ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

Normes de funcionament ( Ud.0)

 1. Quins materials ha de dur cada alumne/a a Tecnologia? Quan les ha de dur?
 2. Per què s'ha de deixar marge als dibuixos i treballs escrits?
 3. Quines són les tres parts bàsiques de les que es posarà nota a tecnologia?
 4. Qui ha de respectar i cumplir les normes de tecnologia?
 5. Quines funcions o càrrecs tenen els alumnes en cada grup de treball?
 6. Quines condicions ha de tenir la roba i l'aspecte personal per evitar accidents?
 7. Quan i per què s'han d'usar els guants de treball? I les ulleres de protecció?
 8. Què s'ha de fer quan s'entra a l'aula-taller de tecnologia?

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

1a prova escrita del 1r trimestre (06/07)

 1. Quins objectius fonamentals tenen les normes de l'aula de tecnologia?
 2. Què vol dir que les observacions han de ser "realistes i concretes"?
 3. Què és la tecnologia?
 4. Què són les tècniques?
 5. Quina relació té la tecnologia amb els objectes naturals o artificials que ens envolten?
 6. Quantes branques o especialitats té la tecnologia? Posa 3 exemples.
 7. Explica els diferents tipus de relació o actuació amb la tecnologia
 8. Quines tasques han de fer els alumnes a l'àrea de tecnologia per imitar (i aprendre un poc) les actuacions respecte la tecnologia?
 9. En el cas de la tecnologia administrativa (d'oficina), posa 3 exemples de materials, 3 d'eines o ferramentes i 3 de procediments.
 10. A què ens referim quan parlam del "cicle de la tecnologia"?
 11. Quins són els efectes positius i negatius de la tecnologia?
 12. Qui fa les funcions que té assignades cada càrrec del grup quan l'alumne/a responsables falta algun dia a classe, es a dir, qui substitueix a cadascú quan algú ha faltat?
 13. Què són les PROPIETATS FUNCIONALS i les PROPIETATS COMPLEMENTÀRIES?
 14. Quina diferència hi ha entre resistència, duresa i tenacitat? Què és i com es pot calcular la densitat d'un material?
 15. Anomena els diferents sistemes de classificació de materials explicats en els apunts i els grups que hi ha en cada sistema (no expliquis cada grup).
 16. Explica la regla de les 3-R i comenta quin és el seu objectiu (què preten aconseguir).
 17. Indica com podem aplicar aquesta regle en l'ús d'aparells elèctrics a l'aula-taller.
 18. Quins sistemes de classificació de les eines s'expliquen als apunts?. Explica'ls.
 19. Indica a quin grup pertanyen (en cada un dels sistemes de classificació dels apunts) les següents eines:
  1. Escaire de fuster. b) Serjant. c) Xerrac. d) Tenalles. e) Serreta. f) Llima triangular. g) Raspa de mitja canya. h) Barrina. i) Tornavís. j) Centenell.
 20. Escriu 4 normes generals d'aplicació en l'ús d'eines elèctriques.

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

RECUPERACIÓ

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

1a prova escrita del 1r trimestre (06/07)

 1. Quins objectius fonamentals tenen les normes de l'aula de tecnologia?
 2. Quins materials i estris han de dur els alumnes a l’assignatura de Tecnologia? Quan les han de dur?
 3. Quines són les tres parts bàsiques de les que es posarà nota a tecnologia?
 4. Què s'ha de fer quan s'entra a l'aula-taller de tecnologia?
 5. Què són les tècniques? Des de quan existeixen?
 6. Explica quan s’estudien els diferents tipus d’actuació o relació de la gent amb la tecnologia
 7. Quines tasques han de fer els alumnes a l'àrea de tecnologia de la ESO per imitar (i aprendre un poc) les actuacions respecte la tecnologia?
 8. En el cas de la tecnologia de construcció (fer cases i edificis), posa 3 exemples de materials, 3 d'eines o ferramentes i 3 de procediments.
 9. A què ens referim quan parlam del "cicle de la tecnologia"?
 10. Què són les PROPIETATS FUNCIONALS?. Posa 3 exemples.
 11. Què són les PROPIETATS COMPLEMENTÀRIES? Posa 3 exemples.
 12. Quina diferència hi ha entre resistència, duresa i tenacitat? Què és i com es pot calcular la densitat d'un material?
 13. Anomena els dos sistemes de classificació de materials explicats en els apunts i els grups que hi ha en cada sistema (no expliquis cada grup).
 14. Què són els materials semi-elaborats? I els materials transformats?
 15. Quina diferència hi ha entre materials artificials i sintètics?
 16. Indica com podem aplicar la regla de les 3-R en l'ús d'aparells elèctrics a l'aula-taller.
 17. Explica els dos sistemes de classificació d’eines que hi ha als apunts?
 18. Indica a quin grup pertanyen (en cada un dels sistemes de classificació dels apunts) les següents eines:
  1. Escaire de fuster. b) Serjant. c) Xerrac. d) Tenalles. e) Serreta. f) Llima triangular. g) Raspa de mitja canya. h) Barrina. i) Tornavís. j) Centenell.
 19. Quines són i quan s’utilitzen les eines de la tecnologia artesanal? I les de la tecnologia industrial?
 20. Escriu 4 normes generals d'aplicació en l'ús d'eines elèctriques.

