Exàmens curs 08/09

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 4t ESO

(1a prova - 1r trimestre)

 1. Dibuixau el croquis de les vistes, acotades (tenint en compte l'escala 1:20) de la figura que teniu representada al costat (la fletxa indica l'alçat i cada ratlla representa 1 cm de dibuix)

 2. Dibuixau la perspectiva cavallera delineada a escala 1:10 de la figura anterior.

 3. Descobreix els dos apartats del següent quadre històric que estan intercanviats. Indica què s'ha d'escriure en lloc dels números que hi ha repartits en el quadre (de la forma ***n***).

        ANYS


  ÈPOCA

  ESDEVENI-MENT INICIAL

  ****1****

        I ENERGIA

  TÈCNIQUES (INVENTS)

  SOCIETAT- ECONOMIA

  fins al 2000 dC

        des del **2** dC

  Segle XX

  Guerres Mundials (especialment la 2)

  Plàstics. Nous materials.

        Energia Nuclear

  Informàtica, Electrònica. Radiactivitat i electromagnetisme

  (Democracia)

        ESPECULACIÓ

        Globalització

  fins al **2** dC des del 1750 dC

  REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

  Invent Màquina de vapor

  Invent Pila de Volta

  Acer

        Vapor (Carbó mineral)

  EnergiaElèctrica

  Treball Industrial= FÀBRIQUES

        Motors tèrmics i elèctrics

  (Democracia)

        ***6***

  fins al 1750 dC des del 1500 dC

  ***3****

  Invenció de la ***8*** Descobriment d'Amèrica

   

        Ferro (acer tou)

         

        Carbó vegetal

  Treball artesanal=

        TALLERS.

        Galileo, L.da Vinci

  Monarquies Il·lustrades

  fins al 1500 dC

        des del 400 dC

  EDAT MITJANA

  Caiguda de l'Imperi Romà* Invasions Bàrbares

  Tècniques d'economia de subsistència

  Estructura Feudal: Nobles * serfs (siervos)

  fins el 400 dC des del 1000 aC

  EDAT ANTIGA

  Desenvolupament cultures al voltant de rius importants

   

        Ferro (acer tou)

        Foc (de llenya)

  Obres públiques

        Geometria. Arquímedes.

        Brúixola, paper

        Piràmides

  Imperis

        Dinàsties reial

        Democràcia

  al voltant

        1500 aC

  EDAT FERRO

  Utilització inicial del Ferro

  Metal·lúrgia incipient del Ferro

  Petits regnats. Cultures independents

  del 1500 al 3000 aC

  EDAT BRONZE

  Descobriment del Bronze (Cu + Sn)

  Coure i estany

        Foc (de llenya)

  Metal·lúrgia del Coure i Bronze

  del 3000

        al **4** a C

  ***5***

  Final glaciacions - Migracions

  Pedra polida (ben definida), fusta, ossos, etc.

        Energia animal

  Recol·lecció

        Caça (trampes, llaç)

        Art rupestre

  Tribus ***7***

        Inici religions

  abans del

        **4** aC

  PALEOLÍTIC

  Primers primats drets (erguidos)

  Pedra tallada (poc definida), fusta, ossos.

        Energia humana

  Agricultura i ramaderia.

        Modelatge de fang.

        Roda,vaixell a vela

  Clans o grups nòmades.

        Rituals


 4. Fes l'esquema dels diferents tipus d'Instal·lacions que hi pot haver a una casa o a un edifici.

 5. Indica els apartats que falten en el següent esquema

 

Examen Resolt: Zaira CdA - 4t A (08/09): 1pàg, 2pàg, 3a pàg. 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 4t ESO

(2a prova - 1r trimestre)

 1. Escriu el nom dels operadors que corresponen als símbols que apareixen numerats a la vista de planta de la casa dibuixada.

