enfilant les peces en ordre

1

Eixos, base amb suports, topalls de politja, politges i corretja (elàstic).

 

 

 

18

Alinear les politges i fixar els topalls correctament ajustats

1

 

Tornavis de cap pla.

 

 

19

Marcar i tallar els tacs d'arrossegament (8 iguals)

6

Fibra de fusta

Regle metal·lic, llapis, serreta i cargol de banc

 

 

20

Aferrar els tacs d'arrossegament a les politges.

1

Cola blanca

 

 

 

21

Tallar un tros de filferro de 85 mm. Llimar les puntes

10

Filferro de 4 mm de diàmetre

Serra d’arc o arc per a metalls i cargol de banc

D

 

22

Doblegar-lo en forma de "doble L" segons el plànol.

10

"

Cargol de banc i martell

 

 

23

Muntar la manovella

1

Regleta, manovella.

Tornavís de cap pla.

 

 

 

TEMPS TOTAL

 

 

Aclariment: Aquest full de procés correspon únicament a a les fases 2 i 3, sense contemplar la fase prèvia (estudi de la documentació) ni la final opcional.

Aclariment 2: El temps previst correspon al temps necessari per persona, tenint en compte que s'han distribuit les feines per aprofitar el màxim possible el treball de cada operari (alumne). Es pot mirar l'organització al diagrama de planificació de l'annex següent.

Les hores que s'han de comptabilitzar en el pressupost, no obstant, són les del conjunt de tots els operaris, i suposant un grup de 4 persones com el que està previst, seran , 1.2 x 4= 4,8 hores de feina.

 

IMPORTANT: Encara que no s'han inclòs al full de procés, es imprescindible utilitzar les rendes de seguretat necessàries en cada operació: Guants de treball en el maneig d'eines manuals i Ulleres de protecció amb totes les eines elèctriques..