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

Tecnologia del dibuix ( Ud.2)

PART DE CONCEPTES:

 1. Indica el nom en català, en castellà, l’ús correcte i l’ús prohibit de les eines que t’indiqui el professor.
 2. Quina és la finalitat del dibuix tècnic?
 3. Quins són els components bàsics de la tecnologia del dibuix tècnic? Posa un exemple de cada un.
 4. Escriu el nom dels materials, eines i procediments que s’expliquen als apunts, sense explicar-los.
 5. Quins tipus de paper hi ha? Què és un foli?
 6. Quina diferència hi ha entre diferents tipus de llapis?
 7. Fes un esbós ("boceto") de l'escaire i el cartabó, indicant el nom de cada un i el valor dels seus angles.
 8. Quins són els punts que s'han de vigilar per tenir el compàs en correcte estat d'ús?
 9. Quin manteniment s’ha de fer amb cada una de les eines de dibuix tècnic.
 10. Indica si cada un dels següents dibuixos és un esbós, cròquis o dibuix delineat (cadascún pot ser d'un tipus diferent).
 11. Quina diferència hi ha entre esbós, croquis i dibuix delineat?
 12. Què és i per què serveix la retolació?
 13. Què es la normalització i quina relació té amb la tecnologia?
 14. Posa el nom de totes les normes referents a la tecnologia com a ciència que sapigues i indica a què o qui correspon.
 15. Què són UNE, DIN i ISO? En coneixes altres semblants?
 16. Què és el caixetí?
 17. Qui diu com ha de ser el caixetí d’una empresa o organisme?
 18. Quin és el primer pas de tots els procediments de dibuix tècnic?
 19. Com diuen els apunts que han de ser les marques per fer línies o tenir referències?
 20. Què s’ha de repassar en els dibuixos tècnics?
 21. Quin truc s’explica als apunts perquè no patini la punta del compàs?
 22. Indica que hem de fer amb la tecnologia del dibuix tècnic per reduir l’impacte ambiental.
 23. Quin és el procés bàsic d’obtenció de la fusta?
 24. Quines són les principals presentacions comercials? (mínim 5)
 25. De què depen que una fusta sigui més dura o més tova?
 26. Quines són les principals propietats i aplicacions de les fustes?
 27. Quins són els transformats de fusta més habituals? Indica les propietats i aplicacions bàsiques.
 28. Quines parts té un arquet de marqueteria? Quins tipus de fulles hi ha?
 29. Com han d’estar col·locades les dents de la fulla de serreta?
 30. Quines 4 eines de fusteria que estan als panells de l’aula-taller explica el tema corresponent dels apunts. Apunta el manteniment necessari.
 31. Quines parts té el xerrac? Que vol dir que les dents estan entrescades i per què serveix? Quins tipus de xerrac hi ha?
 32. Parts i manteniment de la raspa i la barrina
 33. Nom de les altres eines de fusteria de l’aula-taller.
 34. Quines són les normes de treball que s’han de respectar en les tècniques de treball en fusta?
 35. Quina és la primera acció que hem de fer per construir un objecte?
 36. Amb quina eina s’ha de marcar la fusta?
 37. Com es comprova que un costat de la fusta està recte?
 38. Com subjectarem les peces que volem tallar? Quines dues normes bàsiques hem de cumplir?
 39. Quan es pot usar el cargol de banc i quan els serjants?
 40. Indica com han d’estar les dents de l’eina, els peus de l’operari, la direcció del braç de tall i la posició de la mà que no talla quan usam el xerrac o la serreta.
 41. Què vol dir desbastar? Quina eina s’utilitza per fer-ho?
 42. Quines formes de llima o raspa s’anomenen als apunts?
 43. Fes un esbós de com s’ha d’aguantar i com s’ha d’aguantar la llima quan s’utilitza.
 44. Què és i com s’ha d’usar el paper de vidre?
 45. Quins sistemes d’unió s’utilitzen en fusteria? Quina cola és la més adecuada?
 46. Quins tipus bàsics hi ha de claus i cargols a l’aula taller? Com s’escull el clau o cargol adequat?
 47. A què ens refereixen els procediments d’acabat?
 48. En què s’assembles les pintures i les coles? Quines precaucions s’han de tenir en el seu ús?
 49. Quins colors hi ha a l’aula-taller i quina eina usarem normalment?
 50. Com ha d’estar el pinzell abans de ficar-lo a la pintura? I després d’usar-lo?

 

PART DE PROCEDIMENTS:

a) Escriure amb lletra retolada de diferents tamanys

b) Dibuixar mediatrius i perpendiculars a segments.

c) Dibuixar angles i bisectrius

d) Dividir (gràficament) segments en parts iguals.

e) Dibuixar una circumferència que passi per tres punts.

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

TECNOLOGIA 2n ESO

PREGUNTES TECNIQUES DE TREBALL AMB METALLS ( Ud.5)

 

 1. Quins dos grups de metalls solen distingir-se?
 2. Per què s’utilitza tant el ferro en la industria?
 3. Què són els productes siderúrgics? Quins desavantatges tenen?
 4. Perquè s’utilitza el ferro en estat pur en tecnologia?
 5. Què és un aliatge? Quin és el principal element d’aliatge del ferro?
 6. Què és el ferro dolç? Quines són les principals propietats? Exemples d’utilització.
 7. Què és l’acer? Quines són les principals propietats? Exemples d’utilització.
 8. Què és la fosa? Quines són les principals propietats? Exemples d’utilització.
 9. Quines són les principals presentacions comercials dels metalls fèrrics?
 10. D’on s’obtenen els metalls i amb qui solen estar combinats?
 11. Perquè sol perjudicar el medi ambient la separació dels metalls d’altres substàncies?
 12. Quins són els minerals més rics en ferro? On es fa el procés de separació?
 13. Qué s’obté en un primer pas dels alts forns? A què es tracta després per eliminar què?
 14. Com es pot usar la ferralla en el procés d’obtenció del ferro?
 15. Perquè és un problema que els productes siderúrgics es rovellin fàcilment?
 16. Quin són els sistemes més usats de protegir els derivats de ferro?
 17. Quins són els metalls no-fèrrics més usats?
 18. Quines són les principals propietats del coure? I les aplicacions bàsiques?
 19. Quines són les presentacions típiques del Cu?
 20. Quin és el mineral més usat per obtenir coure? Anomena les passes principals del procés metal·lúrgic per obtindre Cu?
 21. Quines són les dues families d’aliatges del coure? Amb quins elements es combina el Cu en cada cas?
 22. Indica les principals propietats i aplicacions de cada familia d’aliatges.
 23. Propietats i aplicacions bàsiques de l’alumini
 24. Quin és el mineral més usat? Quin és el principal component químic d’aquest mineral?
 25. Quin és l’aliatge més resistent de l’alumini i per a què s’utilitza?

