ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

 

ACTIVITAT: "CONSTRUCCIÓ DE PALES PER A EDUCACIÓ FÍSICA":

MATERIALS: Fotocòpies auxiliars: 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT:
Reconèixer les diferents fases d'un projecte tecnològic.
Realitzar els documents d'un projecte complet, de manera individual.
Comprendre la utilitat de la tecnologia per a resoldre problemes de diferents àmbits

DESENVOLUPAMENT:

Com ja s'ha comentat a classe, la construcció de pales per a educació física consisteix en un projecte que, excepte en la fase de detecció de la necessitat i la fixació d'objectius inicials, de la fase de busca de solucions, realitzareu completament vosaltres. En aquest cas moltes de les fases del projecte estaran molt dirigides i ben indicades perquè us serveixin d'exemple per al projecte trimestral que haureu de desenvolupar completament vosaltres, en grups de 4 persones, més endavant.

En l'activitat anirem recordant les diferents fases i marcant quins són els treball que heu d'anar fent perquè al final de l'activitat tengueu un projecte complet fet per vosaltres, amb plànols correctes corregits i les altres parts adients. D'entrada, però, en lloc de seguir l'ordre natural d'un projecte, començareu la fase de construcció, per tal d'aprofitar les eines de l'aula-taller, deixant la part teòrica i l'escrita per fer-la al final o a casa.

Fase de construcció:

La construcció d'un projecte es fonamenta sempre en seguir la planificació i la fulla de procés que ha preparat el projectista del procés tecnològic desenvolupat. Per tant, actuant ara com a operaris i passant per alt, de moment, els altres apartats del projecte, vosaltres heu de seguir les indicacions de la planificació i fulla de procés de l'esborrany de projecte que teniu al final del guió, i sobre tot la informació dels plànols que vosaltres mateixos heu preparat. Es important en aquesta fase que us fixeu be en tots els detalls que vagin sorgint, ja que això us servirà després per corregir el vostre treball i presentar un projecte més complet i correcte. En especial us heu de fixar en el següent:

Pesar el tauló de contraplacat abans de començar i desprès d'acabar la forma de les pales, per comprovar l'aprofitament del material (apuntau els pesos perquè se us demanaran).
Anar controlant el temps que tardau en realitzar cada una de les activitats planificades, per poder realitzar la fulla de procés corregida del vostre projecte.
Marcar únicament les formes i mesures que estiguin indicades en el vostre plànol delineat, com si el dibuix no ho haguéssiu fet vosaltres. Això us ajudarà a veure si heu acotat correctament la vostre pala. Després de detectar-ho, anau apuntant al plànol en brut, les correccions necessàries per després fer el plànol definitiu correctament.

Ara, doncs, podeu començar a construir.

Com s'ha dit abans, l'ordre que estau seguint a aquesta activitat no es l'habitual, ja que abans de construir s'ha de tenir un projecte complet del que es vol fer, es a dir, el conjunt de documents necessaris per a que la persona que hagi de fer la peça dissenyada ho pugui fer sense cap problema. Naturalment, en el cas de que la construcció la faci la mateixa persona que ha resolt el problema del procés tecnològic no es necessari fer tants documents, i amb un simple esbós i unes quantes anotacions prou clares pot ser suficient per fer un bon treball.

Repassant les fases del procés tecnològic, indicarem quins són els documents que s'han de fer en els projectes habituals (on el dissenyador no construeix l'aparell)FASES DEL PROCÉS TECNOLÒGIC "CONSTRUCCIÓ DE PALES PER A ED. FÍSICA":

Detecció de la necessitat: ja feta pel departament d'Educació Física.
Busca i selecció de solucions: La primera part es fixar els objectius o característiques que volem aconseguir amb el projecte una volta finalitzat. Això ho ha fet, en aquest cas el departament d'Educació Física juntament amb el de Tecnologia, i son els següents:

Realitzar pales de formes originals i creatives pròpies de cada alumne/a.
Aprofitar al màxim el material de partida (contraplacat de 10 mm de gruix i de 230x460 mm.)
Realitzar formes redonejades i resistents per evitar accidents o rotures prematures.

A continuació, dins de la mateixa fase, s'han de buscar diferents possibilitats que compleixin tots, o al menys la majoria dels objectius fixats, i escollir la que sembli millor. Això ja ho heu fet vosaltres, mitjançant l'esbós que heu hagut de fer, que és la manera habitual d'expressar les idees inicials.