 2. Dibuixa els esquemes funcionals corresponents als circuits elèctrics necessaris per a la vista anterior.

 3. Quines dades són habituals en una factura elèctrica? Calcula la factura d'una casa amb les següents dades: Lectura real 1/12/08= 18945. Lectura real 1/10/08= 16478. Potència contractada= 4,4 Kw. (Dades generals: Preu Kw·h = 0,106888 euros. Preu Kw= 1,642355 euros/mes)

 4. Fes un dibuix esquemàtic de les línies elèctriques des de la central de GESA fins a l'escomesa d'una casa.

 5. Contesta les següents preguntes:

 1. Quina és la tensió elèctrica o voltatge màxim de les línies de GESA a Eivissa?

 2. Com es diuen les màquines de la central de GESA que, mogudes per motors tèrmics, produeixen l'electricitat?

 3. Quina tensió elèctrica o voltatge arriba a les cases actuals normals?

 4. Com s'aconsegueix canviar la tensió elèctrica o voltatge a les línies de GESA?

 5. Quants cables de fase i quants de neutre hi ha a les línies "simples" d'alta tensió? I a les de Baixa Tensió?

6) Indica els elements que falten a la següent taula:

7) Dibuixa un esquema de les parts d'un aparell d'aire condicionat i posa el nom de cada part.

8) Explica resumidament els diferents sistemes de calefacció que pot haver a un habitatge, indicant les parts que tenen.

9) A què es refereix el concepte de domòtica?. Quines parts tenen aquestes instal·acions?

10) Què preten l'arquitectura bioclimàtica?. Explica dos dels factors que es tenen en compte.

 Examen Resolt: Alicia GR - 4t A (08/09): 1pàg, 2a pàg. 

 


ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 4t ESO

(1a prova - 2n trimestre)

 

1) Què entens per electrònica i quines diferències té amb l'electrotècnia? Per a què s'utilitza una o l'altre?

 

2) Defineix electrònica analògica i electrònica digital. Dibuixa un gràfic de la temperatura exterior d'un dia d'hivern que podria dibuixar un sistema analògic i el mateix gràfic dibuixat per un sistema digital de 4 nivells entre 0 a 20º.

 

3) Quin són els blocs habituals en qualsevol circuit electrònic?. Identifica aquestos blocs en una alarma antirobatori.

 

4) Del conjunt de components electrònics que et deixi el professor, has de dir quin component és cada un, dibuixar el seu símbol i donar una petita explicació de per a què serveix.

 

5) Quina diferència hi ha entre els components electrònics passius i els actius? Posa dos exemples de cada un.

 

Extra 1)

Explica que fa el circuit dibuixat:

 

 

 

 

 

 

6) Escriu el nom, el símbol i la utilitat dels components electrònics del segon grup que et deixi el professor

 

7) Explica en què consisteix l'Algebra de Boole.

 

8) Escriu la taula de veritat del següent circuit i indica quants bits es necessiten:

 

9) Passa de sistema binari a decimal o viceversa els següents nombres:

Binaris: a) 01001010 b)10001001 c)111000 d)10011001

Decimals: e) 104 f)79 g) 23 h) 351

10) Contesta una de les dues preguntes:

 1. Fes un esquema dels diferents tipus de transistors

 2. Quines són les 3 característiques que defineixen les condicions de treball i utilització d'un resistència.

 

Extra 2:

 

Es vol dissenyar un sistema digital per controlar la calefacció de cada aula de l'Institut de manera que només es posi en marxa quan la temperatura sigui inferior a 19º, hi hagi gent dins l'aula, i no estiguin les finestres obertes. Per fer això es disposa de: a) un termostat que dóna un senyal T de 5 volts quan la temperatura es superior a 19 º b) un sensor de presència que subministra un senyal P de 5 volts quan hi ha persones a l'aula i c) un microruptor de finestra que dóna un senyal F de 5 volts quan alguna finestra està oberta.