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

TECNIQUES DE TREBALL ( Ud.4 i part 5)

1a prova escrita del 2n trimestre (06/07)

Contestau NOMÉS les preguntes que estan marcades amb *

 1. Del conjunt de fustes que us deixi el professor, indicau quin tipus és cada un i de quina presentació comercial s’ha obtingut.
 2. Quin és el procés bàsic d’obtenció de la fusta?
 3. Quines són les principals presentacions comercials? (mínim 5)
 4. De què depen que una fusta sigui més dura o més tova?
 5. Quines són les principals propietats i aplicacions de les fustes en general?
 6. Quins són els transformats de fusta més habituals? Indica les propietats i aplicacions bàsiques de cada un.
 7. Quines parts té un arquet de marqueteria? Quins tipus de fulles hi ha?
 8. Com han d’estar col·locades les dents de la fulla de serreta i del xerrac? Que vol dir que les dents estan entrescades i per a què serveix això?
 9. Quines parts té el xerrac? Quins tipus de xerrac hi ha?
 10. Apunta les parts i manteniment de la raspa i la barrina
 11. Quin és el nom de les eines de fusteria de l’aula-taller que NO estan al panells.
 12. Quines són les normes de treball que s’han de respectar en totes les tècniques de treball en fusta?
 13. Quina és la primera acció que hem de fer per construir un objecte? Amb quina eina s’ha de fer?
 14. Amb quina eina i com es comprova que un costat de la fusta està recte?
 15. Amb quines eines subjectarem les peces que volem tallar? Quines dues normes bàsiques hem de complir?
 16. Indica com han d’estar els peus de l’operari i la direcció del braç de tall quan usam el xerrac.
 17. Què vol dir desbastar? Quina eina s’utilitza per fer-ho?
 18. Quines formes de llima o raspa s’anomenen als apunts?
 19. Fes un esbós de com s’ha d’aguantar i com s’ha de moure la llima quan s’utilitza.
 20. Què és i com s’ha d’usar el paper de vidre?
 21. Quins sistemes d’unió de fusteria són els més senzills? Quina cola és la més adequada?
 22. Quins tipus bàsics de claus i de cargols per a fusteria hi ha a l’aula taller? Com s’escull el clau o cargol adequat?
 23. A què es refereixen els procediments d’acabat?
 24. En què s’assemblen les pintures i les coles? Quines precaucions s’han de tenir en el seu ús?
 25. Quins colors de pintura hi ha a l’aula-taller i quina eina usarem normalment per pintar?
 26. Com ha d’estar el pinzell abans de ficar-lo a la pintura? I després d’usar-lo?
 27. Quins dos grups de metalls solen distingir-se? D’on provenen els metalls i amb qui solen estar combinats?
 28. Amb el conjunt d’objectes que t’assigni el professor, indica el metall del que està fet i la propietat (funcional) que explicaria la seva elecció.
 29. Perquè s’utilitza tant el ferro en la industria?
 30. Què són els productes siderúrgics? Quins desavantatges tenen?
 31. Per a què s’utilitza el ferro en estat pur en tecnologia?
 32. Què és un aliatge? Quin és el principal element d’aliatge del ferro?
 33. Què és el ferro dolç? Quines són les principals propietats? Dóna exemples d’utilització.
 34. Què és l’acer? Quines són les principals propietats? Dóna exemples d’utilització.
 35. Què és la fosa? Quines són les principals propietats? Dóna exemples d’utilització.
 36. Quines són les principals presentacions comercials dels metalls fèrrics?
 37. Perquè sol perjudicar el medi ambient la separació dels metalls d’altres substàncies?
 38. Explica breument el procés de separació del ferro dels altres elements.
 39. Perquè és un problema que els productes siderúrgics es rovellin fàcilment?
 40. Quin són els sistemes més usats per protegir els derivats de ferro?
 41. Quines són les principals propietats del coure? I les aplicacions bàsiques?
 42. Quines són les presentacions típiques del Cu?
 43. Quin és el mineral més usat per obtenir coure? Anomena les passes principals del procés metal·lúrgic per obtindre Cu.
 44. Quines són les dues families d’aliatges del coure? Amb quins elements es combina el Cu en cada cas?
 45. Indica les principals propietats i aplicacions de cada familia d’aliatges del Cu.
 46. Propietats i aplicacions bàsiques de l’alumini.
 47. Quin és el mineral més usat? Quin és el principal component químic d’aquest mineral?
 48. Quin és l’aliatge més resistent de l’alumini i per a què s’utilitza?

