PROJECTE:

REPARACIÓ DE POLSADORS D'ALARMA

Segon d'ESO

 

 

 

Índex

 

 

PROJECTE:

REPARACIÓ DE POLSADORS D'ALARMA

 

 

ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES:

Aquest projecte, enfocat a alumnes de 2n d'ESO, correspon a la utilització en un cas molt concret del nostre Institut, dificilment reproduible en altres centres de manera idèntica. Però si pot servir com exemple de plantejament tecnològic, on a partir d'una necessitat real del centre es genera un procés busca i selecció de solucions i per últim un procés de disseny fins a l'últim nivell de concreció (adaptat als coneixements de l'alumnat).

Els documents generats, amb l'estructura habitual dels projectes reals, simplificada, vol servir de mostra a l'alumnat per conèixer aquest tipus de presentacions i al mateix temps familiaritzar-los amb la representació dièdrica, les perspectives i els talls o seccions, tan utilitzats en les branques tècniques.

Per altre lloc, l'execució de l'activitat derivada del projecte obliga a l'ús de materials més especifics (planxa d'acer galvanitzat, materials de tipus comercial, etc) que poden enrriquir el camp molt habitualment limitat a la fusta i els seus derivats.

També es pot considerar com una activitat alternativa enfocada cap a alumnat de característiques especials: repetidors, desmotivats, molt avançats, etc.

Naturalment el material l'hauria de pagar el centre, encara que pot ser una practica adicional que els propis alumnes hagin de buscar pressupostos reals per poder seleccionar el proveidor final.

 

 

Sant Jordi, 19 de Setembre de 2001

J.F.HUGUET

 

 

PROJECTE:

REPARACIÓ DE POLSADORS D'ALARMA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA:

Antecedents:

L'edifici de l'Institut de Sant Josep - Sant Jordi és un edifici bastant nou (va ser inaugurat pels alumnes el 9 de Maig de 1995) i per això disposa dels sistemes de protecció contra-incendis que exigeix la llei que li és d'aplicació (NBE-CPI-91). Alguns d'aquests sistemes són un conjunt d'extintors distribuïts adequadament per les diferents plantes de l'edifici, i una sèrie de polsadors situats de forma regular per les diferents zones de pas i reunió del centre.

La funció evident dels polsadors d'alarma és la de poder avisar immediatament de l'existència d'un incendi en algun lloc de l'Institut, i així poder evacuar el centre amb la major rapidesa possible. Malgrat la importància del sistema i encara que la instal·lació és molt nova, actualment no funciona, gràcies a que una sèrie d'alumnes inadaptats s'han dedicat a rompre gran part dels polsadors situats en els passadissos, mentre la resta d'alumnes de l'Institut els recolzaven o simplement acceptaven en silenci el trencament d'una instal·lació que també els pertany i lis és necessària.

Encara que és cert que la instal·lació dels polsadors és poc robusta, no és menys veritat que la seva destrucció és un acte infantil de demostració de força i lideratge.

En qualsevol cas, donada la gran importància del sistema de polsadors, per a la seguretat de totes les persones que convivim a l'institut, és necessari trobar un sistema per reparar aquests mecanismes avariats.

 

Objectius:

Amb la intenció comentada a l'apartat anterior, s'ha buscat un disseny adequat per a reparar els polsadors romputs que hi ha, així com per reforçar els que encara no estant romputs que es troben situats en zona de risc ( bàsicament en els passadissos i vestíbuls de l'institut).

Els objectius que ha de cobrir el sistema buscat són els següents:

• Resistència: el sistema definit ha de ser resistent per a evitar que els alumnes incontrolats tornin a rompre el polsadors una volta arreglats.

• Integrabilitat: per aprofitar al màxim l'estructura existent, interessa que el sistema s'adapti als forats i mecanismes (polsadors) instal·lats actualment.

• Estètica: S'ha de procurar que el disseny escollit sigui el més agradable possible a la vista, i que no trenqui l'estètica de l'edifici.

• Senzillesa: Un sistema senzill i fàcil de muntar pot facilitar que siguin els propis alumnes de tecnologia els que reparin els polsadors.

• Economia: aquesta és una característica que sempre és interessant ja que facilita la posta en pràctica de la solució definida.

 

Materials de construcció:

El sistema de reparació escollit està constituït per unes plaques d'acer dolç galvanitzat, de la forma i dimensions representades en els plànols, que s'han de fixar a la paret (dins del buit que hi ha preparat) amb 2 tacs de fibra (tipus fischer o semblant) de diàmetre 4 mm i els corresponents cargols (tirafondos) d'acer cincad 3x20 mm, de cap pla, a cada polsador. Per subjectar el mecanisme del polsador al suport construït es necessiten dos cargols amb rosca de xapa, de 3,9x19 mm., amb cap ample.

Tenint en compte que a la zona de major risc de trencament hi ha un total de 16 polsadors, el material complet que es necessita, afegint un petit excés per compensar pèrdues, serà la següent:

• Tros de planxa d'acer dolç galvanitzat, de 160 mm x 300 mm, de 8 dècimes de mm. de gruix.

• 35 tacs de fibra tipus fischer o semblant, de 4 mm de diàmetre.

• 35 cargols d'acer cincad (tirafondos), de 3x 20 mm, amb cap pla.

• 35 cargols d'acer cincad, amb rosca de xapa, de 2,7 x 26 mm., amb cap ample.

