Examens curs 08/09

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 3r ESO

1a prova, 1r Trimestre (Curs 08/09).

 1. Contesta les següents preguntes:
  1. Per què s'ha de deixar marge als dibuixos i treballs escrits?
  2. Quines són les tres parts bàsiques de les que es posarà nota a tecnologia?
  3. Quines funcions o càrrecs tenen els alumnes en cada grup de treball?
  4. Quan i per què s'han d'usar les ulleres de protecció?

 2. Fes un quadre comparatiu indicant l'obtenció, les principals propietats i les aplicacions bàsiques dels plàstics ...
 3. ... i dels materials ceràmics.
 4. Fes un esquema de la classificació dels plàstics
 5. Escriu 4 mètodes industrials de fabricació de plàstics i 2 artesanals (indicant quin sistema de protecció s'ha d'usar).
 6. Indica per a quins tipus de plàstic serveixen els diferents sistemes de reciclatge.
 7. Fes l'esquema complet de classificació dels materials ceràmics.
 8. Escriu l'esquema dels diferents tipus de contaminació.
 9. Contesta les següents preguntes:
  1. Com distingiries si un plàstic és termostable o termoplàstic?
  2. De quin tipus de plàstic solen estar fets els següents objectes: envasos i bosses, para-xocs de vehicles, tuberies de sanejament, visera de casc de moto.
  3. Explica per què serveix la gransa, les càrregues, els colorants i els catalitzadors.
  4. Quins avantatges tenen les roques artificials en front de les naturals?
 10. Contesta les seguents preguntes:
  1. Quin material natural intentaven substituir les persones que varen descobrir el cel·luloide o la parkesina?
  2. Què són els plàstics i com estan fets?
  3. Indica a quin grup de plàstics pertanyen els següents: baquelita, neopreno, poliester, cautxú, proteïnes.
  4. Quin sistema de fabricació usaries per fer els següents objectes de plàstic: ampolla d'aigua, maqueta de procés tecnològic, cortina de bany, mànec de paella, bossa de supermercat.
  5. Indica quina és la substància contaminant que provoca la pluja àcida, d'on prové, que produeix i com evitar-la.

Examen Resolt: Laura CR - 3r C (08/09): 1pàg, 2a pàg, 3a pàg, 4a pàg.

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 3r ESO

2a prova, 1r Trimestre

 1. Què és el desenvolupament sostenible? Quins són els 3 punts a vigilar per aconseguir-lo (segons la comissió Bruntland)?
 2. Què és l'ozó?. On està? Per què serveix?. Com es destrueix?
 3. Indica quatre gasos que produeixin efecte hivernacle
 4. a) Què són els residus? Qui els produeix? b) Escriu una classificació segons el seu origen o procedència.
 5. Quines són les fonts de la contaminació acústica?. Quins efectes pot produir? Com es pot evitar? Quin tipus de contaminació és?
 6. Respon
  1. Què són els recursos naturals renovables i què són els exhauribles?. Dóna un exemple de cada un.
  2. Quin tractament faries a cada tipus de provetes rompudes de la pràctica d'assaig de materials per afectar el mínim possible al medi ambient?

 7. Escriu 4 avantatges i 4 inconvenients de la tecnologia.
 8. Apunta 4 tecnologies per al tractament de residus i posa 1 avantatge i 1 inconvenient de cada una.
 9. D'un dels tipus de contaminació per radiació, indica l'agent o substància contaminant, d'on prové, què provoca i com es pot evitar.
 10. Contesta les següents preguntes:
  1. Quin material tenen les piles botó que les fa tant contaminants? On s'hauria de dur aquest material per evitar al màxim la contaminació?
  2. Quins són els 3 materials dels que està compost un tetrabrick?
  3. Dóna 3 exemples d'objectes diferents (que tenen usos diferents) que es poden fer amb plàstic reciclat.
  4. Quants kg de fems produeix una persona durant 1 mes? Per a què s'utilitza el "calcín"?
  5. Què és el compostatge? Explica com es pot fer.

Examen Resolt: Marta CT - 3r C (08/09): 1pàg, 2a pàg. 

 ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 3r ESO

1a prova, 2n Trimestre

 

 1. En el full de respostes, indica per a cada una de les energies de la primera columna, quines afirmacions de la 2a columna li corresponen (escriu el nom de l'energia i basta que posis la lletra corresponent a l'afirmació)
 2. Energia Nuclear

  Energia Hidroelèctrica

  Energia Solar fotovoltaica

  Energia Solar tèrmica

  Energia de biomassa

  Energia de RSU

  Energia Mareomotriu

  Energia Undimotriu

  Energia de combustió de gas

  Energia de combustió de fuel-oil (o gasoil)