 

Escriu la taula de veritat del senyal C d'activació de la calefacció (5 Volts per posar en marxa la calefacció).

 

Dibuixa el circuit lògic necessari usant portes lògiques.

 

Examen Resolt: Alicia GR - 4t A (08/09): 1pàg, 2a pàg., 3a pàg., 4a pàg.

 ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 4t ESO

(2n trimestre - 2a prova)

 

 1. Defineix pneumàtica i oleo-hidràulica. Indica les diferències i les semblances. Posa un exemple d'aplicació industrial de cada tipus.

 2. Enuncia el principi de Pascal i explica la seva relació amb els "vasos comunicantes".

 3. Dibuixa un esquema del grup de compressió i preparació d'aire (central compressora) d'una instal·lació pneumàtica important. Indica el nom de les seves parts. Perquè és necessari refrigerar l'aire?

 4. Apunta els tipus de compressors i cilindres explicats. Indica els diferents tipus de "sistemes de transmissió" usats en instal·lacions pneumàtiques.

 5. Escriu el nom de cada component del circuit pneumàtic dibuixat (el nom de la vàlvula ha d'estar complet). Explica com funciona el circuit.

   

   

   

   

 6. Quina força hem de fer en una xeringa de 1 cm2 de superficie interior connectada a un cilindre hidràulic de 20 cm2 de superficie interior, per aixecar una caixa de 10 Kg?

 7. Resol el problema Extra 1 del 1r examen del 2n trimestre.

 8. Calcula la intensitat que subministra la pila al circuit en funcionament. (Dades: Vpila= 5 V, R1= 200 ohms, R2= 10 Kohms, Vbe = 1 V, Vce = 0V, Vled= 1,2 V)

 9. Resol el 1r apartat del problema Extra 2 del 1r examen del 2n trimestre.

 10. Resol el 2n apartat del problema Extra 2 del 1r examen del 2n trimestre.

Extra 1: Calcula la Resistència R1 màxima al següent circuit perquè la bombeta s'encengui automàticament de nits i s'apagui de dia. Indica la intensitat que dóna de dia i de nit la pila per un costat i l'endoll per l'altre. (Dades: RLDR-dia= 100 W , RLDR-nit= 50 KW . Vactivació-relé = 6 V).

 

 

Extra 2: Calcula la força d'avanç i la força de retrocés que podrà fer un cilindre pneumàtic d'un circuit que treballi a una pressió de 3 bar (= 300 KPa) (Diàmetre interior del cilindre: 200 mm. Diàmetre de la tija = 40 mm). A quina velocitat avançarà i retrocedirà el cilindre si el compressor pot donar 200 litres/min en aquesta pressió?

Examen Resolt:
1a part: Versió Lucia S -4A(08/09) , versió Mònica IC-4A(08/09): 1a pàg, 2a pàg..
2a part:
Versió Maria GB-4A(08/09) , versió Richard SM-4A(08/09): 1a pàg, 2a pàg.

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 4t ESO

(2n trimestre - 2a prova- 2a versió)

 

 1. Explica els avantatges i els inconvenients de la pneumàtica en front de la oleo-hidràulica. Posa dos exemple d'aplicació de cada tipus.

 2. Enuncia el principi de Pascal i explica la seva relació amb els "vasos comunicantes".

 3. Fes un esbós i dibuixa els símbols gràfics del grup o unitat de tractament usats en les instal·lacions pneumàtiques. Indica el nom i funció de cada una de les seves parts i digues on solen estar col·locats.

 4. Apunta els tipus de compressors i cilindres explicats. Indica els diferents tipus de "sistemes de transmissió" usats en instal·lacions pneumàtiques.

 5. Escriu el nom de cada component del circuit pneumàtic dibuixat (el noms han d'estar complets). Explica com funciona el circuit.

   

   

   

 6. Quina força hem de fer en una xeringa de 0,5 cm2 de superficie interior connectada a un cilindre hidràulic de 25 cm2 de superficie interior, per aixecar una caixa de 5 Kg?