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

2ª prova 1r trimestre. (06/07)

PART DE CONCEPTES:

 1. Indica el nom en català, en castellà, l’ús correcte i l’ús prohibit de les eines que t’indiqui el professor.
 2. Quina és la finalitat del dibuix tècnic?
 3. Escriu el nom dels materials, eines i procediments que s’expliquen als apunts, sense explicar-los però anomenant els diferents tipus que hi ha de cada un?
 4. Quina diferència hi ha entre esbós, croquis i dibuix delineat?
 5. Fes un esbós ("boceto") de l'escaire i el cartabó, indicant el nom de cada un i el valor dels seus angles.
 6. Quin manteniment s’ha de fer amb cada una de les eines de dibuix tècnic?
 7. Què és i per què serveix la retolació? Què és la normalització i quina relació té amb la tecnologia?
 8. Quin és el primer pas de tots els procediments de dibuix tècnic? Com diuen els apunts que han de ser les marques per fer línies o tenir referències en un dibuix?
 9. Què s’ha de repassar en els dibuixos tècnics? Quin truc s’explica als apunts perquè no patini la punta del compàs?
 10. Indica que hem de fer amb la tecnologia del dibuix tècnic per reduir l’impacte ambiental.
 11.  

   

 12. Quin és el procés bàsic d’obtenció de la fusta?
 13. Quines són les principals presentacions comercials? (mínim 5)
 14. Quins són els transformats de fusta més habituals? Indica les propietats i aplicacions bàsiques.
 15. Quines parts té un arquet de marqueteria? Quins tipus de fulles hi ha?
 16. Com han d’estar col·locades les dents de la fulla de serreta?
 17. Posa el nom de les 4 eines de fusteria que estan als panells de l’aula-taller. Apunta les parts que tenen i el manteniment bàsic necessari.
 18. Quina és la primera acció que hem de fer per construir un objecte? Amb quina eina s’ha de marcar la fusta?
 19. Com es comprova que un costat de la fusta està recte?
 20. Com subjectarem les peces que volem tallar? Quines dues normes bàsiques hem de cumplir en fer-ho?
 21. Què és i com s’ha d’usar el paper de vidre?

 

 

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

2ª prova 2n trimestre. (06/07)

PART DE CONCEPTES:

1.- Per què serveixen el compàs de puntes i la punta de senyalar?

2.- Com solen tenir la punta?

3.- Perquè és necessari tenir més marcat el centre, en el cas del compàs de puntes?

4.- Amb quina eina es pot marcar el centre?

5.- De quin tipus d’acer és aquesta eina anterior?

6.- Com es pot usar l’arquet de metalls per tallar fustes?

7.- Perquè s’ha d’anar alerta quan es tallen planxes primes amb l’arquet de metalls?

8.- Quan s’ha de substituir la fulla de l’arquet de metalls?

9.- Perquè no s’han de pegar colps a les llimes?

10.- Quina eina s’ha d’usar per desferrar les miques o serradures de les llimes?

11.- Com no s’han d’usar mai les alicates tallacables?

12.- Per què serveix la part de cissalla de la doblegadora-cissalla-punxonadora?

13.- Per què serveixen les fileres?

14.- De quin tipus d’acer estan fets els mascles de fer rosca?

15.- Quines dues eines elèctriques serveixen per llimar?

16.- Com s’anomena el disc que utilitzen les eines de la pregunta anterior?

17.- Quins dos tipus de soldador hi ha?

18.- Com s’anomena la barreta de metall que es va fonent amb el soldador?

19. Quina mescla de gasos s’utilitza en un dels soldadors?

20.- Quines postures hem d’evitar quan treballam amb materials?

21.- Amb quina eina es subjecten normalment els metalls per treballar-los?

22.- Quins metalls s’han de protegir de les mordasses?

23.- Perquè els metalls es poden doblegar i les fustes no?

24.- Perquè s’ha de fer el doblec cap al banc de treball?

25.- Quants mm de gruix màxim poden tenir les planxes que tallem amb la cissalla?

26.- Quines eines s’han d’usar per tallar llaunes de refresc?

27.- Com s’anomenen les restes de metall que sobresurten del tall?

28.- Quins tipus d’unions s’utilitzen amb els metalls?

29.- Quines dues mesures s’han de donar per definir un cargol o pern?

30.- Quins dos tipus de pintures són més adequades per pintar metalls?

31.- Quins són els dos sistemes de representació més bàsics?

32.- Com es diu el sistema que utilitza 3 eixos separats 120º?

33.- Com es diu els sistema que utilitza dos punt de fuga?

34.- Com es diuen les tres vistes bàsiques?

35.- Com es diuen les proporcions que s’utilitzen en els dibuixos tècnics?

36.- Com es diu la manera de posar les mesures en els dibuixos tècnics?

37.- Com es diu la línia que representa la mesura que s’està indicant?

38.- Com es diu la numeració que indica el valor de la mesura?

39.- Com es diuen les línies que uneixen la figura amb les línies que representen la mesura?

40.- Com s’anomenen els dibuixos simplificats que representen la funció en lloc de la forma exacta?

Nom, grup i data: ____________________________________ núm examen:____

Respostes (només les preguntes marcades amb un cercle)

1.- 21.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

2.- 22.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

3.- 23.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

4.- 24.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

5.- 25.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

6.- 26.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

7.- 27.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

8.- 28.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

9.- 29.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

10.- 30.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

11.- 31.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

12.- 32.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

13.- 33.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

14.- 34.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

15.- 35.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

16.- 36.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

17.- 37.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

18.- 38.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

19.- 39.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

20.- 40.-

---------------------------------------------- ----------------------------------------

 

 

 1. Explica les passes que s'han de seguir quan volem tallar un material amb la serra de calar.
 2. Explica a quin grup de materials pertanyen els de la llista següent i indica un objecte que estigui fet bàsicament amb ells.

a) Llana. b) Aglomerat. c) Ferro. d) Fusta massissa o natural. e) Alumini. f) Cotó. g) Contraplacat. h) Plàstic. i) Fibra de fusta. j) Coure.