  Energia de combustió de carbó

  Energia Eòlica

  Energia Geotèrmica

  1. No produeix gasos contaminants durant el seu funcionament
  2. Prové indirectament del sol
  3. És la més perjudicial per a l'ambient de les centrals tèrmiques clàssiques
  4. L'energia elèctrica que produeix no té molta potència i s'ha d'acondicionar per poder-la usar.
  5. Suposa un gran inversió per a la instal·lació inicial
  6. No es pot emmagatzemar directament
  7. No es contínua o uniforme
  8. Alteren especialment la fauna i flora acuàtica
  9. El cost econòmic de l'energia produï-da es baix
  10. Es exhaurible
  11. Afavoreix la sedimentació
  12. Pot suposar un perill per a les aus

 3. Contesta les seguents preguntes:
  1. Posa dos exemples de captació solar tèrmica activa i dos de passiva
  2. Quina doble funció tenen els embassaments de les centrals hidroelèctriques.?
  3. Qui proporciona la força que aprofiten les centrals elèctriques en general?
  4. Què vol dir RSU? Per a què es poden usar?

 4. Escull 4 energies renovables i indica un dels inconvenients principals que tenen?
 5. Apunta 4 avantatges d'algunes energies exhauribles?
 6. En relació a les centrals termonuclears:
  1. Quins materials s'utilitzen com a moderadors dels reactors nuclears?
  2. Quins materials s'usen a les capes del triple blindatge dels reactors nuclears?
  3. Diferències entre centrals PWR i BWR
  4. On es col·loquen temporalment les barres de combustible nuclear gastat?
  5. Quan temps poden mantenir-se actius els residus nuclears? On s'han de col·locar de forma més permanent mentrestant?

 7. Respon les qüestions que segueixen:
  1. Què és un Geiser? Per a què es pot usar?
  2. Quin tipus d'energia es perd quan l'electricitat circula per un conductor? Com es diu l'efecte que provoca aquestes pèrdues?
  3. Perquè és necessari usar transformadors elèctrics?
  4. Què és una subestació de transformació?

 8. Contesta les següents preguntes:
  1. Quins tres nivells de temperatura poden aconseguir els sistemes de captació solar tèrmica activa?
  2. Quins elements complementaris necessiten les plaques solars fotovoltaiques per poder usar electrodomèstics en zones rurals aïllades?
  3. Quin material s'utilitza per fabricar les cel·lules fotovoltaiques dels panells solars?
  4. Quins tipus de turbines hidràuliques hi ha?

 9. Dibuixa un diagrama o esquema de les instal·lacions elèctriques d'enllaç d'un edifici de vivendes, des de l'escomesa fins al quadre de comandament i protecció o quadre de distribució.
 10. En la fulla de respostes indica per a què s'han de substituir cada un dels ***10*** nombres indicats en l'esquema de la transformació de les energies adjunt (2 punts)

Examen Resolt: Marc PM - 3r B (08/09): 1pàg, 2a pàg., 3a pàg.

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 3r ESO

2n Trimestre , 2a prova

Preguntes de 2 punts cada una

 1. Explica tot el que sàpigues del magnetisme i la seva relació amb l'electricitat.
 2. Explica tot el que sàpigues de les màquines elèctriques.
 3. Explica tot el que sàpigues dels circuits elèctrics.

Problemes i preguntes de 1 punt cada un

 

 1. Dibuixa els símbols elèctrics (després d'escriure el seu nom) dels 10 operadors elèctrics següents.

  a) Pila b) Commutador c) Bombeta d) Polsador e) Motor f) Endoll

  g) Interruptor h) Brunzidor o Timbre i) Resistència j) Encreuament de cables sense connexió.

 2. Calcula la intensitat que recorre els diferents tipus de bombeta incandescent habituals a les tendes: 25 w, 40 w, 60 w i 100 w. Calcula la resistència de cada una
 3. Calcula la intensitat total que recorre dues bombetes de 40 w si estan connectades en serie o si estan connectades en paral·lel. Calcula quina potència i quina resistència hauria de tenir una sola bombeta perque circulàs la mateixa intensitat que les dues en serie. Calcula el mateix de les dues en paral·lel
 4. Una casa situada a 20 km de la Central de GESA necessita 5 Kw d'energia elèctrica. Calcula les pèrdues de potència dels cables si es fa directament en Baixa Tensió (240 V) o si es fa amb 66 KV fins a la subestació de Sant Llorenç (25 km de Gesa), en "mitja tensió" fins al Centre de Transformació més proper a la casa (10 km de la Subestació) i amb baixa tensió fins la casa (100 m). (Suposau una resistència de 10 ohms/Km per a tots els cables)

 

Problema Extra (2 punts)

 

  1. Dibuixa l'esquema elèctric d'una casa on hi hagi només un timbre i una bombeta, amb els corresponents operadors o mecanismes de control o maniobra.
  2. Calcula quan haurà de pagar cada mes a GESA el propietari d'aquesta casa suposant que s'usa el timbre de 250 w de potència durant 1 hora en total al mes, i la bombeta de 40 w durant 5 hores al dia. (Preu de Kw: 1,6 euros/mes, Preu de l'energia: 0,1 euros/Kw·h)