DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

PROJECTE EDUCATIU
D'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES.

Redactat per: Xisco HUGUET
Darrera revisió:

(Aquest "projecte" és la concreció de diferents idees sorgides arrel de diferents reportatges de "CiberPaís" i "Informe Semanal", el darrer dels quals, que feia referència al poble d'Ariño (Terol), es va emetre poc després de redactar aquesta proposta).

El projecte educatiu exposat a continuació està fonamentat en l'ús individual d'ordinadors personals per part de cada alumne/a i professor/a i presenta les següents característiques:

DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS NECESSARIS:

El sistema presentat està constituit per ordinadors tablet-PC, amb connexió inalàmbrica a la xarxa, d'ús individual i exclusiu per part de cada alumne/a, junt amb un CD-ROM que recull els textos i programes de totes les assignatures. Els ordinadors estan configurats per utilitzar de manera predeterminada el següent programari: Els tablet PC dels professors disposen, a més a més: Els ordinadors permeten la connexió a Internet (complementada amb comunicació d'audio) des d'accessos domèstics (de banda ampla) per poder seguir el desenvolupament normal de la classe des de casa, en cas de malaltia d'alumnes o professors. També es pot usar la xarxa telefònica bàsica per connexions asíncrones de seguiment d'instruccions, treballs o notes.

L'aula ha de disposar de connexions eléctriques per a cada alumne/a i professor i connexió en xarxa per l'ordinador de professor.

FUNCIONAMENT DE LA PROPOSTA:

El plantejament bàsic consisteix en substituir per complet l'ús convencional de llibres de text per la utilització d'ordinadors. L'elecció de tablet-PC afavoreix la transició ja que permet la visualització dels textos en format pàgina a pàgina així com la utilització de llapis tàctil per al seguiment de les classes i la resolució de treballs i exercicis. L'ús d'aquesta proposta permet, com es planteja a les característiques inicials, aconseguir que l'alumnat utilitzi les TIC com una eina habitual ja que l'han d'usar "totes" les hores de classe. Elimina la necessitat de consumir paper per llibres de text i tot tipus d'exercicis. Redueix considerablement el pes que ha de carregar l'alumnat, ja que el conjunt de llibres necessaris per cada jornada pesen al voltant de 8 Kg com a mínim, molt per sobre del pes del tablet-PC. Per últim, l'ús d'aquest sistema durant l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat pot sortir econòmicament rendible ja que el conjunt de llibres de cada curs costa més de 300 euros.

El sistema també es pot implantar amb l'ús dels ordinadors "barats" del MIT, que quedarien amortitzats en un sol curs, encara que les prestacions, especialment visuals, són inferiors.