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

Tecnologia d'Estructures i mecanismes

( Ud.5: Temes 1 i 2) Tipus 3

OBSERVACIÓ: Cada resposta incorrecta a una pregunta tipo test RESTA 1/3 de punt.

 1. Què és la mecànica?
  1. És la part de la física que estudia les forces i els moviments de qualsevol objecte.
  2. És la tècnica dedicada al disseny i reparació de vehicles automòbils
  3. És la part de la Tecnologia que estudia les forces i els moviments en les màquines?
  4. És l'ofici dedicat a la reparació de cotxes i motos.

 2. Què són els esforços? Per què es produeixen?
  1. Són les forces que han de fer els homes o les màquines per muntar una estructura.
  2. Són les forces que s´han de fer amb les eines per realitzar els procediments correctament.
  3. Són les forces interiors que han d'aguantar els materials de les estructures.
  4. Són les forces que fan els àtoms dels materials per mantenir-los units.

 3. Què és el vinclament? Quan es produeix?
  1. És un efecte que poden sofrir els objectes metàl·lics sotmesos a tall.
  2. És una possible conseqüencia de la compressió sobre objectes prims.
  3. És el resultat que es produeix per forces que intenten fer girar la peça
  4. Totes les anteriors

 4. Indica quin és el tipus principal d'esforç que han d'aguantar els següents objectes.
 5. a) Pates de taula b) Pont c) Cable d'ascensor d) Tornavis de cap pla e) Mànec de martell

 6. Què són les estructures? Quins tipus principals hi ha?
 7. Fes un esbós d'una estructura metàl·lica i indica quins són els muntants i els travessers.
 8. Per què s'utilitza la forma triangular en les estructures metàl·liques?
  1. Perquè és la forma més fàcil de muntar
  2. Perquè d'aquesta manera l'estructura pot ser més alta i estable.
  3. No s'utilitza la forma triangular.
  4. Perquè les barres necessàries són més lleugeres i barates.

 9. Escriu tot el que sàpigues del formigó armat.
 10. Fes una llista de les parts principals de l'estructura d'un edifici
 11. Què són i per què serveixen els totxos i els blocs?
  1. Són peces d'argila i formigó emprats per fer els envans i les parets respectivament.
  2. Són elements utilitzats en els fonaments de l'estructura de les cases.
  3. Són elements d'argila i formigó que s'utilitzen per fer les parets i els envans respectivament.
  4. Cap de les anteriors.

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

Tecnologia d'Estructures i mecanismes

( Ud.5: Temes 3, 4 i 5)

 

1. Què són els automòbils? Quin tipus de motor solen usar?

2. Dóna una petita explicació de com funciona un motor d'automòbil.

3. Per què es necessiten el sistema de refrigeració i el sistema de lubricació?

4. De quins mecanismes dels vehicles depenen més les nostres vides?

5. Fes un esbós o croquis d'un motor de cotxe (basta 1 cilindre) i apunta el nom de totes les parts que sapigues.

6. Què són i per què serveixen els mecanismes?

7. Posa el nom dels operadors mecànics i mecanismes que hi ha dibuixats

8. Dóna almenys 4 consells que tots podem seguir per reduir el consum de combustible

9. Comenta un poc les alternatives als motors de benzina i gasoil.

10. Com es pot aconseguir reduir els accidents a les carreteres?

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

1ª prova 3r trimestre. (06/07)

Escriviu les respostes en un full apart, per ordre, i ocupant 1 línia com a màxim (3 o 4 paraules + articles i conjuncions).

 1. Què estudia la mecànica?
 2. Per què han de suportar uns esforços els objectes sòlids sobre la terra?
 3. Quins són els 3 components bàsics de la tecnologia mecànica?
 4. Quines són les propietats funcionals principals relacionades amb la mecànica?
 5. Quins 3 materials solen ser els més usats en mecànica?
 6. Com s’anomenen les forces que els materials han d’aguantar dins seu?
 7. Com es diu l’esforç produït per forces que estiren dels extrems d’un material? Indica dos objectes que reben aquest esforç
 8. Que li pot passar a un objecte massa prim sotmés a compressió?
 9. Quins són els dos esforços produïts per moments?
 10. Indica l’esforç principal que han de sofrir els següents objectes:

  1. Pates de taula, b) Pont, c) Cable d’ascensor, d)Tornavis de cap pla, e) Mànec de martell

 1. En quin grup solen estar incloses la majoria d’eines de la mecànica?
 2. Indica 3 eines del panell usades habitualment en la mecànica
 3. Indica 3 eines que NO siguin del panell usades habitualment en la mecànica
 4. Quants procediments hi ha a la mecànica? Posa un exemple.
 5. Quina funció tenen les estructures?
 6. Posa 2 exemples d’estructures naturals
 7. Indica 3 tipus de professionals o carreres universitàries de les que més aprofundeixen en l’estudi d’estructures.
 8. Quin és un dels tipus d’estructura més utilitzada? Quin material utilitza?
 9. Que aguanten les encavallades (cerchas)?
 10. Quines parts (quina composició) tenen aquestes estructures?
 11. Com s’anomenen els tipus de barres utilitzats? Quines formes tenen?
 12. Quina figura geomètrica formen les barres entre elles?
 13. Quins tipus d’esforços aguanten les barres d’aquestes estructures?
 14. Quins tipus d’edificis solen tenir l’estructura feta completament de metall?
 15. Com es diu el material format per barres d’acer recobertes de formigó?
 16. A què presenta bona resistència el formigó?
 17. Quins són els 4 components del formigó?
 18. Quant temps tarda el formigó en obtenir la resistència completa?
 19. Com s’anomena el motlle que s’utilitza per aguantar el formigó fins que se sequi?
 20. Indica 3 de les parts principals de l’estructura d’un edifici.
 21. Com s’anomenen les parets que aguanten el pes de l’edifici?
 22. Què tenen els edificis per mantenir millor la temperatura interior?
 23. Perquè els cotxes, motos o camions es diuen automòbils?
 24. Com s’anomenen comunment els motors tèrmics de combustió interna alternatius?
 25. Quins són dos dels sistemes auxiliars més importants d’un motor de cotxe?
 26. Quins líquids utilitzen els anteriors sistemes auxiliars?
 27. Anomena 3 parts o peces d’algun dels sistemes anteriors.
 28. Quins són dos mecanismes d’un automobil molt importants per protegir les nostres vides?
 29. Com es diu la peça cilíndrica encarregada de rebre la força de l’explosió?
 30. Com s’anomena "la tapa" del bloc?
 31. Quin element rep la força de diferents parts i l’envia al sistema de tracció?
 32. Com s’anomenen les portes d’entrada i sortida dels materials de combustió?
 33. Què formen un conjunt d’operadors correctament combinats?
 34. Indica el nom de 3 de "les cinc grans"
 35. Posa el nom dels operadors dibuixats i un exemple real on s’utilitzi per cada un.
 36. Posa el nom dels operadors dibuixats i un exemple real on s’utilitzi per cada un.
 37. Posa el nom dels operadors dibuixats i un exemple real on s’utilitzi per cada un.
 38. Indica 1 dels 3 efectes especialment negatius dels vehicles
 39. Com poden els usuaris reduir aquestos efectes per aconseguir major seguretat i qualitat de vida?
 40. Què passa si augmenta la demanda de petroli?
 41. Indica dues alternatives actuals als motors de benzina i gasoil.
 42. Quins combustibles s’obtenen de la colza o el girasol? I quins altres de cereals o remolatxa?
 43. Qui són els principals responsables de contribuir activament en la millora de les condicions de seguretat?
 44. De quina característica dels consumidors s’aprofiten els fabricants de cotxes per vener-los vehicles més potents i cars del que necessiten?
 45. Escriu algun dels consells per reduir el consum de combustible durant la conducció.
 46. Escriu algun dels consells per reduir el perill d’accident durant la conducció.

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

2ª prova 3r trimestre. (06/07)

Escriviu les respostes en un full apart, per ordre, i ocupant 1 línia com a màxim (3 o 4 paraules + articles i conjuncions).

 1. Quines centrals d’energies renovables necessiten obres molt costoses de gran impacte sobre l’entorn?
 2. Que hem de fer amb l’energia elèctrica per ajudar a mantenir el medi ambient?
 3. Quines són les 3 magnituds elèctriques bàsiques?
 4. D’on reben els electrons el voltatge o tensió elèctrica?
 5. Quina magnitud fa referència al consum al llarg del temps? Quina es refereix a un instant o moment concret?
 6. Qui i quan es va inventar la primera pila?
 7. Quines són les unitats adequades per usar la llei d’Ohm?
 8. Quines són les unitats més usades en la pràctica per mesurar l’energia elèctrica en lloc dels Juls?
 9. Com es diu la connexió per la qual els electrons que recorren un circuit han de passar les resistències que hi ha una darrera l’altra?
 10. Calcula el voltatge necessari per fer passar una intensitat de 2 A per una resistència de 50 ohms.
 11. Calcula la potència de l’exercici anterior i l’energia gastada en 1 minut.
 12. Quins són els gasos més usats dins les cases de les Pitiüses?
 13. Posa un exemple de receptor, un de font i un d’element de transmissió i control d’una instal·lació de gas.
 14. De quins materials solen ser les tuberies per on va el gas dins casa?
 15. Per quins dos motius es tant perillós el gas?
 16. Indica algun dels consells que donen les companyies distribuidores de gas.
 17. Escriu algun de les indicacions a seguir quan noteu olor de gas.
 18. De quin material solen ser les canonades de l’aigua corrent?
 19. Indica alguna recomanació relativa al manteniment i estalvi en les instal·lacions d’aigua.
 20. En forma de què es pot manifestar la interacció de càrregues elèctriques?
 21. En els usos comuns, a què fa referència la paraula electricitat?
 22. Quines són dos de les especialitats més importants de la tecnologia elèctrica?
 23. Quins són els tres components bàsics de la tecnologia elèctrica?
 24. Quins són els dos grups de materials especialment característics d’aquesta tecnologia?
 25. Posa dos exemples de materials de cada un dels grups anteriors.
 26. Per què serveix el polímetre o téster?
 27. Què li provoca al nostre cos un corrent elèctric important des de l’exterior?
 28. Quins són els 3 efectes més habituals produïts per l’electricitat sobre les persones?
 29. Perquè mai s’han de tocar electrodomèstics amb les mans remulles?
 30. Que pot passar si sobrecarregam els endolls (connectant molts receptors de cop)?
 31. On estan reunits els elements de protecció i maniobra d’una casa?
 32. Quin és l’interruptor automàtic que desconnecta l’instal·lació quan part del corrent s’escapa per un electrodomèstic en mal estat?
 33. Com es poden anomenar també els interruptors magnetotèrmics?
 34. Apunta una de les passes que hem de seguir si una persona s’electrocuta.
 35. Quins són els tres tipus d’element de qualsevol instal·lació o circuit elèctric?
 36. Posa un exemple de cada un dels tipus anteriors.
 37. De què estan fets els cables elèctrics usats dins les cases?
 38. Dibuixa el símbol gràfic de: a) Bombeta b) Commutador c) Generador.
 39. Dibuixa el símbol gràfic de: d) Pila e) Resistència f) Interruptor
 40. Dibuixa el símbol gràfic de: g) Brunzidor o Timbre h) Polsador i) Endoll
 41. Com es diu el generador que produeix corrent altern i com el que genera corrent continu.
 42. Com es diu el mecanisme de control elèctric que quan es deixa de pitjar torna a la posició de repòs ell sol? I el que serveix per intercanviar el pas entre dos camins possibles?
 43. Quines característiques ha de tenir el corrent elèctric del nostre país?
 44. Què s’utilitza a la central d’Eivissa per moure els alternadors?
 45. Perquè s’utilitzen voltatges superiors en les línies elèctriques que la que necessitam a les cases?
 46. Quins aparells de les subestacions elèctriques augmenten el voltatge del corrent?
 47. Com es diuen les línies que atravessen distàncies de bastants kilòmetres fins arribar a les subestacions?
 48. A quina part del sistema de distribució elèctric arriben les línies de baixa tensió?
 49. De quina manera obtenen l’electricitat a Formentera?
 50. Quantes subestacions en funcionament hi ha l’illa d’Eivissa?
 51. Perquè es diu que l’electricitat és una forma secundària d’energia?
 52. Quins són els combustibles derivats del petroli usats per produir electricitat a les centrals?