Avantprojecte i projecte: En aquest cas només heu de fer el projecte, ja que l'avantprojecte es podria considerar el conjunt de plànols que heu anat mostrant al professor fins tenir el vist i plau per començar aquesta activitat. 

En el projecte haureu d'incloure tots els apartats que teniu desenvolupat en el projecte de mostra, adaptant-los al vostre cas concret, i afegint les dades que faltin.

Construcció: és la següent fase que, encara que vosaltres ja l'heu fet, es fa després del projecte. Com ja s´ha comentat, heu de fer un seguiment de les passes que anau fent en la construcció perquè si sorgeix algun problema o heu de fer algun canvi en el vostre disseny inicial, ho tendreu que indicar en el següent apartat.

Recapitulació: En aquesta fase s'ha d'expressar els defectes, errors o modificacions del projecte realitzat per tal de corregir-los en properes ocasions.


Una volta acabat el temps per fer l'activitat a classe, tendreu 2 setmanes per enllestir el projecte complet, que haurà de tenir tots els apartats que se us mostren en l'exemple, corregits d'acord amb el vostre cas (canvis en la planificació, dibuixos, preus reals que us ha costat, tendes on heu comprat els materials, ...).

A més, junt amb el projecte heu de lliurar la recapitulació, explicant els diferents problemes sorgits en la construcció i la forma com els heu resolt._PLANIFICACIÓ DE PROJECTES.

En els projectes una de les parts que s'ha de definir és la planificació de la construcció. És important dedicar el temps que calgui en planificar be la construcció, ja que si no es fa és molt possible que el temps perdut sigui molt major que el temps dedicat en planificar.

La planificació és important no únicament perquè ens ajuda a aprofitar el temps i fer les coses segons l'ordre lògic i sense oblidar-nos passes intermèdies, sinó que també serveix per planificar el ritme d'utilització de les eines que tenim.

Quan planificam hem de tenir en compte la quantitat de gent que treballa junta. En treballs individuals basta planificar la seqüència d'operacions que s'ha d'anar fent, de manera que no perdem temps després en pensar que s'ha de fer primer i tampoc ens equivocarem d'ordre i tendrem que desfer el que havíem fet abans. 

En treballs de grup, però, la planificació és molt més important. En primer lloc hem de decidir si es treballa en paral·lel, on cada membre fa cada una de les operacions necessàries, i per tant, cada un s'encarrega d'una peça completament, o be si es treballa en sèrie, on cada operari fa una operació diferent i per tant tots el membres intervenen en totes les peces que es fan, fent una part. Els avantatges del treball en sèrie són que es necessiten menys ferramentes (una de cada tipus) i s'utilitzen més temps. A més, cada persona s'especialitza més en el que està fent i ho fa millor. Els inconvenients són que és més difícil de planificar, és un treball més monòton i avorrit i quan falta un dels membres de l'equip es para la construcció de totes les peces.

Nosaltres, especialment pel tema de les poques ferramentes que tenim per grup, haurem normalment de treballar en sèrie.

Un sistema utilitzat per fer planificacions és el diagrama de barres o diagrama de Gang. Aquest és un sistema gràfic on representam els temps que tardam en fer una feina com una barra de longitud proporcional. És especialment útil en treballs en grup, on es poden fer barres de diferents colors per a cada membre de l'equip, i indicar les eines que utilitza en cada cas. Col·locant les barres situades a partir del final de l'activitat que la precedeix, podem veure el temps total tardat en el final de la darrer activitat. Es aconsellable fer aquestos gràfics en paper milimetrat. Teniu un exemple en la fulla apart.

Per veure les diferencies de planificar treballs en sèrie i treballs en paral·lel fareu el següent exercici:

1) Heu de valorar el temps necessari per construir les pales de dues persones, en paral·lel, com s'està fent en les activitats. Per fer això aprofitau la fulla de procés que està feta i comprovau l'ordre en que cada operari pot fer la feina, tenint en compte que només hi ha les eines d'un pannell i per tant, si un està utilitzant una ferramenta, l'altre haurà d'esperar fins que acabi.

2) Feis el diagrama de barres de la construcció de les pales, en sèrie, es a dir, repartint les feines de manera que cada operari faci feines diferents.

3) Calculau el temps necessari per fer les pales amb aquesta segona planificació i comparau-lo amb el primer cas.