Les ferramentes que es necessitaran per a la construcció i la instal·lació del sistema projectat són:

En la construcció:

• Cisalla- Plegadora - punxonadora de xapa, Profiform P-200.

• Matriu per a doblegats de 200 mm. i bloc doble-v.

• Punta de marcar.

• Punxó

• Martell.

• Plantilla de doblecs i forats de la peça. (plànol de la plantilla en els annexos)

• Trepant elèctric Casals C 500 2P, muntada en el suport vertical casals 900 58.

• Broca d'acer ràpid (HSS), per a materials metàl·lics, de 3.5 mm. de diàmetre.

En el muntatge:

• Descargolador pla de 5 x 120 mm.

• Descargolador amb cap d'estrella (cap tipus Philips) Ph - 2 x 100 mm.

• Buscapols.

• Punxó.

• Martell.

• Allargador elèctric de 5 mts. o més, apte per una potència igual o superior a 750 w.

• Trepant elèctric Casals C 500 2P.

• Broca amb cap de Widia (carbur metàl·lic) per a materials pètrics, de 4 mm de diàmetre.

• Paper per apuntar les connexions del polsador.

Planificació del muntatge:

Una volta es disposa del tros de planxa galvanitzada de 0.8 mm. de gruix, de 160 mm. d'ample i 250 mm. de llarg, les passes a realitzar per a la construcció del suport són:

• Marcar una tira de planxa de 14 mm x 160 mm.

• Tallar la tira marcada amb la cisalla de la plegadora-punxonadora.

• Marcar els 4 punts de doblec i els 4 de foradat, utilitzant la plantilla construïda.

• Realitzar els forats amb la broca per a metalls de 3.5 mm de diàmetre, amb el trepant col·locat en el suport vertical.

• Realitzar els doblecs més externs, amb el topall col·locat a la mesura correcta.

• Realitzar els doblecs més interns, amb el topall col·locat en la segona posició.

Les passes de muntatge del suport preparat són:

• Descargolar el mecanisme del polsador de la seva base.

• Comprovar l'absència de tensió elèctrica amb el tester o el buscapols.

• Fer un esquema de la connexió dels conductors en el polsador.

• Desconnectar momentàniament els conductors del mecanisme.

• Treure la base del polsador dels conductors que hi passen per dintre.

• Connectar els conductors en el polsador d'acord amb l'esquema realitzat.

• Dibuixar, col·locant el suport on haurà d'anar instal·lat, els forats a realitzar en el fons de l'espai dels polsadors.

• Marcar els forats a realitzar amb el punxo i el martell.

• Realitzar els forats amb la broca de materials pètrics de diàmetre 4 mm.

• Fixació del suport a la paret amb els cargols.

• Col·locació del polsador sobre el suport instal·lat.

Sant Jordi, 21 de Gener de 2001

J.F. HUGUET

 

PROJECTE:

REPARACIÓ DE POLSADORS D'ALARMA

 

 

RELACIÓ de PLÀNOLS:

Nº 1: vistes acotades del suport

Nº 2: perspectiva isomètrica del suport

Nº 3: tall del conjunt (muntatge)

Nº 4: perspectiva axonomètrica en explosió

 

PROJECTE:

REPARACIÓ DE POLSADORS D'ALARMA

PRESSUPOST:

La realització d'aquest sistema de reparació dels polsadors d'alarma està centrat en la fabricació de 16 suports com el definit (un per a cada polsador de l'edifici situat en zona de risc) i el posterior muntatge.

Els càlculs es faran per al conjunt de polsadors a relaitzar, per poder incloure-hi les despeses de caràter general:

Fabricació dels elements de suport:

Quantitat

Concepte

Preu unitari

Preu total.

30,00

minuts de Oficial de 1ª per a la preparació de la plantilla de marcat de doblecs i forats del suport.

60,00

1800,00

380,80

cm2 de planxa d'acer dolç galvanitzat de 0.8 mm de gruix.

0,11

41,60

96,00

minuts d'ajudant de ferrer en la construcció dels suports.

40,00

3840,00

5,00

% d'amortització de ferramentes utilitzades i consum elèctric. (sobre total anterior: 5681,6 pts.)

56,82

284,08

       
 

Total capítol fabricació:

 

5965,68

(35.85 euros)

 

Instal·lació dels elements de suport:

Quantitat

Concepte

Preu unitari

Preu total.

32,00

tacs de fibra (tipus fischer o semblant), de 4 mm. de diàmetre

3,80

121,60

32,00

cargols d'acer cincad , 3 x 20 mm, de cap pla. (tirafondos)

2,40

76,80

32,00

cargols d'acer cincad, amb rosca de xapa, 2,7 x26 mm., de cap ample.

4,20

134,40

192,00

minuts d'ajudant de ferrer en la instal·lació dels suports.

40,00

7680,00

5,00

% d'amortització de ferramentes utilitzades i consum elèctric.(sobre total anterior: 8012,08 pts.)

80,12

400,64

       
 

Total capítol instal·lació:

 

8412,72

(50.58 euros)

 

 

El total del pressupost del projecte té un valor de : 14.378,40 Pts.

16 % I.V.A. sobre 14.378,4 pts: 2.300,54 Pts.

Preu total d'execució del projecte: 16.678,94 Pts. (100,24 e)

 

Sant Jordi, 21 de Gener de 2001

J.F. HUGUET