 7. Explica el funcionament del següent circuit elèctric.

 8. Calcula la intensitat que subministra la pila al circuit en funcionament. (Dades: Vbe = 0,8 V, Vce = 0,2 V, Vled= 1,2 V)

   

 9. Al sistema digital per controlar la calefacció de l'Institut (que s'encengui si la Tª és inferior a 19º C, quan hi hagi gent i només si les finestres estan tancades) es vol afegir un rellotge R per controlar que no s'encengui quan l'Institut està tancat (a les nits i els dies de festa). El Rellotge es pot programar de manera que donarà un senyal de 5 volts quan l'Institut està obert. Escriu la taula de veritat del sistema necessari (Senyals dels sensors: Termòstat T=5V si Tª>19ºC, Detector de presència P=5V si hi ha gent, Contacte de finestres F=5V si alguna finestra està oberta)

 10. Dibuixa el circuit amb els símbols ANSI de les portes lògiques necessàries.

 

Extra 1: Mirau la 1a versió de l'examen (2n Trimestre, 2a prova)

Extra 2: Mirau la 1a versió de l'examen (2n Trimestre, 2a prova)

 ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 4t ESO

(3r trimestre - 1a prova)


 1. Explica que són i quines parts tenen els sistemes automàtics.


 1. Apunta els diferents sistemes de classificació dels sensors.


 1. Classifica 5 dels següents sensors en tots els grups o tipus que puguis:


  1. Termòmetre de mercuri b) Detector de moviment de l’Institut c) Conta-km de vehicle d) Detector de metalls e) Boia de cisterna de WC f) Detector de fonyades construit a l’aula-taller. g) electrocardiograma h) balança digital


 1. Explica que són i com es poden classificar els actuadors.


 1. a) Calcula el rendiment d’un cilindre hidràulic que rep 0,1 m3/minut d'oli a 20000 Pa de pressió i fa una força de 100 N a 0,2 m/s.

b) Si el motor elèctric de la bomba que impulsa l’oli funciona a 12 V. i el conjunt motor-bomba té un rendiment del 65 %. Quina intensitat circula pel motor?

c) Quin rendiment té tot el sistema (motor-bomba-cilindre) ?


 1. Com es poden classificar els dispositius de procés o de control? Quina diferència hi ha entre enllaç obert i tancat?


 1. Explica els sistemes de transmissió d’informació usats en sistemes automàtics.


 1. Què és la domòtica? Quines semblances i diferències té amb la robòtica?


 1. Indica els diferents llenguatges de programació que hi ha i escriu una petita mostra de cada un.


 1. Explica com funcionaria i quins components hauria de tenir un sistema que baixàs un tendal (toldo) quan donàs el sol a un aparador (escaparate) i que el pujàs quan no hi hagués sol.CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 4t ESO

 Tecnologies de la comunicació (3r trimestre - 2a prova)


 1. Apunta 5 sistemes de transmissió d'informació indicant el tipus de senyal que utilitzen.

 2. Quines característiques dels sistemes de transmissió d’informació s'han de tenir especialment en compte?

 3. Explica els principis tècnics de la comunicació amb fil i sense fil

 4. Quins elements tenen tots els sistemes de comunicació amb fil?

 5. Compara les característiques dels sistemes de comunicació amb cable de coure i amb fibra òptica.

 6. Indica les parts del sistema de telefonia fixa i explica com funciona.

 7. Posa un exemple de sistema de comunicació inalàmbric, apunta els elements que ha de tenir i explica com funciona de manera aproximada.

 8. Quines diferències hi ha entre els sistemes de transmissió inalàmbrics terrestres i els via satèl·lit?

 9. Explica un procés de transmissió d'informació a través d'Internet, indicant les diferents transformacions que es produeixen des de l'origen fins el destí final.

 10. Explica dos processos de protecció d'informació que coneguis.