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

 

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

2ª prova 3r trimestre. (06/07)

Escriviu les respostes en un full apart, per ordre, i ocupant 1 línia com a màxim (3 o 4 paraules + articles i conjuncions).

 1. Quins són els tres tipus d’element de qualsevol instal·lació o circuit elèctric?
 2. Posa un exemple de cada un dels tipus anteriors.
 3. De què estan fets els cables elèctrics usats dins les cases?
 4. Dibuixa el símbol gràfic de: a) Bombeta b) Commutador c) Generador.
 5. Dibuixa el símbol gràfic de: d) Pila e) Resistència f) Interruptor
 6. Dibuixa el símbol gràfic de: g) Brunzidor o Timbre h) Polsador i) Endoll
 7. Com es diu el generador que produeix corrent altern i com el que genera corrent continu.
 8. Com es diu el mecanisme de control elèctric que quan es deixa de pitjar torna a la posició de repòs ell sol? I el que serveix per intercanviar el pas entre dos camins possibles?
 9. Quines característiques ha de tenir el corrent elèctric del nostre país?
 10. Què s’utilitza a la central d’Eivissa per moure els alternadors?
 11. Perquè s’utilitzen voltatges superiors en les línies elèctriques que la que necessitam a les cases?
 12. Quins aparells de les subestacions elèctriques augmenten el voltatge del corrent?
 13. Com es diuen les línies que atravessen distàncies de bastants kilòmetres fins arribar a les subestacions?
 14. A quina part del sistema de distribució elèctric arriben les línies de baixa tensió?
 15. De quina manera obtenen l’electricitat a Formentera?
 16. Quantes subestacions en funcionament hi ha l’illa d’Eivissa?
 17. Perquè es diu que l’electricitat és una forma secundària d’energia?
 18. Quins són els combustibles derivats del petroli usats per produir electricitat a les centrals?
 19. Quines centrals d’energies renovables necessiten obres molt costoses de gran impacte sobre l’entorn?
 20. Que hem de fer amb l’energia elèctrica per ajudar a mantenir el medi ambient?
 21. Quines són les 3 magnituds elèctriques bàsiques?
 22. D’on reben els electrons el voltatge o tensió elèctrica?
 23. Quina magnitud fa referència al consum al llarg del temps? Quina es refereix a un instant o moment concret?
 24. Qui i quan es va inventar la primera pila?
 25. Quines són les unitats adequades per usar la llei d’Ohm?
 26. Quines són les unitats més usades en la pràctica per mesurar l’energia elèctrica en lloc dels Juls?
 27. Com es diu la connexió per la qual els electrons que recorren un circuit han de passar les resistències que hi ha una darrera l’altra?
 28. Calcula el voltatge necessari per fer passar una intensitat de 2 A per una resistència de 50 ohms.
 29. Calcula la potència de l’exercici anterior i l’energia gastada en 1 minut.
 30. Quins són els gasos més usats dins les cases de les Pitiüses?
 31. Posa un exemple de receptor, un de font i un d’element de transmissió i control d’una instal·lació de gas.
 32. De quins materials solen ser les tuberies per on va el gas dins casa?
 33. Per quins dos motius es tant perillós el gas?
 34. Indica algun dels consells que donen les companyies distribuidores de gas.
 35. Escriu algun de les indicacions a seguir quan noteu olor de gas.
 36. De quin material solen ser les canonades de l’aigua corrent?
 37. Indica alguna recomanació relativa al manteniment i estalvi en les instal·lacions d’aigua.
 38. En forma de què es pot manifestar la interacció de càrregues elèctriques?
 39. En els usos comuns, a què fa referència la paraula electricitat?
 40. Quines són dos de les especialitats més importants de la tecnologia elèctrica?
 41. Quins són els tres components bàsics de la tecnologia elèctrica?
 42. Quins són els dos grups de materials especialment característics d’aquesta tecnologia?
 43. Posa dos exemples de materials de cada un dels grups anteriors.
 44. Per què serveix el polímetre o téster?
 45. Què li provoca al nostre cos un corrent elèctric important des de l’exterior?
 46. Quins són els 3 efectes més habituals produïts per l’electricitat sobre les persones?
 47. Perquè mai s’han de tocar electrodomèstics amb les mans remulles?
 48. Que pot passar si sobrecarregam els endolls (connectant molts receptors de cop)?
 49. On estan reunits els elements de protecció i maniobra d’una casa?
 50. Quin és l’interruptor automàtic que desconnecta l’instal·lació quan part del corrent s’escapa per un electrodomèstic en mal estat?
 51. Com es poden anomenar també els interruptors magnetotèrmics?
 52. Apunta una de les passes que hem de seguir si una persona s’electrocuta.

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

CONTROL DE CONEIXEMENTS

TECNOLOGIA 2n ESO

2ª prova 3r trimestre. (06/07)

Escriviu les respostes en un full apart, per ordre, i ocupant 1 línia com a màxim (3 o 4 paraules + articles i conjuncions).

 1. Quines característiques ha de tenir el corrent elèctric del nostre país?
 2. Què s’utilitza a la central d’Eivissa per moure els alternadors?
 3. Perquè s’utilitzen voltatges superiors en les línies elèctriques que la que necessitam a les cases?
 4. Quins aparells de les subestacions elèctriques augmenten el voltatge del corrent?
 5. Com es diuen les línies que atravessen distàncies de bastants kilòmetres fins arribar a les subestacions?
 6. A quina part del sistema de distribució elèctric arriben les línies de baixa tensió?
 7. De quina manera obtenen l’electricitat a Formentera?
 8. Quantes subestacions en funcionament hi ha l’illa d’Eivissa?
 9. Perquè es diu que l’electricitat és una forma secundària d’energia?
 10. Quins són els combustibles derivats del petroli usats per produir electricitat a les centrals?
 11. Quines centrals d’energies renovables necessiten obres molt costoses de gran impacte sobre l’entorn?
 12. Que hem de fer amb l’energia elèctrica per ajudar a mantenir el medi ambient?
 13. Quines són les 3 magnituds elèctriques bàsiques?
 14. D’on reben els electrons el voltatge o tensió elèctrica?
 15. Quina magnitud fa referència al consum al llarg del temps? Quina es refereix a un instant o moment concret?
 16. Qui i quan es va inventar la primera pila?
 17. Quines són les unitats adequades per usar la llei d’Ohm?
 18. Quines són les unitats més usades en la pràctica per mesurar l’energia elèctrica en lloc dels Juls?
 19. Com es diu la connexió per la qual els electrons que recorren un circuit han de passar les resistències que hi ha una darrera l’altra?
 20. Calcula el voltatge necessari per fer passar una intensitat de 2 A per una resistència de 50 ohms.
 21. Calcula la potència de l’exercici anterior i l’energia gastada en 1 minut.
 22. Quins són els gasos més usats dins les cases de les Pitiüses?
 23. Posa un exemple de receptor, un de font i un d’element de transmissió i control d’una instal·lació de gas.
 24. De quins materials solen ser les tuberies per on va el gas dins casa?
 25. Per quins dos motius es tant perillós el gas?
 26. Indica algun dels consells que donen les companyies distribuidores de gas.
 27. Escriu algun de les indicacions a seguir quan noteu olor de gas.
 28. De quin material solen ser les canonades de l’aigua corrent?
 29. Indica alguna recomanació relativa al manteniment i estalvi en les instal·lacions d’aigua.
 30. En forma de què es pot manifestar la interacció de càrregues elèctriques?
 31. En els usos comuns, a què fa referència la paraula electricitat?
 32. Quines són dos de les especialitats més importants de la tecnologia elèctrica?
 33. Quins són els tres components bàsics de la tecnologia elèctrica?
 34. Quins són els dos grups de materials especialment característics d’aquesta tecnologia?
 35. Posa dos exemples de materials de cada un dels grups anteriors.
 36. Per què serveix el polímetre o téster?
 37. Què li provoca al nostre cos un corrent elèctric important des de l’exterior?
 38. Quins són els 3 efectes més habituals produïts per l’electricitat sobre les persones?
 39. Perquè mai s’han de tocar electrodomèstics amb les mans remulles?
 40. Que pot passar si sobrecarregam els endolls (connectant molts receptors de cop)?
 41. On estan reunits els elements de protecció i maniobra d’una casa?
 42. Quin és l’interruptor automàtic que desconnecta l’instal·lació quan part del corrent s’escapa per un electrodomèstic en mal estat?
 43. Com es poden anomenar també els interruptors magnetotèrmics?
 44. Apunta una de les passes que hem de seguir si una persona s’electrocuta.
 45. Quins són els tres tipus d’element de qualsevol instal·lació o circuit elèctric?
 46. Posa un exemple de cada un dels tipus anteriors.
 47. De què estan fets els cables elèctrics usats dins les cases?
 48. Dibuixa el símbol gràfic de: a) Bombeta b) Commutador c) Generador.
 49. Dibuixa el símbol gràfic de: d) Pila e) Resistència f) Interruptor
 50. Dibuixa el símbol gràfic de: g) Brunzidor o Timbre h) Polsador i) Endoll
 51. Com es diu el generador que produeix corrent altern i com el que genera corrent continu.
 52. Com es diu el mecanisme de control elèctric que quan es deixa de pitjar torna a la posició de repòs ell sol? I el que serveix per intercanviar el pas entre dos camins possibles?

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom

 

 

ATENCIÓ!!: NO escriviu res en aquest full, NI tan sols el nom